Hírek: Pályázati információk

ELŐMINŐSÍTŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális foglalkoztatást végző fenntartók befogadására és állami támogatására (2009-10-08)

ELŐMINŐSÍTŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális foglalkoztatást végző fenntartók befogadására és állami támogatására A Szociális és Munkaügyi Miniszter előminősítő pályázatot hirdet a szociális foglalkoztatást közvetlenül végző, vagy külső foglalkoztatón keresztül működtető szociális intézmények szociális foglalkoztatási támogatására.

A Szociális és Munkaügyi Miniszter előminősítő pályázatot hirdet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99/B., 99/D., valamint a 99/E. §-okban meghatározott szociális foglalkoztatást közvetlenül végző, vagy külső foglalkoztatón keresztül működtető szociális intézmények szociális foglalkoztatási támogatására.

A Szociális és Munkaügyi Miniszter a pályázat teljes lebonyolításával a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt (továbbiakban FSZH) bízza meg.

1. A pályázat célja:
Magyarország közigazgatási területén érvényes szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező szociális foglalkoztatást végző szociális intézmények előminősítése a szociális foglalkoztatás állami támogatásának elnyeréséhez.

Háttér információk
A folyamatban lévő szociális törvény módosítása alapján a szociális foglalkoztatás működésének támogatását a költségvetés 2010-től pályázat útján kívánja biztosítani, a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatából erre a célra elkülönített összegből. A befogadott szolgáltató fenntartója részére várhatóan három évre megkötött finanszírozási szerződést ajánlunk, 2010 évre meghatározott keretű támogatással.

A pályáztatási eljárás megegyezik a támogató szolgáltatás és közösségi ellátás 2009-től bevezetett gyakorlatával, amely jogszabály módosításokat von maga után. Tekintettel az idő rövidségére és arra a kormányzati szándékra, amely folyamatos ellátást kíván lehetővé tenni a szociális foglalkoztatásban, előminősítő rendszerben várjuk a szolgáltatások értékeléséhez szükséges pályázat beadását a fenntartók részéről

Jelen pályázati kiíráson sikeres előminősítést elért szociális foglalkoztató fenntartója egy következő finanszírozási pályázat keretében a részére megajánlott, az ellátottakkal, illetve törvényes képviselőjükkel szociális foglalkoztatás céljából kötött megállapodások (munka-rehabilitációra), illetve munkaszerződések (fejlesztő- felkészítésre) száma és a szociális foglalkoztatási támogatás éves keretösszege alapján válnak jogosulttá állami támogatásra. A szociális foglalkoztatási támogatás mértéke évente kerül meghatározásra.

A szociális foglalkoztatási támogatás mértéke függ:
A.) A szociális foglalkoztatásban résztvevőket illetően:
-a szociális foglalkoztatás formájától (munka-rehabilitáció vagy fejlesztő-felkészítő),
-a szociális foglalkoztatásban támogatni kívánt ellátottak létszámától,
-a foglalkoztatás munkaórájától,
-a támogatásban részesülő foglalkoztatottak részére kifizetésre kerülő munka-rehabilitációs díjak, illetve munkabérek és járulékai összegétől.
B.) A szociális intézménynek a foglalkoztatással összefüggő kiadásaira tekintettel:
a külön jogszabályban előírt segítők munkabére és járulékai,
-anyagköltség,
-közüzemi költség,
-adminisztrációs költség,
-és eszközbeszerzés költségeitől, illetve:
C.) A szociális foglalkoztatásból származó bevétel összegétől (amely kiegészítheti a szociális foglalkoztatás költségeit).

A finanszírozási pályázat a 2010. évi költségvetés elfogadását követően jelenik meg. A finanszírozási pályázat meghívásos, kizárólag a sikeres előminősítést elért pályázó vehet rajta részt.

2. Pályázók köre
A pályázat beadására azon állami, nem állami és egyházi fenntartású szociális intézmény fenntartója jogosult, amely a pályázat kiírásának megjelentetésekor érvényes szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkezik és szociális foglalkoztatási támogatásban részesült.
A fenntartónak minden szociális foglalkoztatást nyújtó intézményére vonatkozóan külön - külön kell pályázatot benyújtania. Ilyen esetben a fenntartó több pályázattal vesz részt a pályázati eljárásban. Amennyiben egy intézményen belül több külső foglalkoztatóval van megállapodása szociális foglalkoztatás biztosítására, akkor azt az intézményenként beadott pályázatán belül szükséges feltüntetni.

3. A pályázóval szembeni elvárások
Az a szociális intézményt fenntartó pályázhat, amelyik a pályázat kiírásának megjelentetésekor rendelkezik jogerős működési engedéllyel szociális foglalkoztatásra (továbbiakban intézményi foglalkoztató), vagy megállapodást kötött szociális foglalkoztatásra szóló jogerős működési engedéllyel rendelkező személlyel, illetve szervezettel (továbbiakban külső foglalkoztató).

A pályázó a szociális foglalkoztatás céljából 2009 évre kötött egyidejűleg fennálló szerződések valamint megállapodások számára és az abban megjelölt munkaidő összesítésére figyelemmel kap szociális foglalkoztatási támogatást, figyelemmel a szociális foglakoztatás típusára, arányaira, az ellátás szakmai sajátosságaira, a 2010 évre elkészített foglalkoztatás szakmai tervre, valamint az adott ellátási típusra eső költségvetési keretre.

4. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. november 06. 24 óráig.

5. Minősítés érvényességének időszaka
2010. január 01.-től 2012. december 31. napjáig terjedő időszak.

6. A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázatkezelő rendszerén keresztül, melybe az adatokat 2009. október 15-től lehet berögzíteni. A pályázó a https://finanszirozas.afsz.hu honlapra való belépése után a Szociális Regiszter használatához megadott felhasználónevével és jelszavával válik jogosulttá a pályázat beadására.

Az internetes pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz minden kérdésére választ adva kell kitölteni, és a 7. pont szerinti mellékleteket elektronikus becsatolni.
Benyújtottnak csak az a pályázat minősül, amely az FSZH internetes pályázatkezelő rendszerében a megadott határidőig véglegesítésre került.


7. A pályázathoz elektronikus úton csatolni kell:
- a szociális foglalkoztatásra szóló jogerős működési engedélyt, továbbá folyamatban lévő módosítás esetén a működést engedélyező hatóság által érkeztetett kérelmet,
- a szociális ellátásra szóló jogerős működési engedélyt, továbbá folyamatban lévő módosítás esetén a működést engedélyező hatóság által érkeztetett kérelmet,
- külső foglalkoztatóval kötött megállapodást, amennyiben azon keresztül történik a szociális foglalkoztatás,
- előző évről, 2008-ról szóló szakmai, működési és pénzügyi beszámolót,
- 2010. évi foglalkoztatás szakmai tervét, amely tartalmazza: a foglalkoztatott célcsoport megjelölését, bemutatását és foglalkoztathatóságának minősítését, a foglalkoztatási tevékenységet, foglalkoztatottak tervezet létszámát és megoszlását, tervezett éves munkaidőt - foglalkoztatási típusonként, az intézmény szakmai programjának és a foglalkoztatás szakmai programjának kapcsolódását, szinergiáját
- 2009. évi és 2010. évi költségvetési tervét,
- a szociális foglalkoztatásból származó pénzügyi bevételek visszafordításának tervezetét annak módját és formáját,
- munkatársak szakmai végzettséget igazoló tanúsítványait,
- az intézmény nyilatkozatát arról, hogy a pályázati program végrehajtását - sikeres pályázat esetén - vállalja.


8. A pályázatok érvényességi ellenőrzése
A benyújtott pályázatokat az FSZH iktatja, pályázati azonosítóval látja el, majd formailag ellenőrzi a beadási határidő lejártát követő 5 munkanapon belül. A pályázatok formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelőssége, kötelező mellékletek megléte,
b) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.

9. Hiánypótlás módja
A pályázat benyújtásának határidejétől számított 3 napon belül az FSZH a pályázat hiányossága esetén - amennyiben a hiányosság pótolható - a hiányosságok kijavítására, pótlására, csak egy alkalommal, 3 napos határidővel felszólítja a pályázót. A felszólítás elektronikus formában kerül megküldésre a pályázati űrlapon megadott fenntartói e-mail címre. Az értesítés tartalmazza a hiányosságokat, valamint a hiánypótlás módját.

Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely legkésőbb a hiánypótlási felhívás megküldésétől számított 3 napon belül (a határidő utolsó napján 24.00 óráig) elektronikus úton az FSZH részére a pályázatkezelő rendszeren keresztül benyújtásra került. Ezúton hívjuk fel a pályázatot benyújtani kívánó fenntartók figyelmét arra, hogy az eredményes pályázatok érdekében a pályázati időszakban elektronikus üzeneteket folyamatosan kövessék nyomon.

Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség. Ebben az esetben az FSZH megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okát, majd a pályázatot a megállapításával együtt átadja a pályázati bizottságnak. A pályázati bizottság a miniszter számára továbbítja az érvénytelenné nyilvánítást, s a Miniszter dönt a végleges érvénytelenítésről. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslatnak helye nincs.

10. A pályázat elbírálásának menete
A pályázat elbírálása bírálati bizottság javaslata alapján történik. A beérkezett pályázatokat az FSZH a pályázati bizottság elé terjeszti.
Az FSZH a döntést követő 3 napon belül értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás indokait.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.szmm.gov.hu, valamint a www.afsz.hu honlapon kerülnek közzétételre. A döntés ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

11. További információk
A pályázati felhívás letölthető http://www.afsz.hu és a http://szmm.gov.hu honlapokról.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető az FSZH munkatársaitól az alábbi elérhetőségeken:

Györe András 06-1-299-1060/521 gyorea@lab.hu
Velkei Mariann 06-30/432-6877 velkeim@lab.hu
Heidl Beáta 06-30/584-9946 -
Farkasné Farkas Gyöngyi 06-30/584-5606 farkasnefgy@lab.hu

 

A pályázat teljes anyaga

 

Budapest, 2009. október 08.

 

Forrás: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

 

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra