Szakmai információk: Szakmai hírek

Felhívás szociális intézményt működtető nem állami és egyházi fenntartók előzetes normatíva igényléséhez (2009-07-04)

Felhívás szociális intézményt működtető nem állami és egyházi fenntartók előzetes normatíva igényléséhez Honlapunkon is közzétesszük az FSZH nem állami és egyházi fenntartóknak szóló tájékoztató anyagát

Felhívás szociális intézményt működtető nem állami és egyházi fenntartók által igénybe vehető 2010. évi normatív állami hozzájárulás előzetes igényléséről

a.) Normatív állami hozzájárulás előzetes igénybejelentése

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást, intézményt működtető nem állami és egyházi fenntartók által igénybe vehető 2010. évi normatív állami hozzájárulás előzetes feltételét a 2008. évi CII. tv. (továbbiakban: Kvtv.) 30. § (7) bekezdése szabályozza:

„30.§ (7) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, szolgáltatás - ide nem értve a bázis-szállást - nem állami fenntartója esetében a 2010. évi normatív hozzájárulás igénylésének feltétele, hogy a fenntartó, illetve fenntartóváltozás esetén a jogelőd fenntartó 2009. július 31-éig bejelentse a Kincstár - fenntartó székhelye szerinti illetékes - regionális igazgatóságának

a) a normatív hozzájárulás-igénylés alapjául szolgáló várható feladatmutatót (ellátotti létszám, férőhelyszám, szolgálat, központ) és
b) az igénybevétel 2010. évi várható időtartamát.
A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye. Ha a jogelőd fenntartónak nem volt bejelentési kötelezettsége, a határidőt követő fenntartóváltás esetén a feltételeket teljesítettnek kell tekinteni."

FONTOS tudnivaló a fentiek alapján:
A 2009. július 31. határidő jogvesztő (semmilyen indok alapján nem fogadható el, és nem mérlegelhető az előzetes igénybejelentés elmulasztása), ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 30. § d) pontja alapján a hatóság az elkésett kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, nyolc napon belül végzéssel elutasítja (ebben az esetben a teljes év időszakára, vagy évközi szolgáltatásnyújtásnál annak időarányos részére nem vehet igénybe állami támogatás).
Az előzetes igénybejelentésnek nincs jogszabály által előírt formanyomtatványa, azonban a fent idézett Kvtv. 30.§ (7) bekezdésének a) és b) pontjában előírt adatokat feltétlenül tartalmaznia kell.
A Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságai a már finanszírozott szociális intézmény fenntartók részére postai úton megküldik, az új fenntartók részére pedig a fenntartó kérésére küldik meg az előzetes igénybejelentő adatlapot.

b.) Normatív állami hozzájárulás igénylése (tényleges feladatellátásra)
A 2010. évi tényleges normatív állami hozzájárulás igénylésére vonatkozó szabályokat egyrészt Kvtv. 30.§ vonatkozó szakaszai, másrészt a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet (Szmr.) 21. § tartalmazza.
Feladatellátási normatív állami hozzájárulásra akkor jogosult a nem állami és egyházi fenntartó, ha az általa fenntartott szolgáltató, illetve intézmény a tárgyévben jogerős működési engedéllyel rendelkezik, és megfelel a Kvtv.-ben meghatározott egyéb feltételeknek.

A tényleges feladatellátás után igényelt normatív hozzájárulásról és a képzési hozzájárulás igényléséről, valamint annak elszámolásáról a Szmr. mellékletei szerinti adatlapot kell használni:

A feladatellátási normatív hozzájárulást a 2. számú melléklet szerinti adatlapon,
a képzési normatív hozzájárulást a 8. számú melléklet szerinti adatlapon kell igényelni.
Bázis-szállás után feladatellátási normatív hozzájárulás utólagosan, az elszámolás során, a 7. számú melléklet szerinti adatlapon igényelhető.

Az igénylőlaphoz csatolandó dokumentumokat az Szmr. 21. § (4) bekezdése írja elő.

A fenntartó a szolgáltató, illetve az intézmény beszámolója és dokumentációja alapján - a 7. számú melléklet szerinti adatlap segítségével,
a tárgyévben igénybe vett képzési normatív hozzájárulással - a 9. számú melléklet szerinti adatlap segítségével -
a) a tárgyévet követő év január 31-éig,
b) a szolgáltató, illetve az intézmény megszűnése és fenntartóváltozás esetén a működési engedély visszavonásáról, illetve módosításáról, ismételt kiadásáról szóló határozat végrehajthatóvá válását követő tizenöt napon belül számol el.

Budapest, 2009. június 30.

Kovács Ibolya
Főosztályvezető

A felhívás teljes anyaga

Forrás: FSZH

A Magyar Államkincstár honlapján szintén letölthető az előzetes igénybejelentő adatlap és annak kitöltés útmutatója!

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra