Szakmai információk: Szakmai hírek

Tájékoztató a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról (2011-10-23)

Tájékoztató a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról A SzocioNet DDRMHSZK tájékoztatója gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást nyújtó szervezetek részére

Tájékoztató
a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról

58/2011. (X. 21.) NEFMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról
Megjelent: Magyar Közlöny 2011/124. (X.21.)
Hatályos: 2011.10.29

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról szóló 58/2011. (X.21.) NEFMI rendelet egyrészt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 2011. évi CVI. törvény általi módosításait vezeti át végrehajtási rendeleti szinten, másrészt pedig jogi norma szinten meghatározza a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások vonatkozásában a szakmai program tartalmát.


1. Módszertani intézményekre vonatkozó szabályozás

A gyermekjóléti alapellátások közül a családi napközi, a házi gyermekfelügyelet, az alternatív napközbeni ellátás (Gyvt. 41. § (4) bekezdés), a helyettes szülő, valamint a gyermekek átmeneti otthona, a speciális és különöleges gyermekotthoni ellátással összefüggő módszertani feladatok 2011. július 27-től a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Intézet) által kerülnek ellátásra. A módszertani intézményekre vonatkozó szabályozás ennek megfelelően változott a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben (továbbiakban: R.).

A módszertani intézmény, valamint módszertani feladatai ellátása körében az Intézet
a) figyelemmel kíséri az alap- és szakellátásokat érintő tudományos kutatásokat, publikációkat, a modellértékű új kezdeményezéseket, továbbá elősegíti ezek mind szélesebb körű megismerését, gyakorlati alkalmazását,
b) szervezi a gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen dolgozók tapasztalatcseréjét és továbbképzését,
c) elemzi és értékeli a szolgáltatók működését, valamint javaslatot tesz a hiányzó ellátások megszervezésére, a működés lehetőség szerinti javítására,
d) információkat gyűjt az illetékességi területén az ellátórendszer sajátosságairól, problémáiról,
e) szaktanácsadás keretében szakmai módszertani segítséget nyújt a gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen dolgozók szakmai problémáinak megoldásához,
f) szervezi az egyetemi, főiskolai képzésben és a szakképzésben részt vevő hallgatók, tanulók terepgyakorlatát. (R. 4. § (3) bekezdés)

A módszertani intézmény a fentieken túl
a) az Intézet irányításával részt vesz a minőségfejlesztési elvek kidolgozásában, és segítséget nyújt azok gyakorlati alkalmazásához,
b) részt vesz a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium), valamint az Intézet által szervezett szakmai programok lebonyolításában, megszervezésében, valamint az e szervektől származó anyagoknak, információknak a szolgáltatókhoz való eljuttatásában. (R. 4. § (3a) bekezdés)

A módszertani intézmény, valamint az Intézet a módszertani feladatok ellátásába, egyes új módszerek modellkísérletének elvégzésébe állandó vagy eseti jelleggel más szolgáltatót is bevonhat. Az állandó jellegű munkakapcsolathoz a módszertani intézmény fenntartójának hozzájárulása szükséges. (R. 4. § (5) bekezdés)

A módszertani intézmény éves munkatervet, valamint módszertani feladatai ellátásáról szakmai beszámolót készít, melyet minden év február 15-éig megküld a fenntartónak, a Minisztériumnak, az Intézetnek és a megyei gyámhivatalnak. Az Intézet éves munkatervet, valamint módszertani feladatainak ellátásáról szakmai beszámolót készít, melyet minden év február 15-éig megküld a Minisztériumnak. (R. 4. § (6) bekezdés)

 

2. Gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatás szakmai programja

Az R. I. Fejezete új 4/A. §-ában kerül beépítésre a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató szakmai programjának kötelező tartalmi elemeinek meghatározása.

A gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény szakmai programjának tartalmaznia kell
a) a szolgáltató, intézmény nevét, székhelyét, telephelyét;
b) az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzőit;
c) a szolgáltatás célját, feladatát, alapelveit, így különösen
ca) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását,
cb) az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módját,
d) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, valamint a szolgáltatási típusnak megfelelően a gondozási, nevelési, fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát, módját;
e) az ellátás igénybevételének módját;
f) a gyermekjóléti szolgáltató, intézmény szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi módját;
g) az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat;
h) a szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módját, formáit.
(R. 4/A. § (1) bekezdés)

A szakmai programhoz mellékelni kell
a) a Gyvt. 32. § (4) és (6) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét,
b) nevelőszülői hálózat működtetése esetén a Gyvt. 66/A. § (1) bekezdése szerinti, utógondozói ellátás nyújtása esetén a Gyvt. 53/A. § (3) bekezdése szerinti megállapodás tervezetét,
c) átmeneti elhelyezést biztosító gyermekjóléti intézmény, befogadó gyermekotthon, otthont nyújtó ellátást biztosító gyermekotthon, lakásotthon, utógondozói ellátást biztosító utógondozó otthon esetében a házirendet vagy annak tervezetét,
d) a szervezeti és működési szabályzatot vagy annak tervezetét. (R. 4/A. § (2) bekezdés)

A szakmai programot a tartalmi elemeinek változása esetén módosítani kell. (R. 4/A. § (3) bekezdés)

A már működő gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatónak az R. 4/A. § szerinti tartalmú szakmai programot a működési engedélynek az 58/2011. (X. 21.) NEFMI rendelet hatálybalépését követő (azaz 2011. október 29-ét követő) első módosítása során kell elkészíteni és benyújtani a működést engedélyező szervnek. (R. 159. §)

Felhívjuk a figyelmét azoknak a szolgáltatóknak, akik szociális szolgáltatást is nyújtanak, hogy a szociális szolgáltatások szakmai programjára vonatkozóan továbbra is a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A. § szerinti főszabálya, valamint e rendelet 29. § (1) bekezdés, 39/K. §, 84/A. § (3) bekezdés d) pont szerinti kiegészítő szabályai az irányadóak.

 

3. Krízisközpontra vonatkozó szabályozás

A 2011. július 27-től hatályos Gyvt. módosítás az eddig kísérleti programként működő, a hozzátartozók közötti erőszak miatt krízishelyzetbe került bántalmazott családokat segítő krízisközpontok férőhelyeit beemelte a Gyvt. családok átmeneti otthonára vonatkozó rendelkezései közé, és bevonta a pályázati úton finanszírozott ellátások körébe.
A R. II. fejezet 73/A. §-ába beépítésre kerülnek a krízisközpont személyi feltételei, valamint a szolgáltatást igénybevételének feltételei.

A krízisközpont a Gyvt. 51. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatások nyújtásához - a bántalmazott és családja szükségleteihez igazodóan - biztosítja a teljes körű ellátáson felül a szükséges szakemberek, így különösen esetmenedzser, pszichológiai vagy mentálhigiénés tanácsadó, valamint jogász közreműködését. (R. 73/A. § (1) bekezdés)

A krízisközpont által nyújtott félutasház-szolgáltatás igénybevétele pályázati úton történik. A pályázatnak tartalmaznia kell
a) a krízisellátásban, illetve a családok átmeneti otthonában eddig igénybe vett gondozás eredményeit,
b) a félutasház-szolgáltatás igénybevételének okait,
c) a bántalmazottnak az élethelyzete rendezésére vonatkozó elképzeléseit,
d) annak igazolását, hogy a bántalmazottat társadalombiztosítással járó jogviszony keretében foglalkoztatják,
e) annak vállalását, hogy sikeres pályázat esetén a bántalmazott együttműködik a félutasház-szolgáltatást szükségessé tevő okok megszüntetésében, valamint részt vesz a krízisközpont által szervezett előtakarékossági programban és a társadalmi reintegrációt segítő programban.
(R. 73/A. § (2) bekezdés)

Az előtakarékossági program során a bántalmazott - szakemberek közreműködésével - segítséget kap az önálló életvitelhez és az ehhez szükséges jövedelem megszerzésére irányuló lehetőségek felkutatásához. (R. 73/A. § (3) bekezdés)

A társadalmi reintegrációt segítő program során a bántalmazott - szakemberek közreműködésével - segítséget kap a saját és családja helyzetének rendezéséhez, a családi kapcsolatok megerősítéséhez, a pszichés sérülések feldolgozásához és a jövőkép kialakításához. (R. 73/A. § (4) bekezdés)

 

4. Egyéb módosítások

A fentieken túl az R.-ben átvezetésre kerülnek a működési engedélyezési eljárás hatáskörtelepítéssel kapcsolatos, törvényi és kormányrendeleti szinten már 2011. július 1-jétől hatályos változásai.

Az R. 2. számú mellékletében a hatályos OKJ-s végzettségek kerülnek be a képesítésre vonatkozó előírások közé.


A Tájékoztató a jogszabályi szöveget nem helyettesíti, a leírtak a SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Módszertani Csoportjának szakmai álláspontját tükrözik, mely esetleges jogvita esetén az eljáró hatóságot nem köti, állásfoglalásnak nem minősül.

 

Kaposvár, 2011. október 21.

Szabó János
igazgató

 

Tájékoztató letöltése

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra