Szakmai információk: Szakmai hírek

2016. évi LXVII. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról (2016-06-22)

2016. évi LXVII. törvény   Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról Házi segítségnyújtást, család- és gyermekjóléti központokat érintő változások

Megjelent: Magyar Közlöny 2016.06.17. 88. szám

7. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

29. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5a) Az (5) bekezdésben foglaltakat az ápolási díj alapösszegének, az időskorúak járadéka havi összegeinek, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás törvényben meghatározott összegének változása esetén megfelelően alkalmazni kell.”

30. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az időskorúak járadékának havi összege

a) jövedelemmel nem rendelkező

aa) 32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85%-a,

ab) 32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-a,

ac) 32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-a;

b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.”

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32/C. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A 2018. évtől az időskorúak járadékának (1) bekezdés szerinti havi összegei a Tny. 62. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkednek. Az időskorúak járadékának forintban kifejezett havi összegeit a Kormány évente rendeletben meghatározza.”

31. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az egyházi fenntartók és a nem állami fenntartók – a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított – támogatásával kapcsolatos hatósági eljárásokban nem kell meghozni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú döntést, valamint a hatóság vezetője az e bekezdés szerinti eljárás ügyintézési határidejét annak letelte előtt indokolt esetben, az indokok megjelölésével egy alkalommal, legfeljebb huszonegy nappal végzésben meghosszabbíthatja.”

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. 58/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A kincstár az egyházi fenntartók és a nem állami fenntartók – a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított – támogatásával kapcsolatos eljárását felfüggesztheti, ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben

a) a kincstár más – az egyházi fenntartónak, nem állami fenntartónak a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásának elszámolásával és ellenőrzésével kapcsolatos – eljárása vagy ezen eljárásban hozott döntésének bírósági felülvizsgálata,

b) a működést engedélyező szerv eljárása vagy ezen eljárásban hozott döntésének bírósági felülvizsgálata, vagy

c) a fenntartó tevékenységével vagy a szociális szolgáltató, szociális intézmény működésével összefüggő büntetőeljárás

van folyamatban. A kincstár az eljárását legfeljebb az a)–c) pont szerinti eljárás befejezéséig – ideértve a másodfokú eljárást, a közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálatát, a Kúria felülvizsgálati eljárását és a megismételt eljárást is – függesztheti fel.”

32. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2 000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a fővárosi önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerint helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre.”

33. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 85/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„85/B. § Az e törvényben meghatározott intézménytípusok által biztosított szolgáltatás megszervezhető önálló, illetve – jogszabályban meghatározott – integrált szervezeti formában.”

34. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében – jogszabályban meghatározottak szerint – szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el.”

35. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„99. § A tartós bentlakásos intézmény fenntartója köteles a házirendben meghatározni az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum megalakításának és tevékenységének – jogszabályban meghatározottak szerint kialakított – szabályait.”

36. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Házi segítségnyújtás esetén az adott intézményben, szolgáltatónál (székhely, telephely) – ide nem értve a 63. § (9) bekezdése alapján az önkormányzati fenntartású intézményt, szolgáltatót – személyi gondozásában részesülők befogadott létszáma nem haladhatja meg

a) a szolgáltatói nyilvántartásba 2016. február 1-je előtt bejegyzett házi segítségnyújtás esetén az igénybevevői nyilvántartásban 2016. február 1-jén az adott intézményben, szolgáltatónál (székhelyen, telephelyen) személyi gondozásra megállapodással rendelkező ellátottak számát,

b) a szolgáltatói nyilvántartásba 2016. február 1-jét követően bejegyzett házi segítségnyújtás esetén a befogadott ellátotti létszám 65%-át.”

37. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

1. 58/A. § (2) bekezdés c) pontjában a „létszámnak” szövegrész helyébe a „létszámnak, és azon belül a személyi gondozásban ellátható személyek legmagasabb számának (a továbbiakban együtt: ellátotti létszám)” szöveg,

2. 65/C. § (5) bekezdésében a „részesülő” szövegrész helyébe a „részesülő – ezt jogszabályban meghatározottak szerint igazoló –” szöveg,

3. 71. § (1) bekezdésében az „időpontjában” szövegrész helyébe az „időpontjában – jogszabályban meghatározott szakvélemény alapján –” szöveg,

4. 71/A. § (1) bekezdésében az „aki” szövegrész helyébe az „aki – jogszabályban meghatározott szakvélemény alapján –” szöveg,

5. 92. § (1) bekezdés b) pontjában a „társulási megállapodásban erre kijelölt” szövegrész helyébe a „társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti” szöveg,

6. 132. § (1) bekezdés w) pontjában az „ellátotti létszámnak” szövegrész helyébe az „ellátotti létszámnak – ezen belül a személyi gondozásban ellátható személyek legmagasabb számának –” szöveg

lép.

 

11. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

48. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20/A. § (1) A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel

alapösszegű természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában, feltéve, hogy a gyermek, fiatal felnőtt az a) és b) pont szerinti időpontban a gyámhatóság határozata alapján nem minősül a 67/A. §-ban foglaltak szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek.

(2) A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel

emelt összegű természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.”

49. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„37. § A bentlakásos gyermekintézményben elhelyezett gyermekek érdekeik képviseletére – jogszabályban meghatározottak szerint kialakított és működtetett – gyermekönkormányzatot hozhatnak létre.”

50. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A gyermekjóléti központ kizárólag a 94. § (4) bekezdése szerinti települési önkormányzat fenntartásában működhet. A fenntartó a (2) bekezdés a) pont ad) alpontja, valamint a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti feladatok ellátására egyházi fenntartóval és nem állami fenntartóval ellátási szerződést nem köthet.”

51. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 54. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nevelőszülő az a személy lehet, aki)

f) megfelel a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony egyes kérdéseit szabályozó kormányrendeletben meghatározott képesítési előírásoknak.”

52. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„63. § A gyermekvédelmi szakszolgáltatás

a) segíti – a gyermekvédelmi gyámság alatt álló gyermek gyámjával (gyermekvédelmi gyámjával), gondozási helyével együttműködve – a gyermek gondozójának egyéni program szerinti gondozási, nevelési tevékenységét,

b) biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek törvényes képviseletének ellátását,

c) szaktanácsadási feladatokat lát el.”

53. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) Polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki. Amennyiben a gyermekjóléti szolgálat fenntartója társulás, a társulás társulási megállapodásban megjelölt székhelye kizárólag az e bekezdés szerint feladatellátásra kötelezett önkormányzat lehet.”

54. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 145. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az egyházi fenntartók és a nem állami fenntartók – a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított – támogatásával kapcsolatos hatósági eljárásokban nem kell meghozni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú döntést, valamint a hatóság vezetője az e bekezdés szerinti eljárás ügyintézési határidejét annak letelte előtt indokolt esetben, az indokok megjelölésével egy alkalommal, legfeljebb huszonegy nappal végzésben meghosszabbíthatja.”

(2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 145. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A kincstár az egyházi fenntartók és a nem állami fenntartók – a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított – támogatásának elszámolásával és ellenőrzésével kapcsolatos eljárását felfüggesztheti, ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben

a) a kincstár más – az egyházi fenntartónak, nem állami fenntartónak a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásával kapcsolatos – eljárása vagy ezen eljárásban hozott döntésének bírósági felülvizsgálata,

b) a működést engedélyező szerv eljárása vagy ezen eljárásban hozott döntésének bírósági felülvizsgálata, vagy

c) a fenntartó tevékenységével vagy a szolgáltató, intézmény, hálózat működésével összefüggő büntetőeljárás

van folyamatban. A kincstár az eljárását legfeljebb az a)–c) pont szerinti eljárás befejezéséig – ideértve a másodfokú eljárást, a közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálatát, a Kúria felülvizsgálati eljárását és a megismételt eljárást is – függesztheti fel.”

55. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely – a gyermekétkeztetés kivételével – a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.”

56. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A személyi térítési díj – a gyermekétkeztetés kivételével – nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.”

57. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

1. 29. § (3) bekezdésében a „társulási megállapodásban erre kijelölt” szövegrész helyébe a „társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti” szöveg,

2. 35 § (1) bekezdésében a „működésének” szövegrész helyébe a „működésének – jogszabályban meghatározottak szerint kialakított –” szöveg,

3. 57. § (6) bekezdésében az „(1)–(3)” szövegrész helyébe az „(1) és (2)” szöveg,

4. 66. § (3) bekezdésében a „60–65. §-okban” szövegrész helyébe a „60–63. §-ban” szöveg,

5. 94/A. §-ában az „ , a családok átmeneti otthona és a gyermekjóléti központ” szövegrész helyébe az „és a családok átmeneti otthona” szöveg,

6. 139. § (3) bekezdés e) pontjában a „62–65.” szövegrész helyébe a „62–63.” szöveg

lép.

 

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

79. Hatályba léptető rendelkezések

237. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. január 3-án hatályát veszti.

(2) A 70–73. §, a 75–78. §, a 83. §, a 85. §, a 97–100. §, 178–184. §, a 236. § 1. pontja, a 238. § (3) bekezdése és a 7. melléklet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

(3) A 13. §, az 59. §, a 61. § (2) bekezdése, a 62. §, a 63. §, a 65. § (1) bekezdése, a 108. § (1) bekezdése, a 112. §, a 113. § 2. pontja és az 5. melléklet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4) A 74. §, a 80–82. §, a 84. §, a 86–88. §, a 149. §, a 151. §, a 201–203. §, a 209. §, a 211. §, a 212. §, a 236. § 2–6. pontja és az 1. melléklet 2016. október 1-jén lép hatályba.

(5) Az 1. §, a 2. §, a 4. §, a 6. § 2. pontja, a 15. §, a 20. § (2) bekezdés 4. pontja, a 26. §, a 27. §, a 29. §, a 30. §, a 32–36. §, a 37. § 2–4. pontja, a 48–53. §, az 55. §, az 57. § 2–4. és 6. pontja, az 58. §, a 60. §, a 64. §, a 66. §, a 67. §, a 79. §, a 95. §, a 96. §, a 102. §, a 103. §, a 104. § 2. pontja, a 105. § 1. és 3. pontja, a 108. § (2) bekezdése, a 114. §, a 115. §, a 123. §, a 124. §, a 128. §, a 133. §, a 145. §, a 147. §, a 150. § (1) bekezdés 1–5. és 7–12. pontja, valamint (2) bekezdése, a 165. §, a 166. §, a 168–172. §, a 174–176. §, 185–188. §, a 189. §, a 190–200. §, a 204. § 1. és 2. pontja, a 205. §, a 206. §, a 216. §, a 217. §, a 220–233. § és a 238. § (2) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 39–44. § 2017. január 18-án lép hatályba.

(7) A 143. § és a 6. melléklet 2017. december 31-én lép hatályba.

(8) A 61. § (1) bekezdése és a 65. § (2) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

(9) A 47. § 2018. január 2-án lép hatályba.

 

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra