Szakmai információk: Szakmai hírek

Tájékoztató szociális ellátásokat érintő jogszabályváltozásokról 2013. április (2013-04-11)

Tájékoztató szociális ellátásokat érintő jogszabályváltozásokról 2013. április Honlapunkon közreadunk egy tájékoztatót a 2013. áprilisban kihirdetett szociális szolgáltatásokat érintő változásokról. A honlapunkon a letöltések menüben a módszertani útmutatók megfelelően frissültek. A legújabb nyomtatványok elérhetők!

Tájékoztató
a szociális szolgáltatásokat érintő jogszabályváltozásokról
2013. április


Jogszabályok:

• 2013. évi XXVII. törvény a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról
Megjelent: MK 2013/54. (III. 29.) http://www.magyarkozlony.hu/pdf/16514
Hatályos: 2013. 04. 01., 2013. 07. 01., 2013. 09. 01., 2014. 01. 01.

• 25/2013. (III. 29.) EMMI rendelet egyes miniszteri rendeleteknek a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokkal összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 2013/54. (III. 29.) http://www.magyarkozlony.hu/pdf/16514
Hatályos: 2013. 04. 01., 2014. 01. 01.

A 2013. április 1-jétől hatályos jogszabályváltozások a Magyary Egyszerűsítési Program részét képezik, amely az ügyfelek szempontjából jelentenek egyszerűsítéseket a különböző szolgáltatásokhoz és ellátásokhoz való hozzáférésben.


2013. évi XXVII. törvény a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról

A törvény módosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (továbbiakban: Szt.).

Módosult az Szt. 20. § szerinti nyilvántartás tartalma. Az Szt. 20. § (2) bekezdés h) pontja szerinti adattartalom „az előgondozás lefolytatásának időpontja"-ra változott. A módosítás 2013. április 1-jétől hatályos.

2013. január 1-jétől a teljes módszertani feladatellátást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hatáskörébe utalták. 2013. április 1-jétől rehabilitálták az egyházi módszertani intézményeket, ennek megfelelően az Szt. 58. §-a módosult.
Az egyházi fenntartású intézmények vonatkozásában a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az egyház központi szervének javaslatára egyházi módszertani intézményt jelöl ki öt éves időtartamra.
Az egyházi módszertani intézmény módszertani feladatai keretében
a) külön jogszabály szerint véleményezi a szakmai programot és részt vesz a szociális hatóság ellenőrzéseiben,
b) javaslatot tesz az országos ellátórendszer fejlesztésére,
c) módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal és egyéb kiadványokkal segíti az egyházi fenntartású szolgáltatók és intézmények szakmai feladatainak teljesítését,
d) új szolgáltatási formák és szakmai módszerek bevezetése érdekében modellkísérleteket szervez,
e) közreműködik a minőségfejlesztési stratégia, a standardok, a szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés módszertanának és eljárásrendjének kidolgozásában,
f) figyelemmel kíséri az ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok elterjesztését és gyakorlati alkalmazását,
g) kutatásokat folytat, illetve szervez.

Módosult a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szabályozása. Az Szt. 65. § kiegészül egy (7) bekezdéssel, ez rendelkezik arról, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat. Ezzel összefüggésben két ponton módosul a szolgáltatástartalomra vonatkozó törvényi szintű szabályozás.
Az Szt. 65. § (1) bekezdésből törlésre kerülnek a szolgáltatás biztosításának módjára vonatkozó részletszabályok.
Az Szt. 65. § (3) bekezdés úgy módosul, hogy előírásra kerül az ellátott idős célcsoport vonatkozásában a házi segítségnyújtó szolgálattal való együttműködés.
A finanszírozás rendjének kialakítására vonatkozó felhatalmazó szabály az Szt. 132. § (1) bekezdés p) pontjában szintén törlésre kerül.
A módosítás 2013. július 1-jétől hatályos.

Módosult az Szt. 115. § (2) bekezdése szerinti térítési díjról való tájékoztatási kötelezettség. Az igénylő már a szolgáltatóval való megállapodás megkötésekor tájékoztatást kap a fizetendő térítési díj összegéről. Az ellátás igénybevételét megelőzően csak a várható térítési díjról kell tájékoztatást adni számára. A módosítás 2013. április 1-jétől hatályos.


25/2013. (III. 29.) EMMI rendelet egyes miniszteri rendeleteknek a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokkal összefüggő módosításáról

A rendelet módosítja a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletet (továbbiakban: R.)

Az R. kiegészül egy 5/D. §-sal, amely előírja a fenntartók számára azt, hogy a szociális ágazati portálon a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó alapadataikat tegyék közzé és negyedévente aktualizálják. (Megjegyzés: Ezt Szociális Regiszterbe való jelentési kötelezettség mellett kell teljesíteni, tehát újabb adatszolgáltatási kötelezettségről van szó, ami a fenntartók vonatkozásában nem egyszerűsítés).
Az adatszolgáltatás tartalma az alábbi lesz:
„5/D. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás fenntartója a szociális ágazati portálon közzéteszi és negyedévente aktualizálja az alábbi adatokat:
a) a személyes gondoskodást nyújtó intézmény neve, elérhetősége,
b) a szolgáltatás tartalma,
c) az engedélyezett férőhelyek száma,
d) az intézménybe bekerülésre való várakozás átlagos időtartama,
e) az intézményi térítési díj összege."
A módosítás 2014. január 1-jétől hatályos, tehát ekkortól kell az adatszolgáltatásnak eleget tenni.


A rendelet módosítja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendeletet (továbbiakban: Ir.)

A szolgáltatásokhoz való gyorsabb hozzáférés, valamint a bürokratikus terhek csökkentése érdekében alapszolgáltatások esetében kötelezően benyújtandó dokumentumok felhasználásának lehetősége időben kitolódik. A módosítás értelmében amennyiben az igénybevevő három hónapon belül más alapszolgáltatást igényel, elfogadható a dokumentumok másolata is, illetve ha ugyanazon szolgáltatónál igényel további alapszolgáltatást, a szükséges dokumentumok benyújtását nem kell megismételni, azok az első benyújtástól számított három hónapig érvényesek maradnak. Szintén az adminisztrációs terhek csökkentését szolgálja, hogy az alapszolgáltatás keretében nyújtott ellátás megszűnését követő 3 hónapon belüli ismételt kérelmezés esetén a korábbi dokumentáció (így az orvosi igazolás vagy azzal egyenértékű zárójelentés, jövedelemnyilatkozat, szakvélemények, szociális rászorultságot igazoló egyéb dokumentum) felhasználható.
A módosítás szó szerint az alábbi:
Az Ir. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Szociális alapszolgáltatásnak az intézményi jogviszony megszüntetésétől számított három hónapon belüli ismételt kérelmezése esetén az igény elbírálható a korábbi kérelem és mellékletei alapján. Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábbi kérelemben foglaltak tekintetében időközben nem következett be változás."
Az Ir. 3. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Szociális alapszolgáltatás igénylése során az e § és a 21-22/A. § szerinti dokumentumok másolatként is benyújthatók, feltéve, hogy három hónapnál nem régebbiek. Nem szükséges ismételten benyújtani ezen dokumentumokat, amennyiben az igénylő ugyanannál az integrált intézménynél igényel más ellátást, ahol ellátásban részesül, feltéve, hogy a dokumentumok három hónapnál nem régebbiek.
(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a másolatként csatolt, illetve korábban csatolt dokumentumok tekintetében időközben nem következett be változás."
A módosítás 2013. április 1-jétől hatályos.

Nem csak alapszolgáltatásokra vonatkozik, hanem szakosított ellátásokra is az a rendelkezés, amely szerint a kórházi kezelést követő 30 napon belül a zárójelentés kiváltja a háziorvosi igazolást.
Az Ir. 3. § (2) bekezdésében az „orvosi igazolást" szövegrész helyébe az „orvosi igazolást vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést" szöveg lép.
Tehát házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idősek, fogyatékosok és demens személyek nappali ellátása, továbbá bentlakásos intézmény (az éjjeli menedékhely kivételével) esetében vagy az 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást vagy pedig a 30 napnál nem régebbi kórházi zárójelentést kell csatolni az adott szolgáltatásra való jogosultság igazolásához.
A módosítás 2013. április 1-jétől hatályos.

A módosítás nyomán megszüntetésre kerül az egyszerűsített előgondozás és a kétszakaszos előgondozás egyszakaszossá válik.

Az alapszolgáltatások igénybevételét gyorsítja, és az adminisztrációs terheket csökkenti, hogy a módosítás megszünteti az egyszerűsített előgondozást, melyet eddig az igénybevételt megelőzően el kellett végezni. Törlésre kerül az Ir. 4. § (3) bekezdése, illetve 4. számú melléklete szerinti egyszerűsített előgondozás adatlap.
Tehát nem kell egyszerűsített előgondozást végezni házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás keretében végzett személyi segítés, demens nappali ellátás, fogyatékosok nappali ellátása esetében.
A módosítás 2013. április 1-jétől hatályos.

Az Ir. egyéb előgondozásra vonatkozó szabályai annyiban változnak, hogy a kétszakaszos előgondozás egy szakaszossá válik, és egy darab előgondozási adatlapot kell tölteni az előgondozás során. Ezen egy szakaszos előgondozási adatlap az Ir. 2. számú mellékletét jelenti. Az adatlap tartalma nem újdonság, a korábbi két darab adatlap kerül egy nyomtatványba van applikálva.
Nem változik az a rendelkezés, hogy előgondozást kell végezni bentlakásos intézményi elhelyezés előtt, az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével.
Az idősek otthona esetében a gondozási szükséglet vizsgálatot az előgondozás során kell elvégezni (korábban ez az előgondozás I. szakaszához kötődött).
Nem változnak azok a rendelkezések, amely szerint az előgondozás során tájékoztatni kell az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, intézményvezető átadja az igénylőnek a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról.
Változik viszont a térítési díjról való tájékoztatási kötelezettség, mivel az előgondozás során csak a térítési díj várható mértékéről kell tájékoztatást adni, a megállapodás megkötésekor kell a személyi térítési díjról tájékoztatást adni.
Az egyéb előgondozásra vonatkozó tartalmi szabályok vonatkozásában nincs változás, csupán a jogszabály más szakaszaiba és bekezdéseibe kerülnek a korábbi tartalmak.
A módosítás 2013. április 1-jétől hatályos.

Az Ir. előgondozásra vonatkozó 2013. április 1-jétől hatályos előírásai az alábbiak:

„Az előgondozás
4. § (1) Az előgondozás keretében az állami fenntartású intézménynél az intézményvezető vagy az általa megbízott személy, egyházi és nem állami fenntartású intézménynél a megállapodás megkötésére feljogosított személy vagy az intézményfenntartó által megbízott más személy (a továbbiakban együtt: előgondozást végző személy) tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre.
(2) Előgondozást kell végezni bentlakásos intézményi elhelyezés előtt, az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével. Idősotthoni ellátás esetében az előgondozás során kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatot.
5. § (1) Az előgondozás célja
a) az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása,
b) a szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő részére az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében,
c) annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra,
d) a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó intézményben,
e) az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása.
(2)
6. § (1) Az előgondozást végző személy az előgondozás során a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Ennek ismeretében véleményt nyilvánít arról, hogy az intézmény szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátást igénybe vevő szükségleteinek és állapotának. Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.
(2) Az előgondozást végző személy az (1) bekezdésben foglaltak mellett tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, valamint a térítési díj várható mértékéről is.
(3) Az előgondozást végző személy megállapításait a 2. számú melléklet szerinti előgondozási adatlapon rögzíti.
(4) Ha az előgondozást végző személy az igénybe vevő egészségi állapota tekintetében lényeges különbséget észlel a kérelemben foglaltakhoz képest, úgy
a) kezdeményezi, hogy az intézmény orvosa - amennyiben erre mód van - előzetesen vizsgálja meg az ellátást igénybe vevőt, illetve
b) az intézményvezető kezdeményezi a 3. § (2) bekezdése szerinti orvosi igazolásban, kórházi zárójelentésben foglalt megállapítások felülvizsgálatát az igénybe vevő lakóhelye szerint illetékes egészségügyi szakrendelés - az ellátást indokoló diagnózis szerint illetékes - szakorvosától.
(5) Az előgondozást végző személy szükség esetén segítséget nyújt az ellátást igénybe vevőnek az előgondozás során észlelt és hatáskörébe nem tartozó probléma megoldásához.
(6) Az intézményvezető szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét az igény nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás elvégzésének időpontjáról. Az előgondozás során az intézményvezető átadja a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról.
6/A. §
7. § Az előgondozás során az előgondozást végző személy szükség esetén felveszi a kapcsolatot
a) az igénybe vevő szociális ellátását biztosító intézménnyel, a szolgáltatást biztosító személlyel,
b) az igénybe vevő lakóhelye szerint illetékes szociális hatáskört gyakorló szervvel a segélyezésre, a közgyógyellátásra, a gyógyszertámogatásra vonatkozó adatok beszerzése végett,
c) az igénybe vevő háziorvosával, kezelőorvosával az egészségi állapotra, illetve a korábbi gyógykezelésre vonatkozó adatok megismerése céljából,
d) a lakóhely szerint illetékes gyámhivatallal a cselekvőképességre vonatkozó adatok megismerése végett,
e) az ellátást igénybe vevő törvényes képviselőjével, illetve legközelebbi hozzátartozóival.
8. § (1) Amennyiben az intézményi jogviszony keletkezését beutaló határozat alapozza meg, az 1. számú melléklet szerinti adatlapokat haladéktalanul meg kell küldeni az intézményvezető részére.
(2) A kérelem megérkezését követően az előgondozást el kell végezni azzal, hogy annak eredményéről az intézményvezető a 2. számú melléklet szerinti előgondozási adatlap megküldésével értesíti a beutalást végző önkormányzatot. Idősotthoni ellátás esetében a beutaló szerv kezdeményezi a gondozási szükséglet vizsgálatát, és annak megállapítása után kezdeményezi az elhelyezést.
9. § (1) Az előgondozás elvégzését követően, az intézményi elhelyezést megelőzően az intézményvezető vagy a megállapodás megkötésére feljogosított személy szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét a férőhely elfoglalásának kezdő időpontjáról, valamint az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről.
(2) Intézményi férőhely-üresedés esetén az intézményvezető haladéktalanul intézkedik az (1) bekezdésben foglaltak szerint."


Az előgondozási adatlap 2013. április 1-jétől az alábbi tartalommal használandó:


„2. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez

ELŐGONDOZÁSI ADATLAP

1. Felvétel helye, ideje:

2. Az ellátást igénybe vevő adatai:
a) név:
b) lakcím:
c) családi helyzete:
d) családi állapota:
e) iskolai végzettsége:
f) foglalkozása:

3. Lakáskörülményre vonatkozó adatok:
a) lakás tulajdoni jellege:
b) lakókörnyezet minősége:
c) lakás állapota:

4. Családi körülményekre vonatkozó adatok:
a) legközelebbi hozzátartozói (elérhetőség, cím, telefonszám):
b) közös háztartásban élő gondoskodásra szoruló hozzátartozó:

5. Szociális helyzetére vonatkozó adatok:
Részesült-e az igénybevételt megelőző 6 hónapon belül egyéb ellátásban?
Ha igen, a megfelelő aláhúzandó:
a) nappali ellátásban,
b) étkeztetésben,
c) házi segítségnyújtásban,
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban,
e) otthonápolásban,
f) támogató szolgáltatásban,
g) családsegítésben,
h) pszichiátriai betegek közösségi ellátásában,
i) szenvedélybetegek közösségi ellátásában,
j) pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátásban,
k) átmeneti otthoni elhelyezésben.

6. Egészségi állapotára vonatkozó gondozói vélemény:
a) mozgásképesség:
b) érzelmi állapot:
c) segédeszköz használata:
d) szenzoros funkciók (hallás, látás, szaglás, ízérzés):
e) magatartás, kommunikációs készség:

7. Cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll-e?
a) ha igen, gondnok neve, címe:
b) a gondnokság típusa (kizáró, korlátozó, felülvizsgálandó, végleges):

8. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló rendeletben előírt kapcsolatfelvétel ideje, módja:
a) a szociális ellátást biztosító személlyel, intézménnyel:
b) települési önkormányzattal:
c) háziorvossal, kezelőorvossal:
d) gyámhivatallal:
e) törvényes képviselővel, hozzátartozóval:

9. Az elhelyezéssel kapcsolatos adatok:
a) a beköltözéséhez segítség szükséges-e (ha igen, milyen típusú):
b) milyen tárgyakat kíván magával vinni beköltözéskor:
c) az igénybe vevőnek a beköltözés időpontjára vonatkozó nyilatkozata:
d) a beköltözéssel kapcsolatos egyéb megjegyzés:
e) milyen segítségnyújtást igényel az intézményben:
f) elhelyezéssel kapcsolatos kérése:
g) életvitele, jellemző szokásai:
h) szabadidő eltöltésének módja:
i) kapcsolatteremtő képessége:
j) látogatók várható száma, látogatás gyakorisága:
k) saját ruházattal rendelkezik-e:
l) esetleges eltávozásra vonatkozó igénye:
m) hitéleti tevékenység gyakorlására vonatkozó igény:
n) az elhelyezéssel kapcsolatos egyéb megjegyzés:

10. Az előgondozást végző személy összegző véleménye:
a) az elhelyezés sürgősségére vonatkozó indok:
b) javasolható-e az intézményi felvétel:
amennyiben nem, ennek oka:
c) más szolgáltatás, ellátás kezdeményezése:
ennek oka:

11. Egyéb megjegyzések az igénybe vevővel kapcsolatban:
Az előgondozást végző személy neve, aláírása"


A Tájékoztató a jogszabályi szöveget nem helyettesíti, a leírtak a készítő szakmai álláspontját tükrözik, mely esetleges jogvita esetén az eljáró hatóságot nem köti, állásfoglalásnak nem minősül.

Budapest, 2013. április 11.

Erdős Zsuzsanna szociálpolitikai szakértő


Tájékoztató letöltése (pdf)

2013.04.01-től hatályos előgondozási adatlap

Előgondozási adatalap

2013.04.01-től hatályos nyilvántartás minták

alapszolgáltatások:

Nyilvántartás elektronikus

Nyilvántartás papír alapon

szakosított ellátás:

Nyilvántartás elektronikus

Nyilvántartás papír alapon


Tovább a módszertani útmutatókhoz

 

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra