Szakmai információk: Szakmai hírek

Tájékoztató a gondozási szükséglet vizsgálat szabályainak változásáról (2010-08-16)

Tájékoztató a gondozási szükséglet vizsgálat szabályainak változásáról A gondozási szükséglet vizsgálattal kapcsolatos változásokról szóló összefoglalóval kívánjuk segíteni a szolgáltatók és a jegyzők munkáját

Tájékoztató
a gondozási szükséglet vizsgálat szabályainak változásáról

Jogszabályok
2010. évi LXXXIX. törvény egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról
Megjelent: Magyar Közlöny 2010/131. (VIII. 12.) http://www.magyarkozlony.hu/pdf/7946
Hatályos:2010. 08. 17.

229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: Magyar Közlöny 2010/133. (VIII. 16.) http://www.magyarkozlony.hu/pdf/7966
Hatályos: 2010. 08. 17.

8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: Magyar Közlöny 2010/140. (IX. 03.) http://www.magyarkozlony.hu/pdf/7980
Hatályos: 2010. 09.03.


Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról 2010. évi LXXXIX. törvény több ponton módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (továbbiakban: Szt.). A módosítások közül az egyik legfontosabb a gondozási szükségletvizsgálat szabályainak módosítása, annak intézményvezetői hatáskörbe való helyezése.
Az Szt. módosítás az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról 2010. évi LXXXIX. törvény kihirdetését követő 5. napon, azaz 2010. augusztus 17-én lép hatályba.

A gondozási szükséglet vizsgálattal összefüggésben az alábbi kormányrendeletek is módosultak 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet által:
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
- Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet
- A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet
A kormányrendeletek módosítása - az Szt. módosítással egy időben - 2010. augusztus 17-én lép hatályba.

A gondozási szükséglet vizsgálattal összefüggésben az alábbi miniszteri rendeletek is módosultak 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet által:
az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet
- A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet
A miniszteri rendeletek módosítása a kihirdetésükkel egy időben 2010. szeptember 03-án lép hatályba.


A házi segítségnyújtás szolgáltatást érintő változások

Az Szt. 63. § (4) bekezdése módosult. A házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükségletet az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el a szolgáltatás iránti kérelem alapján.

Ha a helyi önkormányzat vagy a társulás a házi segítségnyújtást szakfeladatként nyújtja, a szolgáltatást igénylő személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) a személyes gondoskodásban közreműködő szakképzett szociális gondozót vagy vezető gondozót kér fel szakértőnek.(340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosított 2. § (1) bekezdése)
Ha nincs olyan szolgáltató, intézmény, amely a településen házi segítségnyújtást biztosít, a szolgáltatást igénylő személy (törvényes képviselője) a jegyzőnél kérheti a gondozási szükséglet megállapítását. A jegyző - a kérelem beérkezését követő tizenöt napon belül - a szakképzett szociális gondozókra vagy vezető gondozókra jogszabályban (a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete 2. pontjában meghatározott képesítés) meghatározott képzettséggel rendelkező személyt kér fel szakértőnek, aki a vizsgálatot a felkérést követő harminc napon belül végzi el. (340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosított 2. § (2) bekezdése)

Amennyiben az intézményvezető végzi a gondozási szükséglet vizsgálatot, akkor az egyszerűsített előgondozás során kell a gondozási szükséglet vizsgálatot elvégezni.

Módosultak a 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet által a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet egyszerűsített előgondozásra vonatkozó szabályai a házi segítségnyújtás esetében.
Házi segítségnyújtás esetében az egyszerűsített előgondozás a szolgáltatást igénylőnek a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatásából áll. Az egyszerűsített előgondozás során kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát. Az egyszerűsített előgondozást érintő változások 2010. szeptember 3-ától hatályosak. (9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 4. § módosított (5) bekezdése)

A jogorvoslatról részletesen a 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet rendelkezik. A jogorvoslat esetei az alábbiak attól függően, hogy ki végezte a gondozási szükséglet vizsgálatát:

1. Intézményvezető által végzett gondozási szükséglet vizsgálat
Ha a szolgáltató, vagy intézmény vezetője végzi a gondozási szükséglet vizsgálatát és a szolgáltatást igénylő személy (törvényes képviselője) a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát az ellátási kérelemről szóló döntésnek az Szt. 94/A. § (3) bekezdése vagy az Szt. 94/D. § (2) bekezdése szerinti felülvizsgálata során, egyéb esetben a szociális szolgáltatás iránti kérelemről szóló döntés meghozatalát megelőzően a fenntartónál kérheti. A fenntartó a felülvizsgálatba köteles bevonni olyan személyt, aki rendelkezik a szakképzett szociális gondozókra vagy vezető gondozókra jogszabályban meghatározott képzettséggel, és a gondozási szükséglet vizsgálatában nem vett részt. (340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosított 2. § (3) bekezdése)

2. Jegyző által kijelölt szakértő által végzett gondozási szükséglet vizsgálat
Ha a jegyző által kijelölt szakértő végzi a gondozási szükséglet vizsgálatot és a szolgáltatást igénylő személy (törvényes képviselője) a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát - a gondozási szükségletről kiállított igazolás kézhezvételét követő nyolc napon belül - a jegyzőnél kezdeményezheti. A jegyző - a kérelem beérkezését követő öt napon belül - a szakképzett szociális gondozókra vagy vezető gondozókra jogszabályban meghatározott képzettséggel rendelkező másik szakértőt kér fel, aki öt napon belül elvégzi a gondozási szükséglet felülvizsgálatát. (340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosított 2. § (4) bekezdése)

Hatályát veszti az Szt. 63. § (8) bekezdése által az a rendelkezés, amely szerint, ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható.

Pontosításra került a házi segítségnyújtás biztosítására vonatkozó szabály az Szt. 63. § (7) bekezdésében: új elem, hogy szabályozásra kerül a 4 órán túli gondozási szükséglettel rendelkezők esetében a szolgáltatásnyújtás maximális időtartama. A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.

Módosultak a 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet által a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet alapszolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályai a házi segítségnyújtás vonatkozásában.
A házi segítségnyújtást igénylőnek a kérelemben (az 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet 3.2. pontjában) feltüntetett, a szolgáltatás gyakoriságára vonatkozó igényét az Szt. 63. § (7) bekezdésének keretei között kell figyelembe venni (Azaz, a házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.). Ha a szolgáltatást igénybe vevő nem igényli a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást, a szolgáltatást az általa igényelt időtartamban kell nyújtani. Új szabály, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti, vagy az általa igényelt, annál alacsonyabb napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást hetente - a hét egy vagy több napjára - összevontan is igénybe veheti.
Az igénybevételt érintő változások 2010. szeptember 3-ától hatályosak. (9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet módosított 19. §)


Idősek otthonait érintő változások

Az idősek otthona esetében módosult az Szt. 68/A. §-a, szintén intézményvezetői hatáskörbe kerül át a gondozási szükséglet vizsgálat.
Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. Beutaló határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv kezdeményezi a határozat hozatalát megelőzően az intézményvezetőnél.
Az intézményvezető a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását.
Módosultak a 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet által a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet előgondozásra vonatkozó szabályai az idősotthoni ellátás esetében gondozási szükséglet vizsgálattal összefüggésben.
Előgondozást kell végezni bentlakásos intézményi elhelyezés előtt, az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével. Idősotthoni ellátás esetében
a) az előgondozás I. szakasza az 9/1999 (IX.24.) SzCsM rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti, az ellátott, illetve törvényes képviselője részére szóló tájékoztatásból áll,
b) az előgondozás I. szakaszában kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát, kivéve a 9/1999 (IX.24.) SzCsM rendelet 7. § (2) bekezdés szerinti beutaló határozattal történő felvétel esetét,
c) az előgondozás II. szakaszát a gondozási szükséglet megállapítását követően kell elvégezni.
Az előgondozást érintő változások 2010. szeptember 3-ától hatályosak. (9/1999 (IX.24.) SzCsM rendelet 4. § módosított (2) bekezdése)

Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.

A jogorvoslatról részletesen a 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet rendelkezik.
Ha a szolgáltató, vagy intézmény vezetője végzi a gondozási szükséglet vizsgálatát és a szolgáltatást igénylő személy (törvényes képviselője) a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát az ellátási kérelemről szóló döntésnek az Szt. 94/A. § (3) bekezdése vagy az Szt. 94/D. § (2) bekezdése szerinti felülvizsgálata során, egyéb esetben a szociális szolgáltatás iránti kérelemről szóló döntés meghozatalát megelőzően a fenntartónál kérheti. A fenntartó a felülvizsgálatba köteles bevonni olyan személyt, aki rendelkezik a szakképzett szociális gondozókra vagy vezető gondozókra jogszabályban meghatározott képzettséggel, és a gondozási szükséglet vizsgálatában nem vett részt. (340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosított 2. § (3) bekezdése)

Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, és az idősotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezető tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről.

Hatályát veszti az Szt. 68/B.§-a, amely a szolgáltatás halaszthatatlan, gondozási szükséglet vizsgálat nélküli biztosításáról és annak részletszabályairól rendelkezett.

Változik az idősek otthona szolgáltatás esetében a jelentési kötelezettség tartalma. A 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2.1.1.4. pontjában a „szakvéleménnyel" szövegrész helyébe a „szakvéleménnyel vagy gondozási szükségletről kiállított igazolással" szöveg lép, annak megfelelően, hogy az intézményvezető nem szakvéleményt, hanem igazolást állít ki.

Módosult a 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet által a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú mellékletében lévő kérelem nyomtatvány a gondozási szükséglet szabályainak és az egyszerűsített foglalkoztatás szabályainak változásával összhangban.
A kérelem „A" részének 2.4. pontja helyébe bekerülnek idősek otthona esetében az Szt. 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási szükségletet meghatározó egyéb körülmények, amelyeket a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § (1) bekezdése szabályoz részletesen.

A kérelem „A" része kiegészült egy 3.8. ponttal, amely a gondozási szükségletet vizsgálat során a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, valamint az egyéb körülmények fennállásának igazolásához szükséges, bemutatandó dokumentumok körét határozza meg.
A kérelmet érintő változások 2010. szeptember 3-ától hatályosak.(9/1999 (IX.24.) SzCsM rendelet módosított 1. számú melléklete)


Eljárási rendelkezések közös szabályai

Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény hatálybalépésének napját (azaz 2010. augusztus 17-ét) megelőző napon folyamatban lévő, gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok felülvizsgálatát az akkor hatályos szabályok alapján kell lefolytatni. A rendelet hatályba lépését megelőzően az ORSZI által kiadott szakvélemények továbbra is felhasználhatók a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül. (213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés)

Az igazolás kiállításától számított egy évig a gondozási szükséglet vizsgálatát csak akkor kell elvégezni, ha a benyújtott iratokból megállapítható, hogy a szolgáltatást igénylő személy gondozási szükségletében vagy a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülményeiben lényeges változás következett be. (340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosított 2. §-ának (5) bekezdése)

A gondozási szükséglet vizsgálatáért, felülvizsgálatáért a szolgáltatást igénylő személytől és törvényes képviselőjétől térítés nem kérhető. (340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosított 2. §-ának (6) bekezdése)

Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény hatálybalépésének napját (azaz 2010. augusztus 17-ét) megelőző napon folyamatban lévő, gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok felülvizsgálatát az akkor hatályos szabályok alapján kell lefolytatni. Az 2010. augusztus 17-ét megelőzően kiadott szakvélemények továbbra is felhasználhatók a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül. (340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosított 11. § (2) bekezdése)

Módosult a 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet által a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet. A rendelet módosítása 2010. szeptember 03-ától hatályos.

A miniszteri rendeletben az Szt. módosításának és az ORSZI-tól való hatáskör elvonásnak megfelelően a rendeletben módosításra kerülnek a gondozási szükséglet vizsgálat elvégzésének szabályai.

Az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát vagy a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § szerinti, gondozási szükséglet egyéb körülmények alapján való fennállását bizonyító igazolásokat. (36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosított 3. § (1) bekezdés)

Az igazolások beszerzésében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló miniszteri rendelet szerinti előgondozást végző személy segítséget nyújt az ellátást igénylőnek. (36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § módosított (3) bekezdés)

A gondozási szükséglet vizsgálata a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú melléklete szerinti értékelő adatlapon történik. A vizsgálat eredményéről a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. számú melléklete szerinti igazolást kell kiállítani. Az értékelő adatlap másolatát és az igazolás egy példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek és törvényes képviselőjének. (36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosított 3. § (2) bekezdés)

A gondozási szükséglet vizsgálatról nem szakvélemény, hanem igazolás kerül kiállításra összhangban a vizsgálat intézményvezetői hatáskörbe történő helyezésével. Az igazolás szöveg átvezetésre kerül a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § (4) bekezdésében, 5. §-ában.
Az módosított Szt. 63. §-ára való hivatkozás átvezetésre került a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 1. § B) pontjában.

Hatályát veszti a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 6. § (3)-(4) bekezdése, amely a korábbi szabályok szerinti hatályba léptető és átmeneti rendelkezéseket tartalmazta, valamint a 2. számú melléklete, amely az ORSZI, illetve a jegyző bizottság fele benyújtandó gondozási szükséglet vizsgálat iránti kérelem formai és tartalmi követelményeit tartalmazta.

Módosult a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. számú melléklete, amely a gondozási szükséglet vizsgálatról szakvélemény mintája helyett a továbbiakban az igazolás megállapításának és felülvizsgálatának mintájaként funkcionál.
Házi segítségnyújtás esetében az intézményvezető, illetve a jegyző által felkért szakértő, idősek otthona esetében az intézményvezető állítja ki az igazolást.

A gondozási szükséglet vizsgálat szempontjairól rendelkező (pontozást tartalmazó) 3. számú melléklet nem változott jelen módosítási csomagban.

Az Összefoglaló jogszabályi szöveget nem helyettesíti, a leírtak a SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Módszertani Csoportjának szakmai álláspontját tükrözik, mely esetleges jogvita esetén az eljáró hatóságot nem köti, állásfoglalásnak nem minősül.

Kaposvár, 2010. szeptember 04.

Szabó János
igazgató

 

A tájékoztató teljes szövege letölthető ITT.

A korábbi 2010. augusztus 16-án megjelent tájékoztató letölthető ITT.

 

Jogszabályok a 2010. augusztus 17-i időállapotban:

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól

340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról

Jogszabályok a 2010. szeptember 03-i időállapotban:

8/2010. (IX.3.) NEFMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

Nyomtatványok:

2010. szeptember 03-án módított KÉRELEM nyomtatvány

Igazolás gondozási szükséglet vizsgálatról

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra