Szakmai információk: Szakmai hírek

MÁK TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATÁS IGÉNYLÉS 2013!!! (2013-01-15)

MÁK TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATÁS IGÉNYLÉS 2013!!! Tájékoztató a 2013. évi támogatás igénylésével kapcsolatban az egyházi és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartók részére

Tájékoztató az egyházi és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartók részére

A 2013. évi igénylés során felmerült gyakori problémákkal, kérdésekkel összefüggésben az alábbiakról tájékoztatjuk:

1. A 2013. évi igénylő adatlap - a korábbi évektől eltérően - tartalmaz egy 4. számú mellékletet, melyben a fenntartóknak nyilatkozni kell a költségvetési támogatás nyújtására az államháztartásról szóló törvényben meghatározott feltételeknek való megfelelésről.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdése tartalmazza, hogy költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a támogatási igény benyújtója

a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és
c) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül.

a) A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeit és igazolásának módját a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) tartalmazza.

Azon fenntartók részére nyújtható támogatás, aki e feltételnek történő megfelelésről nyilatkozik.

Az NGM rendelet 13. § (1) bekezdése alapján az Igazgatóságoknak a támogatást megállapító eljárásban a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (Met), az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.), valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) rendelkezései szerint nyilvánosságra hozott adatokból ellenőriznie kell, hogy a támogatás igénylője megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok jogszabályban meghatározott követelményének.

E rendelkezés alapján az igazgatóságok ellenőrzik, hogy adott fenntartó nem szerepel-e
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/benemjelentett/be_nem_jelentett.html?query=rendezett munka%C3%BCgyi
- a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&HKL=276&lng=1
- a Nemzeti Munkaügyi Hivatal
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?csop=12,
vagy
- az Egyenlő Bánásmód Hatóság
http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/rendezett-munkaugyikapcsolatoknak-megnemfelelo-munkaltatok

honlapján a „rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének meg nem felelő munkáltatók" között.

b) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: 2009. évi CXXII. tv.) 1. § a) pontja szerint köztulajdonban álló gazdasági társaság az a gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam, helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi társulás többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik.

A köztulajdonban álló gazdasági fenntartónak minősülő fenntartók közül azon fenntartók részére nyújtható támogatás, aki e feltételnek történő megfelelésről nyilatkozik.

Ezzel összefüggésben az Igazgatóságoknak a támogatást megállapító eljárás során kétirányú ellenőrzési feladatot kell ellátni:
- egyrészt meg kell vizsgálni, hogy a fenntartó köztulajdonban álló gazdasági társaság-e;
- a köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősülő fenntartók esetében meg kell megvizsgálni, hogy a fenntartó eleget tett-e a 2009. évi CXXII. tv. 2. §-ában írt közzétételi kötelezettségének.

c) átlátható szervezetnek minősülő szervezet

Az Áht. 50. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában átlátható szervezet

a) a nemzetközi szervezet,
a külföldi állam,
külföldi helyhatóság,
a külföldi állami vagy helyhatósági szerv,
a köztestület,
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerint az Országgyűlés által elismert magyarországi egyház, vallásfelekezet és vallási közösség,
az államháztartás alrendszereibe tartozó jogi személy, valamint a gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, továbbá
b) az olyan államháztartáson kívüli jogi személy vagy az olyan jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) - a nyilvánosan működő részvénytársaság, civil szervezet kivételével - tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az EGT-megállapodásban részes államban, az OECD tagállamában, vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, (a Magyarországon adóilletőséggel rendelkező szervezetek e feltételnek megfelelnek)
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak
(a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 1. pont 11. alpontja tartalmazza az ellenőrzött külföldi társaság fogalmát)
és
bd) az államháztartáson kívüli jogi személyben vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) pont szerinti feltételek fennállnak.

Azon fenntartók részére nyújtható támogatás, aki e feltételnek történő megfelelésről nyilatkozik.


Felhívjuk valamennyi fenntartók figyelmét, hogy azon fenntartók részére, melyek nem nyilatkoznak a feltételeknek történő megfelelésről, az Igazgatóság nem állapíthat meg támogatást. Továbbá, amennyiben a nyilatkozat ellenére, ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy adott fenntartó ténylegesen nem felelt meg a feltételeknek, támogatás részére nem állapítható meg, illetve ha már megállapításra és folyósításra került, a jogosulatlanul igénybe vett támogatást vissza kell fizetnie.

Kérjük, hogy amennyiben a feltételeknek megfelelnek, de igénylésükhöz csatolt 4. számú mellékletben erről nem nyilatkoztak, azt - haladéktalanul - pótlólag küldjék meg az illetékes Igazgatóság részére.

 

2. Minden fenntartónak csatolnia kell a 2013. évi igényléshez, valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan az Igazgatóság javára szóló felhatalmazó levelét beszedési megbízás benyújtására.

Az Áht. 50. § (5) bekezdése tartalmazza, hogy a visszafizetési kötelezettséggel nyújtott költségvetési támogatás visszafizetésének biztosítása, valamint a költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából - a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel - a támogatói okiratban, támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (2) bekezdése szerint biztosíték lehet a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

A felhatalmazó levél szövegét a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 3. számú melléklet 4. mintája tartalmazza. A Magyar Államkincstár honlapján (Támogatás - igénylés menüpontban a Kapcsolódó anyagok között) közzétett - a fenntartó és a pénzintézet által kitöltendő felhatalmazó levél minta elkészítése ez alapján történt. Kizárólag a közzétett formában és meghatározott feltétel esetén fogadható el.

Az Igazgatóságok a felhatalmazó levél alapján beszedési megbízást kizárólag abban az esetben nyújtják be a számlavezető pénzintézethez, ha a fenntartó nem tesz eleget jogerős, végrehajtható visszafizetési, vagy fizetési kötelezettségének.

Budapest, 2013. január 9.

Forrás: Magyar Államkincstár

Az egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny 2012. évi 183. szám) 2013. január 1-jei hatállyal módosította az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Nr.).

Az Nr. új 20. §-a szabályozza a 2013. évi támogatással kapcsolatos átmeneti szabályokat. Ez alapján:

  1. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 35. § (8) bekezdése alapján 2013. január és február hónapra a támogatást az igazgatóság hivatalból folyósítja. Erről külön határozatot az igazgatóság nem hoz. (Kvtv. 35. § (8) bekezdés: „A nem állami szociális fenntartó - ha 2012. december 31-én működési engedéllyel rendelkezett és normatív állami hozzájárulásra volt jogosult - 2013. január és február hónapra a Kormány rendeletében meghatározott eljárási szabályok szerinti elszámolás mellett a 2012. évi december hónapra tekintettel folyósított normatív állami hozzájárulással azonos összegű támogatásra jogosult. Az egyház és a belső egyházi jogi személy e támogatás után járó kiegészítő támogatására a (4) és (6) bekezdést alkalmazni kell.")

    A fenntartóknak a 2013. évi támogatás iránti kérelmüket 2013. január 20-áig kell benyújtani.

    Az igényléshez a 2012. évben normatívában részesült fenntartónak is csatolnia kell valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan az Igazgatóság javára szóló felhatalmazó levelét beszedési megbízás benyújtására. A 2013. évi igénylőadatlapok és felhatalmazó levél minták elérhetőek a Támogatás - igénylés menüpontban a Kapcsolódó anyagok között.

    A határidőben benyújtott kérelmekről az igazgatóság 2013. február 28-áig hoz határozatot. Az igazgatóság a 2013. évi támogatást 2013. január 1-jétől állapítja meg. A 2013. január és február hónapban folyósított támogatás és a határozatban szereplő támogatás 2013. január és február hónapra számított összege közötti különbözetet az igazgatóság a 2013. március hónapban folyósítandó támogatással egyidejűleg egy összegben folyósítja, illetve vonja le. Ha a különbözet magasabb, mint a 2013. márciusban folyósítandó támogatás összege, a különbözet fennmaradó része a következő hónapban, hónapokban járó támogatásból kerül levonásra. A különbözet után igénybevételi kamat nem kerül felszámításra.
  2. Az új fenntartók - változatlanul - a működési engedély jogerőre emelkedését követő egy hónapon belül nyújthatják be igényüket. Az igényléshez csatolni kell az Nr. 3. § (6) bekezdésében szereplő dokumentumokat.
  3. Az Nr. 3. § (4) bekezdése alapján az igénylés a határidőt követően 2013. év végéig továbbra is benyújtható, ebben az esetben az igazgatóság a támogatás iránti kérelemről, a kérelem megérkezését követő naptól számított két hónapon belül határoz.
  4. Az igénylő adatlap kitöltésével kapcsolatban felhívjuk figyelmüket, hogy a Kvtv. 8. számú mellékletében szereplő támogatási jogcímek esetében is az „Éves átlagos tervezett ellátotti létszám / férőhelyszám / szolgálat" oszlopba a tervezett ellátotti számot kell beírni, az osztást (Gsz=L/4) az Igazgatóság végzi el.

 

Budapest, 2013. január 2.

Forrás: Magyar Államkincstár

 

Támogatás-igénylés

Az igénylés feltétele:

A támogatás igénylésének feltétele, hogy a fenntartó az általa fenntartott szolgáltató, illetve intézmény tekintetében rendelkezzen jogerős működési engedéllyel és megfeleljen az adott évi központi költségvetési törvényben és az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Nr.) meghatározott egyéb feltételeknek.

A legfontosabb határidők az Nr. alapján

Az igénylés határideje (Nr. 3. § (1) - (4) bekezdés; 20. § (2) bekezdés) A tárgyévet megelőző év november 15-én jogerős működési engedéllyel rendelkező fenntartók részére: tárgyévet megelőző év november 30.
A fenntartók 2013. évi igénylésüket ettől eltérően 2013. január 20-ig nyújthatják be. (Ezzel kapcsolatban részletes tájékoztatás található a „Tájékoztató a 2013. évi támogatás igénylésével kapcsolatban az egyházi és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartók részére" menüpontban)
Azon fenntartók, akik nem rendelkeztek a tárgyévet megelőző év november 15-én jogerős működési engedéllyel: a működési engedély jogerőre emelkedését követő egy hónapon belül nyújthatják be igénylésüket;
A támogatás iránti kérelem a tárgyév végéig az igénylési határidő elmulasztása esetén is benyújtható, ebben az esetben azonban az ügyintézési határidő két hónap (Nr. 4. § (1) bekezdés c) pont)

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

A tárgyévet megelőző évben normatívában nem részesülő fenntartónak a normatíva iránti kérelemhez csatolnia kell az Nr. 3. § (6) bekezdésében felsorolt dokumentumokat.
Adatváltozás esetén - a változást követő tizenöt napon belül - az adatváltozással érintett iratokat mellékelve az adatváltozást be kell jelenteni az igazgatóságnak (Nr. 3. § (8) bekezdés).
A 2013. évi igényléshez a 2012. évben normatívában részesült fenntartónak is csatolnia kell valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan az igazgatóság javára szóló felhatalmazó levelét beszedési megbízás benyújtására. (Nr. 20. § (2) bekezdés)

Kitöltendő dokumentumok

Az igénylő adatlapok és a felhatalmazó levél minták elérhetőek a Kapcsolt anyagok között.

Forrás: Magyar Államkincstár

Adatlap a nem állami, egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény 2013. évi támogatásának igényléséhez


A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra