Letöltések: Nyomtatványok

Normatív állami támogatás igényléséhez és elszámolásához szükséges adatlapok (2015-01-03)


Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a nem állami és egyházi fenntartó a normatíva iránti kérelmet - ide értve módosítását, a pótigényt és a lemondást -, valamint az elszámolást a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által e célra rendszeresített
 1. és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), valamint a Magyar Államkincstár honlapján közzétett adatlapon vagy
 2. elektronikus formanyomtatványon nyújthatja be
A nem állami, egyházi fenntartók normatíva igénylési adatlapja és mellékletei
A nem állami, egyházi fenntartók normatíva elszámolási adatlapja és mellékletei

Segédlet az elszámoló adatlap kitöltéséhez

I. 2009. évi normatíva igényléssel és elszámolással kapcsolatos főbb szabályok

II. 2010. évi normatíva igényléssel és elszámolással kapcsolatos főbb szabályok
A nem állami, egyházi fenntartók normatíva 2011. évi elszámolási adatlapja

A nem állami, egyházi fenntartók normatíva 2011. évi elszámolási adatlap 3. sz. melléklete

Tájékoztató a 2011. évi igénybejelentési adatlaphoz

2011. évi normatíva elszámoló adatlapok (módosított: közzétéve: NEFMI 2012.01.24.)


IV. 2012. évi normatíva igényléssel és elszámolással kapcsolatos adatlapok

Adatlap a nem állami, egyházi fenntartók 2012. évi normatíva igényléséhez 10.17

Kimutatás a gondozási napok, tényleges ellátotti létszám stb. 2012. évi alakulásáról 10.17

 

ADATLAP a nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók és intézmények 2012. évi normatíva elszámolásá
ADATLAP az egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók és intézmények 2012. évi normatíva elszámolásához
2012. évi elszámoló adatlap 3. számú melléklete - egyház
2012. évi elszámoló adatlap 3. számú melléklete nem állami
közzétéve: Magyar Államkincstár 2013. január 16.

Az igénylés feltétele:

A támogatás igénylésének feltétele, hogy a fenntartó az általa fenntartott szolgáltató, illetve intézmény tekintetében rendelkezzen jogerős működési engedéllyel és megfeleljen az adott évi központi költségvetési törvényben és az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Nr.) meghatározott egyéb feltételeknek.

A legfontosabb határidők az Nr. alapján

Az igénylés határideje (Nr. 3. § (1) - (4) bekezdés; 20. § (2) bekezdés) A tárgyévet megelőző év november 15-én jogerős működési engedéllyel rendelkező fenntartók részére: tárgyévet megelőző év november 30.
A fenntartók 2013. évi igénylésüket ettől eltérően 2013. január 20-ig nyújthatják be. (Ezzel kapcsolatban részletes tájékoztatás található a „Tájékoztató a 2013. évi támogatás igénylésével kapcsolatban az egyházi és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartók részére" menüpontban)
Azon fenntartók, akik nem rendelkeztek a tárgyévet megelőző év november 15-én jogerős működési engedéllyel: a működési engedély jogerőre emelkedését követő egy hónapon belül nyújthatják be igénylésüket;
A támogatás iránti kérelem a tárgyév végéig az igénylési határidő elmulasztása esetén is benyújtható, ebben az esetben azonban az ügyintézési határidő két hónap (Nr. 4. § (1) bekezdés c) pont)

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

A tárgyévet megelőző évben normatívában nem részesülő fenntartónak a normatíva iránti kérelemhez csatolnia kell az Nr. 3. § (6) bekezdésében felsorolt dokumentumokat.
Adatváltozás esetén - a változást követő tizenöt napon belül - az adatváltozással érintett iratokat mellékelve az adatváltozást be kell jelenteni az igazgatóságnak (Nr. 3. § (8) bekezdés).
A 2013. évi igényléshez a 2012. évben normatívában részesült fenntartónak is csatolnia kell valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan az igazgatóság javára szóló felhatalmazó levelét beszedési megbízás benyújtására. (Nr. 20. § (2) bekezdés)

Kitöltendő dokumentumok
Adatlap a nem állami, egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény 2013. évi támogatásának igényléséhez

(közzétéve: Magyar Államkincstár 2013.01.02.)

Az egyházi és nem állami szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartó az igénybe vett támogatásról a szolgáltató beszámolója és dokumentációja segítségével, a teljesített feladatmutató alapján a tárgyévet követő év január 31-éig számol el. (Nr. 8. § (1) bekezdés)

A megszűnt fenntartónak - a fentiektől eltérően - a fenntartóváltozásnak vagy a működési engedély visszavonásának jogerős határozatban megjelölt időpontját, illetve a támogatásra való jogosultság más okból történő megszűnését követő tizenöt napon belül kell elszámolni. (Nr. 8. § (2) bekezdés)

Ha eljárás indul valamely fenntartó jogutód nélküli megszűnése iránt, az elszámolást az eljárás megindítását követő öt napon belül kell benyújtani. (Nr. 8. § (2) bekezdés)

Kitöltendő dokumentumok:
Az Nr. 2. § (3) bekezdése szerint a fenntartó az elszámolást a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által e célra rendszeresített és az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Magyar Államkincstár honlapján közzétett adatlapon nyújthatja be.
Az adatlapok megtalálhatóak a Kormányportálon, valamint a Kapcsolódó anyagok között.

(közzétéve: Magyar Államkincstár 2013.04.29.)VI. 2014. évi támogatás igényléssel és elszámolással kapcsolatos adatlapok

A támogatás igénylésének feltétele, hogy

 • a fenntartó az általa fenntartott szolgáltató, illetve intézmény tekintetében rendelkezzen jogerős működési engedéllyel és
 • megfeleljen
  • az adott évi központi költségvetési törvényben, és
  • az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Nr.), valamint
  • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében
  meghatározott egyéb feltételeknek.


Az igénylés határideje

 • a tárgyévet megelőző év november 15-én jogerős működési engedéllyel rendelkező fenntartók részére: tárgyévet megelőző év november 30. (Nr. 3. § (1) bekezdés);
 • új fenntartók esetén a működési engedély jogerőre emelkedésétől számított egy hónap (Nr. 3. § (2) bekezdés).

Támogatás iránti kérelem a tárgyév végéig az igénylési határidő elmulasztása esetén is benyújtható, de ebben az esetben az ügyintézési határidő két hónap (Nr. 3. § (4) bekezdés; Nr. 4. § (1) bekezdés c) pont)


Ügyintézéshez szükséges dokumentumok


A tárgyévet megelőző évben támogatásban nem részesülő fenntartónak a támogatás iránti kérelemhez csatolnia kell az Nr. 3. § (6) bekezdésében felsorolt dokumentumokat.
Adatváltozás esetén - a változást követő tizenöt napon belül - az adatváltozással érintett iratokat mellékelve az adatváltozást be kell jelenteni az igazgatóságnak (Nr. 3. § (8) bekezdés).

A 2014. évi adatlap 2. és 3. számú melléklete módosult (kiegészült került a nevelőszülők becsült létszámára vonatkozó adatbekéréssel).
Azon fenntartóknak, amelyek a korábban közzétett adatlapot töltötték ki, nem szükséges a módosított adatlapot letölteni és a 2014. évi támogatás igénylést azon (ismételten) benyújtani. Nevelőszülői ellátást (is) végző fenntartóknak vagy az új adatlapon, vagy amennyiben a korábbi adatlapot töltötték ki, akkor külön nyilatkozaton kell a nevelőszülők becsült létszámát - szolgáltatónként és fenntartói összesen szinten - megadni az illetékes igazgatóság részére.

Forrás: Magyar ÁllamkincstárVII. 2015. évi támogatás igényléssel és elszámolással kapcsolatos adatlapok

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kv.tv.) főbb - a nem állami szociális fenntartókat érintő - változásai a T/01794. számú törvényjavaslathoz képest

1. Szociális ágazati pótlék támogatás

A Kv.tv. 43. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a 9. melléklet IV. pontja szerint a központi költségvetés támogatást biztosít a nem állami szociális intézményfenntartók részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/A. §-a szerinti, 2015. január-december hónapokban kifizetendő ágazati pótlékhoz és annak közterheihez, ha a fenntartó

a) Kv.tv. 43. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti támogatásban részesül, vagy

b) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet alapján támogatásban részesül és érvényes támogatási szerződéssel rendelkezik arra az időszakra, amelyre támogatást igényel.

Az ágazati pótlék igénylésére, elszámolására és ellenőrzésére az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 1-5. §-át, 10. § (3) bekezdését, 11. §-át és 14-26. §-át kell alkalmazni.

A tárgyévet megelőző évben támogatásban részesült nem állami szociális fenntartó a szociális ágazati pótlék iránti igényét 2015. január 6-ági nyújthatja be a kincstárnak (fenntartó székhelye szerinti igazgatóságnak).

Ha a fenntartó 2015-ben válik jogosulttá a támogatásra, a támogatás iránti kérelmét az azt követő harminc napon belül nyújthatja be, hogy a támogatásra jogosulttá vált.

A támogatási kérelem a tárgyév végéig az igénylési határidő elmulasztása esetén is benyújtható.

A kincstár azon nem állami fenntartóknak, melyek részére a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet alapján 2014. december hónapban támogatást folyósított, azzal azonos összegű támogatási előleget biztosít havonta 2015. január és február hónapban. A folyósított előleg és az igénylés alapján a fenntartót ténylegesen megillető támogatás különbözetének rendezésére a március hónapban folyósítandó támogatás utalásával egyidejűleg kerül sor. A különbözet után kamat nem számítható fel.

A szociális ágazati pótlék igénylő adatlapjai elérhetőek a Kapcsolódó anyagok között.

2. A gyermekvédelmi szakellátási intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak minősítésével összefüggő kiegészítő támogatás

A Kv.tv. 43. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kv.tv. 9. melléklet II/B) pontja szerint a központi költségvetés a minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján a tárgyév első napján az Nkt. 64. § (4) bekezdés c) vagy d) pontja szerinti fokozatba besorolt, 2015. január 1-jén pedagógus-munkakörben foglalkoztatott munkatársaknak az elnyert minősítésével járó bérnövekményéhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adójához támogatást nyújt.

A pedagógus munkakörűek nyilvántartott létszáma alatt a gyermekvédelmi szakellátási intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak személyes adatait tartalmazó köznevelés információs rendszere (KIR) személyi nyilvántartásának 2014. december 31-ei állapotát kell érteni.

Az Oktatási Hivatal 2015. január 6-áig megküldi a Kincstár részére a támogatás megállapításához szükséges adatokat, mely alapján a fenntartó székhelye szerinti illetékes igazgatóság fenntartói igénylés nélkül, havi ütemezésben folyósítja a támogatást, első alkalommal február 10-éig.

Vagyis e támogatás összegét a Kincstár hivatalból a KIR-ből megküldött adatok alapján állapítja meg és folyósítja a fenntartó részére, ezért erre vonatkozó igénylést az érintett fenntartóknak nem kell benyújtani. A lemondásra, a pótigényre, az elszámolásra és az ellenőrzésre az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

Támogatás-igénylés

A támogatás igénylésének feltétele, hogy

- az engedélyes, illetve szolgáltatás a tárgyévben jogerősen be legyen jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba, valamint

- megfeleljen

 • az adott évi központi költségvetési törvényben , és
 • az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Átr.), valamint
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb feltételeknek.

Az igénylés határideje

- a tárgyévet megelőző év november 15-én jogerős működési engedéllyel rendelkező fenntartók részére: tárgyévet megelőző év november 30. (Átr. 6. § (1) bekezdés);

- új fenntartók esetén a működési engedély jogerőre emelkedésétől számított egy hónap (Átr. 6. § (2) bekezdés).

Támogatás iránti kérelem a tárgyév végéig az igénylési határidő elmulasztása esetén is benyújtható, de ebben az esetben az ügyintézési határidő két hónap (Átr. 6. § (3) bekezdés; Átr. 10. § (1) bekezdés c) pont).

Tekintettel arra, hogy az igénylő adatalapok közzétételétől, a 2014. december 1-jei benyújtási határidőig (november 30-a vasárnapra esik, ezért a határidő az azt követő első munkanap) rövid idő áll rendelkezésre, azon fenntartóknak, akik igénylésüket legkésőbb 2014. december 5-éig benyújtják, az ügyintézési határidő meghosszabbításával nem kell számolniuk.

A támogatás iránti kérelemben megjelölt feladatmutató legfeljebb 10 százalékkal haladhatja meg az igénylést megelőző tizenkét hónapban ténylegesen nyújtott ellátás adataiból éves szintre számított feladatmutatót. (Átr. 7. § (1) bekezdés)

E korlátozást nem kell alkalmazni

a) hajléktalan személyek ellátása esetén,

b) a szolgáltatói nyilvántartásba újonnan bejegyzett engedélyesre és az engedélyeshez újonnan bejegyzett szolgáltatásra abban a hónapban, amelytől kezdődően az engedélyes a szolgáltatást nyújthatja, valamint az azt követő tizenegy hónapban.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

A fenntartó igénylését az e célra rendszeresített, a Magyar Államkincstár által elkészített, a szociális- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott, és a Magyar Államkincstár honlapján közzétett adatlapon nyújthatja be (Átr. 3. § (1) bekezdés).

Az adatlapok megtalálhatóak a Kapcsolódó anyagok között.

A tárgyévet megelőző évben támogatásban nem részesülő fenntartónak a támogatás iránti kérelemhez csatolnia kell az Átr. 8. § (1) bekezdésében felsorolt dokumentumokat.
Adatváltozás esetén - a változást követő tizenöt napon belül - az adatváltozással érintett iratokat mellékelve az adatváltozást be kell jelenteni az igazgatóságnak (Átr. 8. § (5) bekezdés).

További letöltések A kategória további letöltései

« Vissza az előző oldalra