Szakmai információk: Szakmai hírek

Hosszú idő után ismét van Szociálpolitikai Tanács (2016-04-14)

Hosszú idő után ismét van Szociálpolitikai Tanács A Magyar Közlöny 2016. évi 51. számában kihirdetésre került a Szociálpolitikai Tanács szervezetéről és működéséről szóló Kormányhatározat

1187/2016. (IV. 12.) Korm. határozat a Szociálpolitikai Tanács szervezetéről és működéséről

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, a szociális területen a módszertani és szakmafejlesztési rendszer támogatására, valamint a szakma képviselőivel történő együttműködés erősítése érdekében Szociálpolitikai Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) hoz létre.

2. A Tanács javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végez a Kormány és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) számára.

3. A Tanács feladatai keretén belül:

a) véleményezi az elé terjesztett koncepciókat, stratégiákat, előterjesztéseket és jelentéseket,

b) javaslatot tesz a szociális területet érintően jogszabály megalkotására, módosítására,

c) javaslatot tesz a szociális területet érintően szakmai egyeztetés összehívására,

d) állást foglal a szociális szakmafejlesztési irányelveket érintően, véleményezi a módszertani ajánlásokat,

e) véleményezi a szociális ágazati életpályamodellre, valamint a szociális képzésekre, továbbképzésekre vonatkozó javaslatokat,

f) szükség esetén javaslatot tesz ügyrendje módosítására.

4. A Tanács elnöke a miniszter által vezetett minisztérium szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára. Az elnököt akadályoztatása esetén az ügyrendben meghatározott személy helyettesíti.

5. A Tanács 15 tagú testület, melynek tagjai:

a) a Tanács elnöke,

b) a szociális területen működő alábbi Kollégiumok 1-1 delegált tagja:

ba) Idősellátás Országos Szakmai Kollégiuma,

bb) Fogyatékosságügyi Országos Szakmai Kollégium,

bc) Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Ellátások Országos Szakmai Kollégiuma,

bd) Szociális és Gyámügyi Igazgatás Országos Szakmai Kollégiuma,

be) Addiktológiai Országos Szakmai Kollégium,

bf) Hajléktalanügyi és Lakhatási Országos Szakmai Kollégium,

bg) Rehabilitációs és Fejlesztő Foglalkoztatás Országos Szakmai Kollégiuma,

c) a szociális ellátásra is kiterjedő átfogó megállapodással rendelkező vallási közösségek által közösen jelölt és a miniszter által felkért 1 fő,

d) a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum által jelölt és a miniszter által felkért 1 fő,

e) a Karitatív Tanács tagszervezeteinek ajánlása alapján a Karitatív Tanács által jelölt és a miniszter által felkért 1 fő,

f) a társadalmi felzárkózási területet képviselő tagszervezetek ajánlása alapján a Roma Koordinációs Tanács által jelölt és a miniszter által felkért 1 fő,

g) a szociális felsőoktatás területéről a miniszter által felkért 1 fő,

h) a szociálpolitikai kutatás-elemzésért felelős területről a miniszter által felkért 1 fő, és

i) a társadalmi felelősségvállalás területén aktív szerepet vállaló piaci szereplők közül a miniszter által felkért 1 fő.

6. A Tanács 5. pont c)–i) alpontja szerinti tagjait a miniszter írásban kéri fel, megbízatásuk visszavonásig szól. A miniszter a tagok megbízatását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

7. A Tanács elnöke, ha valamely napirendi pont tárgyalása kapcsán szükségesnek tartja, a tagokon túl tanácskozási joggal további személyeket hívhat meg.

8. A Tanács működésével kapcsolatos titkársági teendőket a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el.

9. A Tanács szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik.

10. A Tanács működésének részletes szabályait a tagjai véleményének kikérését követően a Hivatal által előkészített és a Tanács elnöke által elfogadott ügyrend tartalmazza.

11. A Tanács tagjai a feladatuk ellátásáért díjazásban nem részesülnek, de jogosultak a tevékenységük során felmerült, számlával igazolt és indokolt szállás-, illetve útiköltségük megtérítésére.

12. A Tanács működésének költségeit a Hivatal költségvetése biztosítja.

13. Az 5. pont b) alpontja szerinti Kollégiumok a Tanács munkáját segítő, legfeljebb 12-12 tagból álló testületek. A Kollégiumok tagjai az adott szakterületen tevékenykedő, államigazgatáson kívüli szakértő személyek, akiket a miniszter kér fel. A tagok megbízatása visszavonásig szól. A miniszter a tagok megbízatását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. A Kollégiumok működésének részletes szabályait a Tanács elnöke által elfogadott ügyrend tartalmazza.

14. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra