Szakmai információk: Szakmai hírek

Tájékoztató a támogatási rendszer változásáról, valamint a rehabilitációs célú munkaközvetítéssel kapcsolatos teendőkről (2013-01-24)

Tájékoztató a támogatási rendszer változásáról, valamint a rehabilitációs célú munkaközvetítéssel kapcsolatos teendőkről A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal tájékoztatója

Tájékoztató a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) alapján nyújtható költségvetési támogatás során a rehabilitációs szakigazgatási szerv (a továbbiakban: RSZSZ) és a munkáltatók együttműködéséről

I. A támogatás célja
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatás célja foglalkoztatásuk elősegítése, képzettségüknek és az egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása, adaptációs készségük fejlesztése, az állapotukból adódó hátrányok kiegyenlítése tartós foglalkoztatás keretében, valamint a nyílt munkaerő-piacra való visszavezetése tranzit foglalkoztatás révén.
Ennek elérése érdekében olyan foglalkoztatók és munkahelyek (foglalkoztatási kapacitások) kiválasztása és támogatási szerződés keretében való lekötése a cél, amelyek a foglalkozási rehabilitáció megvalósításának feltételeit biztosítják.
A támogatás kizárólag akkreditált munkáltató részére, legalább napi 4, legfeljebb napi 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásához nyújtható.

II. A támogatás forrása
A támogatások forrása a központi költségvetésről szóló törvényben megjelölt, a rehabilitációs foglalkoztatás támogatására biztosított költségvetési előirányzat.

III. A támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához kapcsolódó következő költségek támogathatók:
a) a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség,
b) a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességből fakadó többletköltségei (a továbbiakban: egyéb költség).

A támogatható költségeket részletesen a munkáltatóval kötendő éves támogatási szerződés melléklete tartalmazza.

IV. A támogatott tevékenységek köre
A munkáltató a megváltozott munkaképességű személyek tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának vállalása esetén részesülhet költségvetési támogatásban.

Tranzit foglalkoztatott lehet:
Az a megváltozott munkaképességű személy, aki a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet 3. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti
( B1, és C1) minősítési kategóriával rendelkezik.

Tartós foglalkoztatott lehet:
a) Az a megváltozott munkaképességű személy, aki a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet 3. § (2) bekezdés b), d) valamint e) pontja szerinti (B2, C2, D) minősítési kategóriával rendelkezik,
vagy
b) Aki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) 38. § (3) bekezdésében megfogalmazott feltételeknek megfelel,
vagy
c) Aki az Mmtv. 5.§ (2) bekezdés szerinti megváltozott munkaképességű személy.

A tranzit foglalkoztatás - támogatásának - célja a nyílt munkaerőpiacra történő kivezetésre való felkészítés. Ehhez a munkáltató 2013-ban fix összegű, míg 2014-től degresszív jellegű támogatásban részesíthető. A foglalkozási támogatási időszakot követően cél a legalább 6 hónapos nyílt piaci foglalkoztatás, ezen idő alatt a munkáltatónak mentori szolgáltatást kell biztosítani.
A kormányrendelet 42. §-a alapján a munkáltató a megyei/fővárosi kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve (továbbiakban: RSZSZ) hozzájárulásával megállapodást köthet más munkáltatóval a tranzit foglalkoztatásban részt vevő megváltozott munkaképességű munkavállaló munkaszerződéstől eltérő, nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatására munkatapasztalat és munkagyakorlat szerzése céljából (munkapróba).
A munkapróbára kihelyező munkáltató
a) figyelemmel kíséri a munkapróba megvalósulását, és amennyiben indokolt, kezdeményezi a munkapróbára irányuló jogviszony módosítását vagy megszüntetését,
b) a munkapróba végén értékeli a munkavállaló teljesítményét, és az RSZSZ részére a munkapróbáról jelentést készít, melyben meghatározza a nyílt munkaerő-piaci munkavégzéshez szükséges további fejlesztési irányokat, és a munkapróba tapasztalatai alapján szükség szerint kezdeményezi a személyes rehabilitációs terv módosítását.

A tartós foglalkoztatás - támogatásának - célja a megváltozott munkaképességű személyek képességeinek védett körülmények között történő megőrzése, fejlesztése. Ez a támogatási forma is 2013-ban egy évre, míg 2014-től már három évre állapítható meg, de időtartama korlátozás nélkül meghosszabbítható, és a támogatás mértéke nem degresszív jellegű.

V. Támogatható költségek
A tranzit- és a tartós foglalkoztatás során felmerülő költségek között támogatható a munkabér és szociális hozzájárulási adó maximum 75%-a - egyesület, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság nem gazdasági-vállalkozási tevékenysége keretében pedig maximum 100%-a -, valamint az egyéb költségek 100%-a, azonban mindez összesen nem haladhatja meg az egyéni támogatási keretösszeg 100%-át .

VI. A támogatás működtetése
A támogatott foglalkoztatásra a társadalmi esélyegyenlőségért felelős miniszter írta ki a pályázatot, és döntött azok elfogadásáról.
A nyertes munkáltatóval a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) a Miniszter pályázati döntését követő 31 napon belül keretszerződést köt.
A keretszerződéssel rendelkező munkáltatók kapnak ajánlatot az éves finanszírozási szerződés megkötésére, ami a keretszerződésben befogadott foglalkoztatási kapacitások egészére, vagy egy részére vonatkozhat. Ebben az évben a keretszerződés és a finanszírozási szerződés egybeszerkesztve kerül elkészítésre, és a nyertes munkáltatókkal megkötésre.

VII. Az RSZSZ és a Munkáltatók együttműködése
Az RSZSZ a lekötött kapacitások feltöltése érdekében rehabilitációs célú munkaközvetítést végez, ezen kapacitások feltöltése kizárólag az RSZSZ közvetítésével történhet meg.
A foglalkoztatóra vonatkozó adatokat a munkáltatónak cégszerűen aláírt és lebélyegzett foglalkoztatói adatlapon írásos formában, papír alapon kell eljuttatnia a foglalkoztatás helye - telephely - szerint illetékes RSZSZ-hez. (Ezzel a bejelentéssel kerül kapcsolatba az RSZSZ az illetékességi területén foglalkoztató - telephellyel rendelkező - azon költségvetési támogatásban részesülő munkáltatóval, akivel a jogszabály rendelkezései értelmében együtt kell működnie a foglalkozási rehabilitáció, a rehabilitációs munkaközvetítői tevékenysége során. Ezen bejelentési kötelezettség teljesítése elsősorban a munkáltató érdeke, de ennek teljesítésére, az éves támogatási szerződésben - annak megkötésétől számított - 5 munkanapon belüli határidő kerül előírásra. A munkáltató számára a foglalkoztatói adatlap az NRSZH honlapján (a http://nrszh.kormany.hu/ oldalon) érhető el és tölthető le. Az NRSZH előzetesen tájékoztatja az RSZSZ-t az illetékességi területén telephellyel rendelkező, pályázaton nyertes, ill. éves támogatási szerződést kötött munkáltatókról.

A munkáltató az RSZSZ rehabilitációs munkaközvetítésével betöltendő munkaerőigényét és az azzal kapcsolatos sajátosságokat, jellemzőket a munkaerőigény bejelentő lapon teheti meg. A munkáltató számára a munkaerőigény bejelentő lap az NRSZH honlapján (a http://nrszh.kormany.hu/ oldalon) érhető el és tölthető le. Az álláshelyekre történő közvetítés esetében a munkaközvetítéshez munkaközvetítői lapot/állás ajánlattételi lapot kell használni. Amennyiben a munkaerőigény keretszerződésben meghatározott tranzit, vagy tartós foglalkoztatást biztosító munkahelyre vonatkozik, akkor az RSZSZ legkésőbb három munkanapon belül elkészíti és továbbítja a munkaközvetítői /állás ajánlattételi lapot, illetve amennyiben nincs kiközvetíthető személy arról tájékoztatja a munkáltatót .
A munkaközvetítés eredményéről a munkaközvetítői lap, valamint az állás ajánlattételi lap alapján az RSZSZ részére információkat kell biztosítani.
Lehetőség van az RSZSZ nyilvántartásában nem szereplő, megváltozott munkaképességű személy nyilvántartásba vételére a mellékelt nyilatkozat felhasználásával. (Igény szerint szolgáltatásban részesítés, közvetítés céljából.)
Minden egyes ügyfélre egyéni foglalkozatási megállapodás (jelen tájékoztató melléklete) kerül megkötésre - a sikeres közvetítést követően, a munkaszerződés megkötésével egy időben - az RSZSZ és a foglalkoztató között az egyén teljes rehabilitációs ciklusára.
A megállapodásban rögzítik - többek között - az egyén rehabilitációs tervének megvalósításával kapcsolatos munkáltatói feladatokat és felelősségeket, az elvárt eredményt és a támogatás időtartamát.

A támogatás első (havi) elszámolásához kapcsolódó egyéni foglalkoztatási megállapodásokat a munkáltató készíti el az IKR program segítségével. Az IKR a költségvetési támogatás informatikai hátterét biztosító internetes pályázatkezelő felülete, mely a https://ikr.nrszh.hu/ikr/ címen érhető el. A munkáltató az NRSZH honlapjáról letölthető excel táblát kitöltve feltölti az IKR felületre, (minden érintett munkavállalóra vonatkozó megállapodás adattartalma összesítve, egyetlen fájlban tölthető fel). Ezt követően az IKR legenerálja az egyéni foglalkoztatási megállapodást, melyet a munkáltató két példányban kinyomtat, és az arra felhatalmazott munkáltatói képviselő aláírásával, pecséttel ellátva eljuttatja az illetékes RSZSZ-hez, majd az RSZSZ az aláírást követően egy példányt visszaküld a munkáltatónak. Az első elszámoláshoz tartozó egyéni foglalkoztatási megállapodásokat legkésőbb 2013. február 19-ig kell megkötni.
A támogatásban részesülő munkáltató az informatikai rendszerbe (IKR) a az egyéni foglalkoztatási megállapodások egyéni adatait tartalmazó excelt egyetlen alkalommal töltheti fel. A sikeres feltöltést követően azon már nem módosíthat. (Amennyiben egy álláshelyet - a ki- és belépés következtében - több munkavállaló tölt be, úgy mindegyik munkavállalóra külön kell megállapodást kötni, azokat az excel fájlban időrendben, külön sorban kell rögzíteni.) A megállapodások megkötését követően 2013. február 20-án az NRSZH megküldi mind az RSZSZ, mind a Magyar Államkincstár számára az illetékesség szerinti megállapodások adatait tartalmazó excel táblázatot.

Ezt követően, az átmeneti időszakban (az informatikai felület megjelenéséig) a támogatással érintett munkavállalók ki- és belépése, illetve egyéb ok következtében szükséges megállapodás-módosításokat, illetve az új megállapodások megkötését az RSZSZ nem a rendszeren keresztül, hanem a mellékelt, word formátumú egyéni foglalkoztatási megállapodás iratmintájának használatával teheti meg. Emellett a változásokat az RSZSZ a 2013. február 20-án megkapott excel fájlban folyamatosan aktualizálja, és a frissített táblázatot elektronikus formában, minden hónap 20-án 12:00-ig megküldi az NRSZH Foglalkozási Rehabilitációs és Akkreditációs Főosztálya számára, melyet még aznap az NRSZH továbbít a Magyar Államkincstár részére.

Az illetékes szakigazgatási szerv függetlenül a munkáltató székhelyétől, mindig a foglalkozatás helye/telephelye szerinti RSZSZ.
A szervezeteknek az elszámolásokat minden hónap 20. napjáig a szerződéskötésben szereplő adattartalommal a Magyar Államkincstár Megyei Irodájához kell benyújtania, ezt követően az NRSZH az egyéni támogatásokat munkáltatónként egyesítve, a jogosultsági hónapot követő hónap 8-áig folyósítja a Magyar Államkincstár Hitelesítő jelentése alapján. A szerződéskötést követő első alkalommal a havi keretösszeg kerül folyósításra, ezt követően a korábbiakban említett elszámolással korrigált havi keretösszeg.

Foglalkozási Rehabilitációs és Akkreditációs Főosztály

Tájékozató teljes anyaga word dokumentumban


Melléklet:
- 1a melléklet: Foglalkoztatói adatlap cégeknek
- 1b melléklet: Foglalkoztatói adatlap magánszemélyeknek
- 2 melléklet: Munkaerőigény bejelentő lap
- 3 melléklet: Nyilatkozat szolgáltatáskérőként nyilvántartásba vételhez
- 4 melléklet: Egyéni foglalkoztatási megállapodás

Forrás: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra