Letöltések: Nyomtatványok

2015. évi szociális ágazati pótlék igénylőadatlapjai (2015-01-03)

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kv.tv.) főbb - a nem állami szociális fenntartókat érintő - változásai a T/01794. számú törvényjavaslathoz képest

1. Szociális ágazati pótlék támogatás

A Kv.tv. 43. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a 9. melléklet IV. pontja szerint a központi költségvetés támogatást biztosít a nem állami szociális intézményfenntartók részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/A. §-a szerinti, 2015. január-december hónapokban kifizetendő ágazati pótlékhoz és annak közterheihez, ha a fenntartó

a) Kv.tv. 43. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti támogatásban részesül, vagy

b) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet alapján támogatásban részesül és érvényes támogatási szerződéssel rendelkezik arra az időszakra, amelyre támogatást igényel.

Az ágazati pótlék igénylésére, elszámolására és ellenőrzésére az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 1-5. §-át, 10. § (3) bekezdését, 11. §-át és 14-26. §-át kell alkalmazni.

A tárgyévet megelőző évben támogatásban részesült nem állami szociális fenntartó a szociális ágazati pótlék iránti igényét 2015. január 6-ági nyújthatja be a kincstárnak (fenntartó székhelye szerinti igazgatóságnak).

Ha a fenntartó 2015-ben válik jogosulttá a támogatásra, a támogatás iránti kérelmét az azt követő harminc napon belül nyújthatja be, hogy a támogatásra jogosulttá vált.

A támogatási kérelem a tárgyév végéig az igénylési határidő elmulasztása esetén is benyújtható.

A kincstár azon nem állami fenntartóknak, melyek részére a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet alapján 2014. december hónapban támogatást folyósított, azzal azonos összegű támogatási előleget biztosít havonta 2015. január és február hónapban. A folyósított előleg és az igénylés alapján a fenntartót ténylegesen megillető támogatás különbözetének rendezésére a március hónapban folyósítandó támogatás utalásával egyidejűleg kerül sor. A különbözet után kamat nem számítható fel.

A szociális ágazati pótlék igénylő adatlapjai elérhetőek a Kapcsolódó anyagok között.

2. A gyermekvédelmi szakellátási intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak minősítésével összefüggő kiegészítő támogatás

A Kv.tv. 43. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kv.tv. 9. melléklet II/B) pontja szerint a központi költségvetés a minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján a tárgyév első napján az Nkt. 64. § (4) bekezdés c) vagy d) pontja szerinti fokozatba besorolt, 2015. január 1-jén pedagógus-munkakörben foglalkoztatott munkatársaknak az elnyert minősítésével járó bérnövekményéhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adójához támogatást nyújt.

A pedagógus munkakörűek nyilvántartott létszáma alatt a gyermekvédelmi szakellátási intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak személyes adatait tartalmazó köznevelés információs rendszere (KIR) személyi nyilvántartásának 2014. december 31-ei állapotát kell érteni.

Az Oktatási Hivatal 2015. január 6-áig megküldi a Kincstár részére a támogatás megállapításához szükséges adatokat, mely alapján a fenntartó székhelye szerinti illetékes igazgatóság fenntartói igénylés nélkül, havi ütemezésben folyósítja a támogatást, első alkalommal február 10-éig.

Vagyis e támogatás összegét a Kincstár hivatalból a KIR-ből megküldött adatok alapján állapítja meg és folyósítja a fenntartó részére, ezért erre vonatkozó igénylést az érintett fenntartóknak nem kell benyújtani. A lemondásra, a pótigényre, az elszámolásra és az ellenőrzésre az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

Adatlap a nem állami szociális fenntartók szociális ágazati pótlék támogatás igényléséhez
2015. évi szociális ágazati pótlék tám. igényléshez - 2 számú melléklet
Kitöltési útmutató a 2 számú melléklethez (szociális ágazati pótlék ig)
2015. évi szociális ágazati pótlék tám. igényléshez - 3 számú melléklet
Forrás: Magyar Államkincstár

További letöltések A kategória további letöltései

« Vissza az előző oldalra