Hírek: Pályázati információk

Foglalkozási rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének támogatása (2009-02-27)

Foglalkozási rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének támogatása A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatot hirdet"Foglalkozási rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének támogatása" (k

Foglalkozási rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének támogatása

Határidő: 2009. március 16.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatot hirdet"Foglalkozási rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének támogatása" (kód: 3961) címmel
1. A pályázati felhívás hivatkozási száma
3961
2. A pályázat kiírója
a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (Székhely: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Levelezési cím: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.)
3. A pályázat célja
Jelenleg az Európai Unió tagállamaiban átlagosan a fogyatékos emberek csupán egyharmada végez fizetett munkát; hazánkban ez az arány 18-20 % figyelembe véve a terminológiai különbségeket is. Annak érdekében, hogy a lisszaboni célkitűzésekben előírt, általános foglalkoztatási rátát 2010-re 70 %-ra lehessen emelni, integrálni kell a munkaerő-piacra azokat a hátrányos helyzetű, inaktív csoportokat (köztük a fogyatékos álláskeresőket), amelyek tagjai jelenleg csak nehezen találnak munkát. Jelenleg a fogyatékos személyek foglalkozási rehabilitációját végző, képzett szakember kevés van. E szakértelem hiánya hátráltatja a célcsoport munkába állításának esélyét is. Tekintettel arra, hogy napjainkban kevés felsőoktatási intézmény dolgozott ki felsőfokú szakirányú továbbképzési szakot, valamint e képzés indítása is csupán az utóbbi időszakban kezdődött, szükséges ösztönözni e speciális, de igen fontos terület szakemberképzését is. Ezzel a fogyatékos személyek munkába állítása szakszerűbb, ennek nyomán sikeresebb lehet hosszú távon. Jelen program a fogyatékos emberek foglalkozási rehabilitációját támogató szakemberképzések országos képzési kapacitásának növelését célozza. Pályázati úton nyújt támogatást e témában képzést indító felsőoktatási intézmények számára. A támogatás mértéke a hallgatói költségtérítés 80%-ának megfelelő összeg.
4. A program forrása
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprészéből nyújtott hozzájárulása. A pályázati úton szétosztható keretösszeg: 69 143 400 Ft.
5. Támogatásban részesíthetők köre
Azok a felsőoktatási intézmények pályázhatnak, melyek felsőfokú szakirányú továbbképzési szakot indítanak foglalkozási rehabilitáció témakörben. Foglalkozási rehabilitáció alatt a következőt értjük: Fókuszában a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű személyek munkaerő piacra való bejuttatása illetve a támogatása áll. Nem tartozik bele az elsősorban egészségügyi jellegű, illetve az elemi rehabilitáció.
A pályázat nyilvános. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Nem pályázhatnak azok a szervezetek,

 • amelyek csődeljárás, felszámolási illetve végelszámolási eljárás alatt állnak,
 • amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatás(ok)ról szóló beszámolóját a Közalapítvány (vagy jogelődei) visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van a Közalapítvánnyal szemben,
 • amelyek a Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján összeférhetetlenek.

6. Pályázni lehet
Foglalkozási rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének 80 %-os támogatására. (Az államilag finanszírozott képzéseket nem támogatjuk jelen pályázati program keretében!). A pályázat a 2008/2009 tanév 2. vagy a 2009/2010 tanév 1. félévében indított képzésekre vonatkozik. A képzés három vagy négy féléves lehet. Egy pályázó több képzés indítására is igényelhet támogatást egy pályázaton belül (ahány képzésre igényelnek támogatást, annyi pályázati kérdőívet kell kitölteniük). (Az FSZK fenntartja azt a jogát, hogy az igényelt támogatási összegnél kevesebbet ítél meg támogatásnak. Amennyiben a rendelkezésre álló forrás engedi, a pályázati program ismételten meghirdetésre kerül.)
7. A pályázati program megvalósítási időszaka
A pályázati program megvalósítási időszaka a 2008/2009 tanév második félévétől indul.
8. A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
Pályázni kizárólag a részletes pályázati feltételeket és tudnivalókat is tartalmazó pályázati dosszié kitöltésével lehet, ami 2009. február 27-től igényelhető e-mail-ben (vajda.edina@fszk.hu), valamint letölthető a Közalapítvány honlapjáról (www.fszk.hu).
Benyújtási határidő: 2009. március 16. (A beadási határidő a postára adás utolsó napját jelenti.) A határidőn túl érkezett pályázat érvénytelen.
A benyújtás módja: A pályázatot egy eredeti és két másolati példányban (példányonként fűzve) valamint egy CD-n kérjük benyújtani. Részletezve: lsd. pályázati útmutató. A pályázatot benyújtani postai úton lehet az alábbi címen: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Oktatási Programiroda Postacím: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6. Kérjük, hogy a pályázati dossziét figyelmesen olvassák el, hiánypótlásra egyszer van lehetőség! Regisztrációs díj 25 000 Ft/pályázat. Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány; számlaszám: 10032000-00290531-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát - 3961). A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat másolatát kérjük a pályázati adatlaphoz csatolni! A díj befizetéséről a Közalapítvány számlát állít ki, melyet az értesítő levéllel együtt küld ki a pályázónak.
9. A pályázat elbírálásának menete, szempontrendszere
A benyújtott pályázatok elsőként formai értékelésre kerülnek. A formai értékelés során ellenőrizzük:

 • a pályázatot határidőre beküldték
 • a meghatározott példányszámban és CD-n is beküldték a pályázatot
 • a szükséges kérdésekre válaszoltak
 • cégszerűen aláírták a pályázati adatlapot és kérdőívet (aláírásra jogosult aláírása és pecsét)
 • a regisztrációs díj befizetése megtörtént (a vonatkozó átutalási megbízás vagy bakkivonat másolatát csatolták a pályázathoz)
 • a pályázó a támogatásban részesíthetők körébe tartozik
 • a tervezett képzés megvalósítása időszaka megfelel a pályázatban előírt megvalósítási időszaknak
 • a Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján Nyilatkozat csatolása összeférhetetlenségre és érintettségre vonatkozóan
 • amennyiben a Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján érintettség áll fenn, arra vonatkozóan a Közzétételi kérelmet csatolták

A formai értékelés után kerül sor a szakmai és a pénzügyi értékelésre. Szakmai és pénzügyi értékeléskor ellenőrizzük:

 • illeszkedés a program célkitűzéséhez
 • a célmeghatározás
 • a képzés tartalma
 • pénzügyi terv indokoltsága, átláthatósága

10. Eredményhirdetés, megvalósítás
Eredményhirdetés várható időpontja: a benyújtási határidőtől számított legfeljebb 60. nap. A Kuratórium döntését a határozathozataltól számított legkésőbb 14 napon belül a Titkárság a pályázó tudomására hozza, írásbeli értesítés formájában. A döntéstől számított maximum 30 napon belül a Titkárság kiküldi a nyertes pályázóknak a támogatási szerződést. A szerződésnek a pályázó által a Titkárságra történő visszaküldése után kerül sor a támogatás első részletének átutalására. A támogatási összeg több részletben, féléves bontásokban kerül átutalásra, mindig az adott félév indulásakor a Közalapítványnak leadott hallgatónévsor alapján. A Közalapítvány a támogatási szerződésben biztosítékot köthet ki a szerződés szerinti esetleges visszafizetési kötelezettség biztosítására banki felhatalmazó levél formájában.
A megvalósítás időszaka alatt a támogatott programot a Közalapítvány által megbízott személy ellenőrizheti. A pénzügyi elszámolás után helyszíni pénzügyi monitorozásra is sor kerülhet. A megvalósított pályázati programról pénzügyi elszámolást félévenként kell készíteni. A szakmai beszámoló küldése három szakaszban történik (két részbeszámoló, egy végbeszámoló).
A pályázati feltételeknek nem megfelelő vagy elutasított pályázatok egy példányát a pályázó szükség esetén átveheti a Közalapítványi Irodában a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül. A támogatott pályázatokat tartalmazó nyertes listát a döntést követően tesszük közzé a www.fszk.hu honlapon.
11. Támogatás jogosulatlan igénybevételének következményei
Eljárás a 17/2007. (V.3.) SZMM rendelet szerint:
22. § (1) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve a támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, és a kedvezményezettet a támogatás részben vagy egészben történő visszafizetési kötelezettsége terheli. 23. § (1) Amennyiben a kedvezményezett által vállalt feladat a) teljesítése a kedvezményezettnek fel nem róható okból meghiúsul vagy tartós akadályba ütközik, a bejelentési kötelezettség teljesítése mellett az igénybe nem vett támogatásról le kell mondania, a felvett támogatással el kell számolnia. Támogatási előleg esetén a támogatásnak a teljesítéssel arányban nem álló részét vissza kell fizetni; 24. § (1) A szerződéskötést követően keletkezett köztartozások esetén a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.
12. A közalapítvány levelezési címe, telefonszáma
A Pályázatot a következő címre kell beküldeni: FSZK Oktatási Programiroda 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6. T: (1) 450-3232

Sikeres pályázást kívánunk!
Tóth Egon, a Kuratórium elnöke

2009. 02. 27.

Forrás: FSZK

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra