Hírek: Pályázati információk

Autista személyek részére alternatív munkaerő-piaci modellprogram kidolgozása (2009-06-10)

Autista személyek részére alternatív munkaerő-piaci modellprogram kidolgozása A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
pályázatot hirdet "Autista személyek részére alternatív munkaerő-piaci modellprogram kidolgozása" címmel

A pályázati felhívás hivatkozási száma: 4862

A program célja:
Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetek célcsoport bővítése az autizmussal élő álláskeresők számára nyújtott szolgáltatások módszertani kidolgozása, adaptációja révén.
Az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat alapján a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (továbbiakban: SZMM) az Autisták Országos Szövetségével együttműködve elkészített egy stratégiai programot - az Országos Autizmus Stratégiát -, melynek célja az autista személyek egységes ellátórendszerének fejlesztése. A stratégia egyik megállapítása, hogy nincs kifejezetten autista személyek számára kialakított munkaerő-piaci program, ami munkába állásukat segítené. Emellett régóta megjelenő igény az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatók részéről szolgáltatásaik célcsoportjának bővítése az autizmussal élő álláskeresők körével.
A 2009. és 2011. között megvalósítandó módszertani fejlesztőprogram keretében megtörténik az autizmussal élő személyek nyílt munkaerőpiaci munkavállalását biztosító alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás módszertanának kidolgozása, modellezése, és gyakorlati tesztelése. Ezzel párhuzamosan kidolgozásra kerül a szolgáltatás telepítés-módszertana és stratégiája.


A program lebonyolítása:
A pályázati program keretében két komponens tevékenységére lehet pályázatot benyújtani:
Az "A" komponens keretében kerül megvalósításra a módszertani fejlesztés, a telepítésmódszertan és a képzési segédanyagok kidolgozása, ezen túlmenően a módszertan gyakorlati kipróbálása és tesztelése. A feladat megvalósítására egy alternatív munkaerőpiaci szolgáltató és egy autizmus specifikus tudással rendelkező szakmai szolgáltató szervezetből álló konzorciális partnerség pályázhat.
A "B" komponens alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetek célcsoport-bővítéséhez nyújt támogatást az "A" komponens keretében kidolgozásra kerülő módszertan gyakorlati kipróbálásán, tesztelésén keresztül. A feladat megvalósítására alternatív munkaerő-piaci szervezet pályázhat. A projekt a konzorciumi szervezetek szakmai irányításával valósul meg.

A pályázók köre
"A" komponens
Pályázni konzorciumi partnerségben lehet
- egy, az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás módszertani fejlesztésében és adaptációjában, telepítés-módszertan, képzési tematika és segédanyagok kidolgozásában tapasztalattal rendelkező szervezet (vezető partner), és
- egy, az autizmussal élő felnőttek felmérésében és ellátásában gyakorlattal, a foglalkoztathatóság javításához kapcsolódó komplex szolgáltatások nyújtásában tapasztalattal, továbbá az autizmus területén elméleti-módszertani fejlesztési tapasztalattal rendelkező partnerszervezet együttműködésével.
A partnerségben irányító, koordinációs szerepet betöltő vezető partner nyújtja be a pályázatot (a továbbiakban: pályázó szervezet), és vállal teljes körű felelősséget a projekt megvalósításáért. A partnerek konzorciumi megállapodásban határozzák meg a partnerségi együttműködés feltételeit. Az azonos településen székhellyel rendelkező/működő szervezetek pályázata előnyt élvez a pályázatok elbírálásnál, tekintve, hogy a projekt eredményes megvalósítása szoros és folyamatos együttműködést, munkakapcsolatot igényel a konzorciumi partnerek között.
A Közalapítvány a nyertes főpályázóval köt támogatási szerződést, a szerződés a konzorciumi partnerszervezet által is aláírásra kerül. A felelősségi körök a konzorciumi megállapodásban rögzítettek szerint kerülnek meghatározásra, illetve a konzorciumi megállapodás a támogatási szerződés mellékletét képezi.

"B" komponens
Pályázatot nyújthatnak be alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetek, együttműködésben autizmussal élő felnőtt személyek ellátásában, fejlesztésében gyakorlattal és szaktudással rendelkező szervezet vagy szakértő bevonásával.
Egy szervezet csak egy komponensre nyújthatja be pályázatát, és csak egy pályázatban szerepelhet partnerként.

Nem pályázhatnak azok a szervezetek,
-amelyeknek 60 napot meghaladó adótartozásuk, illetve adók módjára behajtható köztartozásuk van,
-amelyek csődeljárás vagy felszámolás alatt állnak,
-amelyeket 2006. január 1-je óta munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt államigazgatási szerv vagy bíróság jogerős bírság megfizetésére kötelezett,
-amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a Közalapítvány (vagy a jogelőd közalapítványok), vagy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium illetve jogelődje visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van a Közalapítvánnyal, illetve Minisztériummal szemben.

A program forrása:
A program teljes költségvetése 100 000 000 Ft, melyet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium bocsát rendelkezésre, melyből e pályázat keretében pénzbeli támogatásra fordítható összeg 51 000 000 Ft.

A program keretében támogatott pályázatok száma:
- "A" komponens - 1 konzorciumi partnerség (egy alternatív munkaerő-piaci szolgáltató szervezet és egy autizmus specifikus tudással rendelkező szakmai szolgáltató szervezet)
- "B" komponens - 2 szervezet (alternatív munkaerő-piaci szolgáltató szervezet)

A pályázat keretében elnyerhető támogatás:
Az egy pályázó által elnyerhető pénzbeli támogatás maximális összege
- "A" komponens - 36 000 000 Ft
A pályázati keretösszeg: 36 000 000 Ft
- "B" komponens - 8 000 000 Ft
A pályázati keretösszeg: 15 000 000 Ft
A támogatott projektek időtartama:
2009. szeptember 1. - 2011. január 31.

A pályázat formai előírásai
A pályázóknak a pályázatokat lezárt borítékban postai úton, tértivevényes levélként postai kézbesítéssel kell az alábbi címre eljuttatniuk:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
Azok a pályázatok, amelyek nem a fenti módon, hanem pl. faxon vagy e-mail útján érkeznek be, elutasításra kerülnek. A pályázatokat (a csatolt mellékletekkel és egyéb dokumentumokkal együtt) egy eredeti és 3 digitális (CD) másolati példányban kell beadni.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás kódszámát, a pályázó teljes nevét és címét.
A pályázatokat A4-es méretű papírra Times New Roman 12 vagy Arial 11 betűtípussal és 1,5 sorközzel kell kinyomtatni. Az eredeti példányt FŰZVE vagy KÖTVE, tartalomjegyzékkel ellátva kell beadni. A nem összefűzött, illetve nem bekötött pályázatok nem fogadhatók el. A digitális másolati példányoknak a teljes pályázati anyag szkennelt változatát kell (jpg. vagy pdf. formátumban) tartalmazniuk, külön fájlokban az egyes dokumentumokat. A fájlnevek alapján egyértelműen azonosíthatónak kell lennie a tartalomnak.
A pályázati dokumentáció 2009. május 29-től regisztrációt követően letölthető a Közalapítvány honlapjáról.

Elérhetőségeink:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
Telefon: 06 (1) 450-3233
Fax: 36 (1) 450-3235
Honlap: http://www.fszk.hu
e-mail: titkarsag@fszk.hu

Pályázatok benyújtásának határideje: 2009. július 15.
A határidő után feladott pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. A pályázatok benyújtásának határideje alatt a postai feladás határidejét értjük, azt az időpontot, amikor a pályázatot még fel lehet adni tértivevényes postai küldeményként. A benyújtás határidejét a postai dátumbélyegző igazolja. A késve érkezett pályázatokat nem áll módunkban elbírálni.
A pályázat elbírásának kritériumai:
A pályázatok elbírálása a Pályázati útmutatóban közzétett formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik.
A pályázók értesítése a támogatási döntésről:
A pályázók értesítésére legkésőbb 2009. augusztus 31-ig sor kerül.
A Közalapítvány titkársága a támogatási döntésről valamennyi pályázót írásban értesíti, valamint az eredményt közzé teszi a http://www.fszk.hu honlapon.
Segítségnyújtás a pályázók számára
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a pályázati kódszám megjelölésével e-mailben vagy faxon lehet eljuttatni az alábbi címekre.
E-mailcím: 4862palyazat@fszk.hu
Fax: 06-1/450-3235

Forrás: FSZK

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra