Szakmai információk: Szakmai hírek

Tájékoztató a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő jogszabályváltozásokról (2013-11-15)

Tájékoztató  a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő jogszabályváltozásokról Honlapunkon röviden olvasható és teljes terjedelemben letölthető az új nyilvántartásról szóló törvényi és kormányrendeleti szintű jogszabályi változásokat összefoglaló tájékoztató

Tájékoztató

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő jogszabályváltozásokról

Jogszabály:

- 2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról

Megjelent: MK 2013/173. (X. 21.)

Hatályos: 2013. 12. 01., 2014. 07. 01.

- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Megjelent: MK 2013/175. (X. 24.)

Hatályos: 2013. 12. 01.

 

I. Törvényi szintű módosítások

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról

Általános összefoglaló

A törvénymódosítás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) módosításával átalakítja a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények, hálózatok működési engedélyezésének jelenlegi rendszerét.

A szolgáltatók, intézmények, hálózatok működési engedélyezése jelenleg hagyományos módon, az elektronikus ügyintézés feltételei híján papíralapú határozattal történik. A működési engedélyezés rendszerének 2013. december 1-jével hatályba lépő átalakításával a papíralapú működési engedélyezést és az engedélyek adattartalmát rögzítő regiszteres nyilvántartást egy új, elektronikus nyilvántartásba vételi rendszer váltja fel. Ebben a szolgáltatók, intézmények, hálózatok működésének engedélyezése nem papíralapú határozat kiadásával, hanem egy elektronikusan vezetett nyilvántartásba való bejegyzéssel történik.

A papíralapú engedélyek nyilvántartását szolgáló regiszter helyett - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2013. július 1-jétől hatályos szabályaival összhangban - egy jogkeletkeztető (konstitutív) hatályú, közhiteles hatósági nyilvántartás kerül kialakításra. Ebben a rendszerben az engedély tartalma maga a nyilvántartott adat, így biztosítható a működési engedélyek adattartalmának egységessége. Az engedélytől eltérő adatrögzítés a nyilvántartásban eleve nem lesz lehetséges. A nyilvántartásba való bejegyzésről, az adatmódosításról és a törlésről - a kapcsolattartói, elérhetőségi adatok kivételével, amelyek tekintetében a nyilvántartás egyébként sem lesz közhiteles - alakszerű határozatot kell hozni.

A nyilvántartásban rögzítésre kerülő személyes adatokat az Szt., valamint a Gyvt., a többi adatot pedig egy új, egységes kormányrendelet határozza meg. Az adatkör a működési engedélyek jelenlegi adatai alapján került meghatározásra. A nyilvántartás adatai általában nyilvánosak lesznek, a Gyvt.-ben meghatározott kivételekkel (például nem nyilvános a családok átmeneti otthonának címe, ha a fenntartó ezt kéri).

A szolgáltatói nyilvántartásba vételi eljárásokban továbbra is a kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő szociális és gyámhivatalok járnak el első fokon, a másodfokú hatóság és a nyilvántartást vezető szerv pedig a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) marad. A szakmai tartalomban lényegi változás nem indokolt, de a szociális és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi terület eddig különálló kormányrendeletben található engedélyezési szabályai egy új kormányrendelettel a szükséges mértékben összehangolásra kerülnek.

Az új rendszerre való átállás és a nyilvántartás adattartalmának feltöltése fokozatosan történik annak érdekében, hogy a működést engedélyező szerveknek és a szolgáltatást biztosító fenntartóknak megfelelő felkészülési idő álljon rendelkezésre az elektronikus nyilvántartásba vételi rendszer teljes körű alkalmazására.

A törvénymódosítás 2013. december 1-jén lép hatályba. Kivétel ez alól az elektronikus ügyintézés kizárólagossá tétele, amely 2014. július 1-ével kerül előírásra, hogy a fenntartóknak és a hatóságoknak megfelelő felkészülési időt biztosítson.

Az új szolgáltatói nyilvántartás kialakításához szükséges szoftver-fejlesztésekre és a szociális és gyámhivatalok engedélyezéssel vagy ellenőrzéssel foglalkozó munkatársainak képzésére a TÁMOP 5.4.2-12 program és az ÁROP 1.A.4. program biztosít forrást.

II. Kormányrendeleti szintű módosítások

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Általános összefoglaló

Az új kormányrendelet hatályon kívül helyezi a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Gymr.), és a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Szmr.), továbbá részben a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Nyr.), és új kormányrendeletet alkot a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről.

Az új kormányrendelet a szolgáltatói nyilvántartás vezetésére az NRSZH-t jelöli ki, amely az intézményi regisztert eddig is vezette. A működést engedélyező szervek és illetékességük többnyire megegyezik a hatályos szabályokban foglaltakkal.

Fontos eltérés, hogy fenntartói adatváltozás esetén a fenntartó bármely szolgáltatójának székhelye, telephelye (együtt: engedélyes) szerint illetékes szociális és gyámhivatal valamennyi engedélyes adatát akár hivatalból is módosíthatja. Ugyanígy, ha egy szolgáltató székhelye változik, a székhely ügyében illetékes szociális és gyámhivatal a telephelyek megfelelő adatait is módosíthatja. A bejegyzésről, az adatmódosításról és a törlésről - a kapcsolattartói, elérhetőségi adatok kivételével, amelyek tekintetében a nyilvántartás egyébként sem lesz közhiteles - alakszerű határozatot kell hozni.

Az új kormányrendelet szakmai tartalma általában megegyezik a jelenleg hatályos szabályozással. A szolgáltatói nyilvántartás túlnyomó részben olyan adatokat tartalmaz, amelyeket a működési engedélyben jelenleg is fel kell tüntetni.

Eltérés, hogy korábban helyettes szülői hálózat és nevelőszülői hálózat esetén csak negyedévente lehetett kérni helyettes szülők és nevelőszülők törlését a működési engedélyből. Ennek oka az volt, hogy a működési engedély módosításakor az engedély összes hatályos adatát fel kellett tüntetni a módosító határozatban. Mivel ez a jövőben szükségtelen, a nyilvántartás pontosan követni fogja a helyettes szülők, nevelőszülők körében bekövetkező változásokat.

A szociális szolgáltatásokra és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó szabályok a szükséges mértékben összehangolásra kerültek. Az esetleges visszaélések kiszűrése érdekében gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások esetén is be kell csatolni a foglalkoztatási jogviszony és a végzettség igazolását, helyettes szülői és nevelőszülői hálózat kivételével nem lesz elegendő a fenntartó és az intézményvezető nyilatkozata. Az új kormányrendelet továbbá gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások esetén is megteremti annak lehetőségét, hogy az NRSZH első fokú ellenőrzést folytasson le.

Lényeges változás, hogy az egyházi módszertani intézmények engedélyezési és ellenőrzési eljárásban való közreműködésére vonatkozó szabályok 2012. december 31-et követően 2013. december 1-jétől újra élnek.

A jogszabály és mellékleteinek szerkezeti átalakítása azt a célt szolgálta, hogy a hatóságok és az ügyfelek könnyebben áttekinthessék a több jogszabály összevonása miatt megnövekedett számú rendelkezést. Ugyanebből a célból az eddig az eljárási kormányrendeletekben szereplő személyi, tárgyi, működési feltételek (szociális intézmények esetén a telephelyeknek a székhelytől és a többi telephelytől külön helyrajzi számon kell lennie, nem állami és bizonyos esetben egyházi fenntartású tartós bentlakásos intézmények esetén az ingatlannak a fenntartó tulajdonában vagy állami, önkormányzati tulajdonban kell lennie, az egyházi, nem állami fenntartók köztartozás-mentességének vizsgálata, felmentések a személyi feltételek alól gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások esetén, egyes szolgáltatások esetén az ellátási terület maximális mérete vagy a szolgáltatás megszervezésének módja) átkerülnek az e kérdésekkel foglalkozó miniszteri rendeletekbe, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletbe, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletbe.

Az új kormányrendelet tartalmazza a kapcsolódó kormányrendelet-módosításokat is az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló a 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Nr.) kivételével, amelynek újraszabályozása szintén folyamatban van.

A fenntartókra nézve több ponton történik egyszerűsítés, az elektronikus ügyintézésnek lehetőségét megteremti, de nem teszi kizárólagossá az új kormányrendelet. Mivel a fogalomrendszer lényegesen változik, ezért valamennyi fenntartónak javasolt az általa fenntartott, illetve engedélyesei által működtetett szolgáltatásokra vonatkozó részletszabályokat alaposan áttanulmányozni. Emellett javasolt kiemelt figyelmet fordítani a jogkövetkezmények áttekintésére.

Írta: Erdős Zsuzsanna szociálpolitikai szakértő

TÁJÉKOZTATÓ TELJES ANYAGÁNAK LETÖLTÉSE

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra