Szakmai információk: Szakmai hírek

A szociális ágazathoz tartozó jogszabályok jegyzéke (2009-01-22)

A szociális ágazathoz tartozó jogszabályok jegyzéke Itt tekinthetik meg az ágazatunkhoz tartozó jogszabályok jegyzékét!

A szociális ágazathoz tartozó jogszabályok jegyzéke

Hatályos Jogszabályok Elektronikus Gyűjteménye
Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétől elérhető a Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteménye (HJEGY). A szolgáltatás az önkormányzati rendeletek kivételével minden hatályos jogszabályt és az állami irányítás egyéb jogi eszközeit (pl. kormányhatározat, utasítás, stb.) is tartalmazza.
A gyűjtemény ingyenesen és korlátozások nélkül használható.
Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteménye


 

Családtámogatás
Törvény
1998. évi LXXXIV. törvényA családok támogatásáról
Kormányrendelet
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletA családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról
Miniszteri rendelet
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendeletA magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról

 

Gyermekvédelem, gyermeki jogok
Törvény
2005. évi CXL. törvényA szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény kihirdetéséről
2005. évi LXXX. törvényA gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
1997. évi XXXI. törvényA gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1991. évi LXIV. törvényA Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről
Kormányrendelet
126/2007. (VI. 1.) Korm. rendeletA települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól, valamint egyes kormányrendeleteknek a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményre való jogosultság igazolásával összefüggő módosításáról, továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletA gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
261/2002. (XII. 18.) Korm. rendeletA nevelőszülői, hivatásos nevelőszülői és helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendeletA gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről
127/2002. (V. 21.) Korm. rendeletAz örökbefogadást elősegítő magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendeletA gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletA gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeletA személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
Miniszteri rendelet
5/2008. (IV. 22.) SZMM rendeletA települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól
29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendeletA helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról
25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendeletA hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól
10/2003. (III. 27.) ESZCSM rendeletAz Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről
15/1998. (IV. 30.) NM rendeletA személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
30/1997. (X. 11.) NM rendeletA javítóintézetek rendtartásáról

 

Szociális ellátások és szociális szolgáltatások
Törvény
1993. évi III. törvényA szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Kormányrendelet
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletA támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről
92/2008. (IV. 23.) Korm. rendeletA fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról
90/2008. (IV. 23.) Korm. rendeletAz önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 2008. évi előirányzatából történő többlettámogatás igényléséről
387/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletAz egészségkárosodott személyek szociális járadékairól
289/2007. (X. 31.) Korm. rendeletA lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról
260/2007. (X. 4.) Korm. rendeletA szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 2008. évi irányított területi kiegyenlítési rendszeréről
353/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletA gáz- és távhőszolgáltatók által a 2007. évben igénybe vehető előlegről
226/2006. (XI. 20.) Korm. rendeletA szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról
112/2006. (V. 12.) Korm. rendeletA szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról
63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletA pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
62/2006. (III. 27.) Korm. rendeletAz egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól
129/2005. (VII. 1.) Korm. rendeletA Szociálpolitikai Tanács összetételéről, szervezetéről és működéséről
11/2005. (I. 26.) Korm. rendeletEgyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről
211/2003. (XII. 10.) Korm. rendeletAz Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről
188/1999. (XII. 16.) Korm. rendeletA személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről
29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletA személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
Miniszteri rendelet
3/2008. (IV. 15.) SZMM rendeletA szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról
36/2007. (XII. 22.) SZMM rendeletA gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól
3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendeletA szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről
81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendeletAz egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről
69/2004. (VIII. 5.) ESZCSM rendeletAz egészségügyi, szociális és családügyi miniszter hatáskörébe tartozó szociális szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről
9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendeletA személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletA személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletA személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletA személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

 

Társadalombiztosítási nyugellátás, idősügy
Törvény
2007. évi LXXXIV. törvényA rehabilitációs járadékról
2005. évi CLXXIII. TörvényA nyugdíjak korrekciós célú emeléséről
1997. évi LXXXI. törvényA társadalombiztosítási nyugellátásról
Kormányrendelet
72/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletA nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. évi évközi kiegészítő emeléséről
71/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletA nyugellátások és a baleseti járadék 2008. évi évközi kiegészítő emeléséről
352/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletA nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről
351/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletA nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről
342/2007. (XII. 19.) Korm. rendeletA korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól
213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendeletAz Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól
225/2006. (XI. 20.) Korm. rendeletA nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről
224/2006. (XI. 20.) Korm. rendeletA nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről
199/2006. (X. 2.) Korm. rendeletA nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2006. évi kiegészítő emeléséről
198/2006. (X. 2.) Korm. rendeletA nyugellátások és a baleseti járadék 2006. évi kiegészítő emeléséről
329/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletA nyugellátásoknak és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásoknak a vizitdíj bevezetésével összefüggő emeléséről
289/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletAz Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról
168/1997. (X. 6.) Korm. rendeletA társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról
83/1987. (XII. 27.) MT rendeletA rokkantsági járadékról
Miniszteri rendelet
34/2007. (XII. 21.) SZMM rendeletA korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítéshez szükséges állapotfelmérésről, valamint a mentesítési eljárás szakértői, illetve hatósági közvetítői díjairól
58/2004. (VI. 18.) ESZCSM-BM együttes rendeletAz Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról

 

Ifjúsági ügyek
Törvény
1995. évi LXIV. törvényA Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről
Kormányrendelet
173/2003. (X. 28.) Korm. rendeletA nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról
142/1997. (VIII. 29.) Korm. rendeletA Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanácsnak a Magyarországnak a szakképzés, ifjúságügy és oktatás területén megvalósuló közösségi programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadása tárgyában hozott 1/97. számú határozata kihirdetéséről
21/1996. (II. 7.) Korm. rendeletA Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum, Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság alapításáról
Miniszteri rendelet
8/2005. (XI. 10.) ICSSZEM-TNM rendeletA Turisztikai Célelőirányzat ifjúsági turizmus céljára fordítandó keretének felhasználási szabályairól
7/2002. (V. 25.) ISM-OM együttes rendeletAz ifjúságsegítő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
2/1999. (IX. 24.) ISM rendeletA Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről

 

Kábítószerügyek
Miniszteri rendelet
26/2003. (V. 16.) ESzCsM-GyISM együttes rendeletA kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól

 

Fogyasztóvédelem és piacfelügyelet
Törvény
1997. évi CLV. törvényA fogyasztóvédelemről
Kormányrendelet
216/2008. (VIII. 29.) Korm. rendeletA fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteknek a 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jegyzékbe való felkerülése céljából lefolytatandó eljárásról
215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendeletA békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól
212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendeletA fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről
336/2007. (XII. 13.) Korm. rendeletA Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról
225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendeletA Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról
249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletAz egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról
151/2003. (IX. 22. ) Korm. rendeletAz egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
211/1998. (XII. 24.) Korm. rendeletA békéltető testületi tagok díjazásáról
79/1998. (IV. 29.) Korm. rendeletAz áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról
Miniszteri rendelet
7/2001. (III. 29.) GM rendeletA fogyasztói forgalomba kerülő áruk és szolgáltatások árának feltüntetéséről
24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendeletA gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról

 

Esélyegyenlőség
Törvény
2003. évi CXXV. törvényAz egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról (az igazságügyi és rendészeti miniszterrel együttes jogszabály-előkészítési feladatkör)
1982. évi 10. törvényerejű rendeletA nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 1979. december 19-én New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetéséről
Kormányrendelet
362/2004. (XII. 26.) Korm. rendeletAz Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól

 

Fogyatékos személyek jogai
Törvény
2007. évi XCII. törvényA Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről
1998. évi XXVI. törvényA fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
Kormányrendelet
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendeletA mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról
67/2001. (IV. 20.) Korm. rendeletAz Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes szabályairól
141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendeletA súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól
164/1995. (XII. 27.) Korm. rendeletA súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

 

Civil kapcsolatok
Törvény
2005. évi LXXXVIII. törvénya közérdekű önkéntes tevékenységről
2003. évi L. törvényA Nemzeti Civil Alapprogramról
Kormányrendelet
160/2003. (X. 7.) Korm. rendeletA Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról

 

Európai és nemzetközi kapcsolatok
Törvény
2005. évi XCVIII. törvényAz Európai Szociális Karta 1988. évi Kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről
1999. évi C. törvényAz Európai Szociális Karta kihirdetéséről

 

A szociális ágazathoz tartozó egyéb jogszabályok
Kormányrendelet
156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletA "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról
65/2000. (V. 9.) Korm. rendeletA Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletA közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
Miniszteri rendelet
1/2004. (I. 5.) ESZCSM rendeletA betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről
5/2001. (VII. 10.) ISM rendeletA hadköteleseknek a rendkívüli állapot idején polgári munkakörükben való meghagyásának követelményeiről

 

Egyéb jogszabályok
Kormányrendelet
321/2007. (XII. 5.) Korm. rendeletA komplex rehabilitációról
Miniszteri rendelet
15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletA szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
10/2008. (VI. 28.) SZMM rendeletA szociális és munkaügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekről
2/2008. (III. 31.) SZMM rendeletA szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról, valamint egyes szociális szolgáltatások 2008. évi kiegészítő támogatásáról

 

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra