Hírek: Pályázati információk

A Hajléktalanokért Közalapítvány pályázata normatív állami támogatással nem rendelkező szervezetek számára (2009-11-17)

A Hajléktalanokért Közalapítvány pályázata normatív állami támogatással nem rendelkező szervezetek számára A Hajléktalanokért Közalapítvány a pályázatot hirdet a hajléktalan személyek ellátását célzó, normatív állami támogatással nem rendelkező EGYES KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK támogatására.

Pályázat a hajléktalan személyek ellátását célzó, normatív állami támogatással nem rendelkező egyes kiegészítő programok támogatására a Közép-Magyarországi régió kivételével Magyarországon működő hajléktalan-ellátó szervezetek számára

Határidő: 2009. december 11.
A Hajléktalanokért Közalapítvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából, mint közreműködő szervezet, pályázatot hirdet

a hajléktalan személyek ellátását célzó, normatív állami támogatással nem rendelkező EGYES KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK támogatására a Közép-Magyarországi régió kivételével Magyarországon működő hajléktalan-ellátó szervezetek számára, nyílt pályázati rendszer keretében.

A pályázati felhívás kódja: 2009-KPM
A pályázati felhívás közzétételének dátuma: 2009. november 9.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. december 11.

1. A támogatás alapjául szolgáló jogcím:
A Szociális és Munkaügyi Minisztériummal kötött 13696-0/2009-016 SZFŐ iktatószámú támogatási szerződésnek megfelelően a Hajléktalanokért Közalapítvány a pályáztatási eljárásban, mint közreműködő szervezet vesz részt és a 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelet vonatkozó szabályai szerint jár el.

A közalapítvány a támogatások összegét csak azt követően utalja át a nyertes szervezetek részére, miután a forrást a minisztérium a közalapítvány rendelkezésére bocsájtotta.

2. Pályázati programok:
A célok elérése érdekében a következő programokra nyújtható be pályázat (részletesen lásd a 14. pontban):

1. Mentálhigiénés és fejlesztő programok hajléktalan személyek számára
2. Szupervízió, szakmai rendezvények szervezése, szakmai rendezvényeken való részvétel biztosítása
3. Zöldterületen tartósan berendezkedett hajléktalan személyek lakhatási helyzetének javítása
4. Alacsony küszöbű, speciális szolgáltatások kialakítása utcán élő hajléktalanok részére

3. A támogatásra rendelkezésre álló teljes forrás összege: 47 719 000 Ft

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
A támogatási keret nem tartalmazza a pályázat bonyolításának költségeit.

4. A támogatásban részesíthetők köre:
Pályázatot nyújthat be a hajléktalan személyek ellátásában részt vevő természetes és jogi személy. Így pályázhat minden önkormányzat, állami, önkormányzati intézmény, humán szolgáltatást végző nem állami szervezet (egyház, közalapítvány, közhasznú alapítvány, közhasznú egyesület, egyéni és társas vállalkozás, Bt., Kft), amely:

* a Nyugat-dunántúli, Közép-dunántúli, Dél-dunántúli, Dél-alföldi, Észak-alföldi, Észak-magyarországi régiókban hajléktalan ellátási feladatokat végez, vagy a pályázati program végrehajtására a felsorolt régiókban található hajléktalanellátó intézménnyel együttműködési megállapodást kötött,
* amely vállalja, hogy nyertes pályázat esetén eleget tesz a támogatási szerződésben előírt kötelezettségeknek.

5. A pályázat benyújtásának feltételei:
A támogatás időszaka pályázati programonként eltérő, a pályázati programok részletes ismertetésénél található.

Egy pályázatban kizárólag egy pályázati programra igényelhető támogatás. Egy programon belül lehetőség van több alprogram megjelölésére, amennyiben az alprogramok szakmai tartalmukban és megvalósításukban kapcsolhatók egymáshoz.

A program költségének tervezésekor a támogatási összeget 1.000 Ft-ra kerekítve kell meghatározni.

ÁFA visszaigénylési joggal rendelkező szervezetek esetében a támogatási összeg nem tartalmazhatja a visszaigényelhető ÁFA összegét.

Az elbírálás során előnyben részesülnek azon szervezetek, melyek feladatukat a településen működő többi hajléktalanellátó szervezettel egyeztetett módon végzik. A feladatmegosztást részletesen rögzítő együttműködési megállapodás másolata MELLÉKLETKÉNT CSATOLANDÓ.

A pályázati programokban önerő biztosítása nem szükséges. A bírálat során azonban előnyt élveznek azok a programok, amelyekben a pályázó szervezet önerőt biztosít. Az önerő elsősorban készpénzt jelent, de ingatlanban és más természeti formában is megjeleníthető. Önerőnek nem jelölhető meg állami normatív támogatás és a program céljával azonosan működő ingatlan vagy tárgyi eszköz.

6. A pályázat benyújtásának módja, határideje:

A pályázatot

2009. december 11-ig

kell benyújtani, postai és elektronikus formában egyaránt a következő módon:
* a pályázati adatlapot és a pályázathoz csatolandó összes mellékletet 1 eredeti és 1 - az eredetivel mindenben megegyező - másolati példányban (azaz összesen 2 példányban), tértivevényes postai küldeményként kell benyújtani a következő címre:
Hajléktalanokért Közalapítvány 1475 Budapest, Pf. 378.
A borítékon kérjük jelöljék a pályázati felhívás kódját: 2009- KPM
* a pályázati adatlapot, valamint az elektronikusan csatolható mellékleteket a jelzett határidőig elektronikus úton (e-mailen, doc vagy odt fájlformátumban) is el kell juttatni a következő címre: palyazat@hajlektalanokert.hu
Az e-mail tárgyában kérjük jelöljék a pályázati felhívás kódját: 2009- KPM

Kérjük, hogy amennyiben több pályázatot nyújtanak be, azokat külön e-mailekben küldjék meg, illetve egy pályázat összetartozó dokumentumait (adatlap, mellékletek) egy e-mailen belül csatolják!

A benyújtás időpontja a postára adás időpontját jelenti. A postára adás időpontját a postai dátumbélyegző igazolja. A határidő után postára adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A benyújtási határidő csak a kuratórium határozatával módosítható.

Az eredeti példányt a pályázó hivatalos képviselőjének aláírásával, bélyegzőjével kell hitelesíteni, és nagy „E" betűvel jelölni.

A pályázati adatlapot és mellékleteit elektronikusan kell kitölteni, Times New Roman betűtípussal, 12 pontos betűmérettel, szimpla sorközzel. Az adatlap formátumát megváltoztatni nem lehet. A pályázat csak jelen felhívás mellékleteként közreadott adatlapon adható be.

Amennyiben a postán és az elektronikusan megküldött adatlap eltér egymástól, a bírálat során a postán megküldött anyag vehető figyelembe. A postán megküldött és az elektronikusan megküldött pályázati adatlap jelentős tartalmi eltérése a pályázatból való kizárást vonja maga után.

Hiánypótlás: A hiánypótlásra a Közalapítványi Iroda szólítja föl a pályázót a pályázat beérkezésétől számított 5 munkanapon belül. A hiánypótlásra csak a csatolt mellékletek esetében, a hiánypótlásra történő felszólítást követő 5 munkanapon belül van egyszeri lehetőség.

Pályázati regisztrációs díj nincs.

7. A pályázati dokumentáció, hozzáférésének helye, módja:
A pályázati felhívás, a pályázati adatlap és mellékletei, valamint a támogatási szerződés mintája együtt képezik a pályázati dokumentációt, és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

A teljes dokumentáció letölthető a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Hajléktalanokért Közalapítvány honlapjáról:

www.szmm.gov.hu
www.hajlektalanokert.hu

8. A pályázat elbírálásának módja, eljárási rendje, határideje:
AKözalapítvány a beérkezett pályázatok elbírálását a pártatlanság, az esélyegyenlőség és a szakmai nyilvánosság követelményeit betartva bonyolítja. A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt összegű támogatás igénybevételére.

A pályázatok szakmai értékelését külön felkérésre, szakértői csoport végzi. A pályázatok elbírálását, a döntési javaslat elkészítését 7 fős Pályázati Tanácsadó Testület végzi.

Amennyiben a támogatási igény meghaladja az előirányzati keretet, a Pályázati Tanácsadó Testület dönt arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat - valamennyi pályázatra nézve azonos módon - versenyezteti, rangsorolja, az elbírálást felfüggeszti és kiegészítő adatszolgáltatást rendel el, javaslatot tesz a programok közötti forrásátcsoportosításra vagy arányos teljesítéssel csökkenti a támogatás mértékét.

A bírálat és a támogatások megítélésének folyamata:

* A Közalapítványi Iroda a szükséges hiánypótlások után előkészíti a pályázatokat a szakértői csoport részére (15 nap).
* A szakértői csoport elvégzi a pályázatok értékelését, majd a szakértői vélemények alapján a Pályázati Tanácsadó Testület meghozza döntési javaslatát (30 nap).
* A Pályázati Tanácsadó Testület döntési javaslatát a kuratórium felterjeszti a kötelezettségvállalónak (SZMM) a támogatási szerződések megkötésére felhatalmazó engedélyező okirat kiállítása céljából (15 nap).
* A kötelezettségvállaló dönt a Pályázati Tanácsadó Testület javaslatáról (15 nap), az engedélyező okiratot megküldi a közalapítványnak (5 nap).
* Az engedélyező okirat kiállítását követő 15 napon belül a közalapítvány írásban értesíti a pályázókat a pályázatok elbírálásának eredményéről, elutasítás esetén a döntés indoklásával. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. Támogatás esetén, a támogatásról szóló értesítés tartalmazza a támogatási szerződést is, melynek megkötésére az abban rögzített módon kerül sor.
* Megtörténik a támogatási szerződések megkötése (30 napon belül).
* A támogatás átutalása a nyertes szervezetek részére: a közalapítvány fenntartja magának a jogot, hogy egyes programok esetében a támogatás összegét két részletben folyósítsa, melyet a támogatási szerződésben szabályoz. Az első részlet átutalására a támogatási szerződés megkötését követően kerül sor.

A támogatásban részesített pályázók listája a Hajléktalanokért Közalapítvány www.hajlektalanokert.hu honlapján közzétételre kerül az engedélyező okirat kiállítását követő 30 napon belül.

A támogatott program következő adatai nyilvánosságra hozhatók:

* a támogatott szervezet neve,
* a támogatás tárgya,
* a megvalósítás helye,
* a támogatási összeg.

9. Az elbírálás szempontjai:
Jelen kiírás tartalmi és formai követelményeinek vizsgálata.

Formai követelmények:

* a pályázat határidőre történő benyújtása,
* a pályázati adatlap használata és hiánytalan kitöltése,
* a kötelezően megjelölt mellékletek benyújtása,
* előírt példányszám és elektronikus példány benyújtása,
* felszólításra hiánypótlások benyújtása.

Tartalmi követelmények:

* a szakmai program feleljen meg a pályázatban megjelölt program célkitűzéseinek, a kiírás feltételeinek,
* a pályázati program indokoltsága, szakmai tartalma kellőképpen kidolgozott és részletezett legyen, összhangban a szakmai jogszabályok követelményeivel, az ellátottak igényeivel,
* a megvalósítás költségigénye, ütemezése reális és összehangolt, a pénzügyi feltételei alátámasztottak legyenek,
* a költségvetés részletesen tartalmazza a költségek meghatározásának módját (pl. bérköltség járulékokkal/fő/hó, üzemanyag Ft/km és km/hó, stb.),
* a program bemutatása tartalmazza azt, hogy a program megvalósításához milyen humánerőforrás szükséges, a program megvalósításával járó feladatok hogyan kapcsolódnak a munkatársak munkaköréhez, a program megvalósítása jár-e többletfeladattal,
* amennyiben a költségvetés bérköltséget tartalmaz, részletesen be kell mutatni, hogy mely feladatok elvégzéséért milyen díjazás jár,
* az intézmény működési költségei, közüzemi díjak csak akkor támogathatók, ha konkrétan kapcsolódnak a program megvalósításához.

10. A pályázatból kizáró okok:

* a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban felsorolt feltételeknek,
* a pályázat határidőn túli beadása,
* nem a megfelelő adatlap használata,
* a postán megküldött és az elektronikusan megküldött pályázati adatlap jelentős tartalmi eltérése,
* a pályázati adatlap hiányos kitöltése,
* hiánypótlások elmulasztása,
* a program kidolgozatlan szakmai, pénzügyi kifejtése,
* a pályázó hamis adatokat közölt a szervezetre, programra vonatkozóan,
* a pályázó szervezetnek 60 napon túl fennálló köztartozása van,
* a pályázó szervezet a 2008. évi Hajléktalanokért Közalapítvány által támogatottpályázati programok megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól, vagy nem tett eleget elszámolási kötelezettségének.

11. A támogatás igénybevételének feltételei:
A támogatás célirányos felhasználása érdekében a Közalapítvány támogatási szerződést köt a kedvezményezett pályázóval. A támogatás igénybevételének feltétele a pályázati kiírás mellékletét képező támogatási szerződés tartalmának elfogadása, mely a program végrehajtására, a támogatási összeg folyósítására, valamint a beszámolási és tájékoztatási kötelezettségre és annak ellenőrzésére utaló információkat is tartalmazza. A Közalapítvány a program megvalósítását a szerződésben rögzített módon ellenőrzi.

12. A pályázathoz csatolandó kötelező mellékletek:
Figyelem! Amennyiben a pályázó szervezet a Hajléktalanokért Közalapítványhoz 2009-ben már nyújtott be pályázatot, az 1. és 2. számú mellékletet nem szükséges újból csatolni!

1. sz. melléklet: Alapító Okirat vagy azzal egyenértékű okirat másolata
2. sz. melléklet: Bírósági cégkivonat (nem önkormányzati intézmények esetén)
3. sz. melléklet: A megvalósító intézmény működési engedélyéről szóló határozat vagy tanúsítvány másolata
4. sz. melléklet: ÁFA-nyilatkozat
5. sz. melléklet: Nyilatkozat köztartozásról
6. sz. melléklet: Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
7. sz. melléklet: Közzétételi kérelem (csak a fenti törvény szerinti érintettség esetén kell kitölteni)
8. sz. melléklet: Beruházás, felújítás, nagy értékű eszközbeszerzés esetén részletes (tételes) árajánlat
9. sz. melléklet: Saját forrás esetén annak meglétét igazoló dokumentum (bankszámlakivonat), vagy a pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a saját forrás milyen formában áll rendelkezésre
10. sz. melléklet: A pályázati programra vonatkozó együttműködési megállapodás hajléktalanellátó szervezetek között (amennyiben van ilyen)
11. sz. melléklet: Egyéb mellékletek

13. Pályázati tanácsadás:
A pályázati kiírásról információ, valamint pályázati tanácsadás munkaidőben kérhető a Hajléktalanokért Közalapítvány munkatársaitól:
Varga Dóra, Szabó Andrea 1/261-77-04
kozalapitvany@hajlektalanokert.hu

14. A pályázati programok részletes feltételei:

1. Mentálhigiénés és fejlesztő programok hajléktalan személyek számára
Pályázat nyújtható be hajléktalan emberek számára szervezett mentálhigiénés és fejlesztő programok lebonyolítására, a következő célok megvalósításával:

* Mentálhigiénés fejlesztés, személyes képességek fejlesztése kiscsoportos foglalkozás és/ vagy egyéni tanácsadás formájában.
* Szenvedélybetegség kezelése kiscsoportos foglalkozás és/ vagy egyéni tanácsadás formájában.
* A szabadidő hasznos eltöltését célzó csoportos, közösségi programok, kreatív foglalkozások.

Egy pályázatban kizárólag egy pályázati programra igényelhető támogatás. Egy programon belül lehetőség van több alprogram megjelölésére, amennyiben az alprogramok szakmai tartalmukban és megvalósításukban kapcsolhatók egymáshoz. Alprogramok megjelölése esetén egy pályázaton belül világosan el kell különíteni az egyes alprogramokhoz kapcsolódó tevékenységeket és költségeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell a programot megvalósító munkatársak, felkért szakemberek szakképzettségét, szakmai tapasztalatainak bemutatását, szakmai önéletrajz és végzettséget igazoló okirat másolatának csatolásával. Amennyiben a program megvalósításában részt vevő szakemberek felkérése még nem történt meg, a pályázatban be kell mutatni, hogy mely követelmények alapján tervezik kiválasztani a programot megvalósító szakembereket.

Csoportos foglalkozások esetében a pályázathoz csatolni szükséges a program tematikáját.

Támogatási időszak: 2009. november 1. - 2010. december 31.
Támogatási keret: 9.000.000 Ft
Igényelhető támogatás alprogramonként maximum: 500.000 Ft

2. Szupervízió, szakmai rendezvények szervezése, szakmai rendezvényeken való részvétel biztosítása
Pályázat nyújtható be a hajléktalanellátásban dolgozók szakmai kompetenciáját fejlesztő programokra:

* Szupervízió biztosítása az intézmény munkatársai részére, egyéni tanácsadás vagy csoportos foglalkozások formájában.
* Szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása.
* Szakmai rendezvényeken való részvétel biztosítása.
* a Hajléktalanokért Közalapítvány által bonyolított, „A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása" című TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt keretén belül, a regionális koordinátorok tevékenységének segítése a működési feltételek biztosításával.

Egy pályázatban kizárólag egy pályázati programra igényelhető támogatás. Egy programon belül lehetőség van több alprogram megjelölésére, amennyiben az alprogramok szakmai tartalmukban és megvalósításukban kapcsolhatók egymáshoz. Alprogramok megjelölése esetén egy pályázaton belül világosan el kell különíteni az egyes alprogramokhoz kapcsolódó tevékenységeket és költségeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell a programot megvalósító munkatársak, előadók, felkért szakemberek szakképzettségét, szakmai tapasztalatainak bemutatását, szakmai önéletrajz és végzettséget igazoló okirat másolatának csatolásával. Amennyiben a program megvalósításában részt vevő szakemberek felkérése még nem történt meg, a pályázatban be kell mutatni, hogy mely követelmények alapján tervezik kiválasztani a programot megvalósító szakembereket.

Támogatási időszak: a TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekthez kapcsolódó programok esetében 2009. szeptember 1. - 2010. december 31., egyéb programok esetében 2009. november 1. - 2010. december 31.
Támogatási keret: 16.719.000 Ft
Igényelhető támogatás alprogramonként (csoportos szupervízió esetében csoportonként) maximum: 500.000 Ft.

3. Zöldterületen tartósan berendezkedett hajléktalan személyek lakhatási helyzetének javítása
Pályázat nyújtható be olyan komplex programokra, melyek zöldterületen (erdőben, barlangokban, tákolmányokban stb.) tartósan berendezkedett egyének, csoportok, családok lakhatási problémáinak hosszú távú megoldását, javítását segítik elő.

Pályázatot nyújthatnak be azon hajléktalanellátó intézmények, melyek érvényes működési engedéllyel utcai szociális szolgálatot működtetnek.

A pályázati programot úgy kell felépíteni, hogy személyre szabott kivezető utakat kínáljon a programba bevonásra kerülő hajléktalan emberek számára. Ennek érdekében a pályázatnak szükségletfelmérést kell tartalmaznia, amelyben részletesen be kell mutatni a célcsoport jellemzőit, igényeit, erőforrásait, valamint összefoglalóan a tervezett lakhatási megoldásokat.

A programokban támogathatók személyre szabott kivezető utak, így különösen: bérleménybe költözés, saját tulajdonhoz segítés, saját tulajdon lakhatóvá tétele, családba történő visszailleszkedés, tartós bentlakásos intézményben történő elhelyezés. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben (éjjeli menedékhely, átmeneti szállás) való elhelyezés a programban nem támogatható!

Az integrált lakhatás elérését intenzív és az ügyfél igényeihez igazított szociális munkával kell segíteni. A szociális munkát egyéni esetfelelősi rendszerben kell megszervezni, azaz minden hajléktalan ember részére esetfelelős szociális munkást kell kijelölni. A program megvalósításába legalább 2 fő szociális munkást kell bevonni, a támogatandó hajléktalan személyek számától függetlenül. A megvalósító szociális munkások közül programfelelőst kell kinevezni.

A programok legfeljebb 12 hónapra tervezhetők.

Támogatás igényelhető az alábbi költségekre:

* Lakhatás közvetlen költségei: bérleti díj, közüzemi költségek, vételár, felújítás költsége, tartós bentlakásos intézmény térítési díja.
* Ingatlan vásárlása esetén ügyvédi, közjegyzői költségek.
* A hajléktalan emberek beilleszkedését segítő, lakhatási körülményeit és életminőségét javító tételek: bútor, lakásfelszerelés, személyes felszerelések, humánszolgáltatások, ügyintézés költségei, utazási költség, stb.
* Szociális munka személyi költségei: a szociális munkások pályázó szervezetnél betöltött munkakörével járó feladatokon túli munkavégzés díja.
* Egyéb, a program működtetésével járó bonyolítási költségek: utazás költsége, üzemanyag, telefonköltség, irodai költség, stb.

Előnyt élveznek azon pályázatok, melyek a program megvalósítását a problémában érintett helyi szereplőkkel (önkormányzat, közterület-fenntartó, erdészet stb.) együttműködésben tervezik, és erről írásos szándéknyilatkozatot csatolnak.

Igényelhető támogatás összege: a program költségvetését a programba bevonandó személyek számának függvényében kell megtervezni. Az egy hajléktalan emberre fordított támogatás maximális összege 600.000 forint. Az egy főre jutó támogatási kereten belül a szociális munka személyi költsége havonta maximum bruttó 20.000 forint, 12 hónapos program esetében maximum bruttó 240.000 forint lehet. A program működtetésével járó bonyolítási költségek nem haladhatják meg a teljes támogatás 5 %-át.

Támogatási időszak: 2009. november 1. - 2010. december 31.
Támogatási keret: 15.000.000 Ft
Igényelhető támogatás maximum: 600.000 Ft /támogatott fő

4. Alacsony küszöbű, speciális szolgáltatások kialakítása utcán élő hajléktalanok részére
Pályázat nyújtható be olyan programokra, melyek az éjjeli menedékhelyek és átmeneti szállások egyes szolgáltatásainak igénybevételét teszik lehetővé tartósan utcán élő, az ellátórendszerrel szemben bizalmatlan hajléktalan személyek számára. A program célja, hogy a szolgáltatások megnyitásával, az igénybevétel feltételeinek enyhítésével, valamint alternatív lehetőségek nyújtásával elősegítse a tartósan utcán élők visszailleszkedését, az utcai életforma fokozatos megváltoztatását.

Az alacsony küszöbű szolgáltatások formája különösen:

* Az intézmény egyes szolgáltatásainak megnyitása: pl. vizesblokk használatának biztosítása utcán élők részére.
* Az igénybevétel feltételeinek enyhítése szállás nyújtása vagy más szolgáltatások esetén: pl. tüdőszűrő igazolástól való eltekintés az igénybevétel kezdeti időszakában, alkoholfogyasztással kapcsolatos szabályok enyhítése, térítési díj elengedése.
* Alternatív, a célcsoport igényeihez igazodó szállásnyújtó szolgáltatások: pl. párok együttes elhelyezése, kutya elhelyezése, fiatalok vagy idősek elkülönített elhelyezése.
* Személyes használati tárgyak, csomagok nap közbeni megőrzésének biztosítása.

Pályázni személyi- és dologi költségekre, illetve felhalmozási költségekre egyaránt lehet. A költségvetésben részletesen kell indokolni, hogy a program bonyolítása a normatív forrásokon túl milyen többlet költségeket jelent az intézmény számára.

A szakmai programban részletesen be kell mutatni a célcsoport elérésének módját, a bekerülés és intézményi bent tartózkodás feltételeit, a nyújtott szolgáltatásokat.

A program hatékonyságának érdekében a pályázó szállásnyújtó intézménynek a program megvalósításáról szóló együttműködési megállapodást kell kötni a településen működő utcai szociális szolgálattal, és azt a pályázathoz csatolni szükséges! Az együttműködési megállapodást abban az esetben is meg kell kötni, ha a pályázó szervezet működteti a szállásnyújtó intézményt és az utcai szolgálatot is (ebben az esetben a megállapodást a szállásnyújtó intézmény és az utcai szolgálat vezetőjének is alá kell írni)!

Támogatási időszak: 2009. november 1. - 2010. december 31.
Támogatási keret: 7.000.000 Ft
Igényelhető támogatás maximum: 1.000.000 Ft

Budapest, 2009. november 9.

Vecsei Miklós
a Kuratórium Elnöke

 

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra