Szakmai információk: Szakmai hírek

SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK IGÉNYLŐLAPOK NEM ÁLLAMI, EGYHÁZI FENNTARTÓK RÉSZÉRE (2014-02-20)

SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK IGÉNYLŐLAPOK NEM ÁLLAMI, EGYHÁZI FENNTARTÓK RÉSZÉRE Megjelentek a Magyar Államkincstár honlapján az igénylőlapok, 2014.02.20-án módosítás történt, alább a módosított lapokat közöljük.

Az egyházi és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartók ágazati bérpótlék támogatása


A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/A. §-a alapján a közalkalmazottakat a besorolásuk alapján ágazati pótlék illeti meg, melynek mértékét a Kjtvhr. 5. számú melléklete tartalmazza. Nem illeti meg az ágazati pótlék a pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat.

A Kjtvhr. 18. § (1) bekezdése szerint „a 15/A. § szerinti ágazati pótlékot első alkalommal 2014. március hónapban kell kifizetni, 2014. január hónapra visszamenőleg."

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/L. § (4) bekezdése és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 145. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásban részesülő egyházi fenntartású vagy nem állami fenntartású gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény a munkavállalók számára legalább a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 55-80. §-aiban megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket köteles biztosítani. A Kjt. 75. § (1) bekezdése szerint „végrehajtási rendelet a 69-74. § rendelkezéseiben foglaltakon túl ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel további illetménypótlékot állapít meg".

A fentiek alapján az ágazati pótlékot valamennyi (állami, önkormányzati, egyházi nem állami fenntartású) szolgáltató, intézmény foglalkoztatottját (közalkalmazotti jogviszonyban, illetve egyházi, nem állami fenntartású szolgáltatók esetén a munkaviszonyban foglalkoztatottakat) megilleti.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése b) pontja alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a s 2014. január - november hónapra számfejtett ágazati pótlékhoz és annak közterheihez kapcsolódóan a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó részére, ha

ba) a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kv.tv.) 2. vagy 9. melléklete alapján állami támogatásban részesül vagy
bb) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet alapján támogatásban részesül és a 2014. évre érvényes támogatási szerződéssel rendelkezik

(a ba) és a bb) alpont szerinti személy a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó).

E körbe kell érteni azon nem állami szociális fenntartókat is, amelyek családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást működtetnek ellátási szerződéssel és ez alapján a helyi önkormányzat jogosult igényelni a Kv.tv. 2. melléklet III. 3/a) pontja szerinti jogcímen a támogatást.

A támogatási igényeket 2014. február 24-éig kell benyújtani a fenntartó székhelye szerint illetékes területi igazgatósághoz (Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése). Az igénylő adatlapok elérhetőek a Kapcsolódó anyagok között.

Ha a nem állami szociális fenntartó

a) támogatásra való jogosultsága év közben keletkezik vagy
b) a 2014. február 24-ei határidőt elmulasztotta,

a támogatási kérelmet az adott negyedév utolsó hónapjának 20. napjáig, a negyedik negyedévben legkésőbb 2014. november 10-éig nyújthatja be (Korm. rendelet 6. § (6) bekezdés).

A támogatási kérelmet a fenntartók negyedévente egyszer a negyedév utolsó hónapjának 20. napjáig, a negyedik negyedévben legkésőbb november 10-éig a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint kezdeményezheti (Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés).
A támogatás az a) pont szerinti esetben a jogosultság kezdő időpontjától, a b) pont szerinti esetben 2014. január hónapra visszamenőlegesen jár.

A miniszter a kedvezményezettekre vonatkozó döntési listát az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi (Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés).

A támogatást a kincstár a miniszter utalványozása alapján havonként támogatási előlegként minden hónap 20. napjáig folyósítja a nem állami szociális fenntartó fizetési számlájára.
A Korm. rendelet 6. § (6) bekezdésében meghatározott esetben a támogatás folyósítására a jogosultság kezdő időpontjától a folyósítás idejét megelőző hónapokra számított támogatás tekintetében egy összegben, a támogatás időtartamának hátralévő részében havi ütemezésben, egyenlő mértékben kerül sor. Ha a támogatás időtartamából egy hónap vagy annál kevesebb van hátra, a támogatás kifizetésére egy összegben kerül sor (Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés).

A 2014. január és február hónapra együttesen járó első támogatási előleg folyósítására legkésőbb 2014. március 20-áig kerül sor. (Korm. rendelet 7. § (6) bekezdés).

Az igénybe vett támogatásról a fenntartóknak 2015. január 31-éig, a támogatásra való jogosultsága év közbeni megszűnése esetén a megszűnést követő 15 napon belül kell elszámolni.

Felhívjuk valamennyi fenntartó figyelmét, hogy a központi költségvetésből a fenntartó csak abban az esetben jogosult támogatásra, ha az ágazati pótlék mértékével ténylegesen növekszik a foglalkoztatott munkabére. (Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés)
Vagyis nem igényelhető támogatás abban az esetben, ha az ágazati pótlék kivált egyéb korábban adott többletjuttatást.

Budapest, 2014. február 19.

Módosult az igénylő adatlap 1. és 2. számú melléklete

Mind két mellékletben a kitöltési útmutatónak megfelelően a táblázatban a cellák beállítása 2 tizedes jegyű számra történt, továbbá a dátum és az aláírás helye kialakításra került.

A korábban közzétett mellékletek is csatolhatóak a kérelemhez amennyiben már azok kitöltése, kinyomtatása megtörtént azzal, hogy valamennyi mellékleten szerepelnie kell a dátumnak és a fenntartó cégszerű aláírásának.

Az Igazgatóságokhoz beérkezett leggyakoribb fenntartói kérdéseket, illetve az azokhoz kapcsolódó válaszokat hamarosan közzé tesszük a honlapon. Kérem, hogy kísérjék figyelemmel a honlapon közzétett anyagokat.

2014. február 20.

Kapcsolódó dokumentumok

Forrás: Magyar Államkincstár

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra