Hírek: Pályázati információk

II. KÖRÖS ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására (2010-01-31)

II. KÖRÖS ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati felhívása

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók
befogadására és állami támogatására


A Szociális és Munkaügyi Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján általános pályázatot hirdet jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás állami finanszírozási rendszerbe történő befogadására és működésének támogatására.

A Szociális és Munkaügyi Miniszter a pályázat teljes lebonyolításával, lefolytatásával a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt (továbbiakban FSZH) bízza meg.

1. A pályázat célja:
Magyarország közigazgatási területén az első körben befogadottak után is ellátatlan, vagy részben ellátatlan területeken jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás 2012. december 31-éig történő befogadása az ellátó rendszerbe, továbbá a befogadott az szolgáltatók, intézmények működésének fenntartásához évente teljesítményarányos működést biztosító pénzügyi források rendelkezésre bocsátása. Az ellátatlan területek jegyzékét az 1. számú Függelék tartalmazza.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
Az általános pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény XXVI. SZMM fejezete 16. cím, 48. alcím, 4. jogcímcsoportnak az általános jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázat elbírálását követően fennmaradó része.

3. A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be az ellátatlan területekre azon fenntartók
•akik által fenntartott szolgáltató, intézmény már befogadással rendelkezik (a továbbiakban befogadott) vagy
•akik az előző pályázati körökben nem pályáztak, vagy nem nyertek befogadást.

4. A pályázóval szembeni elvárások
Az a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást végző fenntartó pályázhat, aki vállalja a minimális teljesítményhatár - éves átlagban 40 ellátott - ellátását, valamint a pályázati űrlap szerinti adatok pontos szolgáltatását

Egy ellátási területen egy fenntartó szolgálatonként külön működési engedéllyel, vagy a működési engedély iránti kérelemnek/kérelmeknek a működést engedélyező szerv által érkeztetett példányával/példányaival pályázhat.

A pályázó jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra és házi segítségnyújtásra is kell, hogy működési engedéllyel rendelkezzen, illetve azt kérelmezze, vagy együttműködési megállapodás keretében biztosítsa a jogszabály által előírt házi segítségnyújtás ellátási formát.

Előnyben részesül az a már befogadott fenntartó, aki a pályázat benyújtásának időpontját megelőző egy évben normatív állami hozzájárulásban, vagy a szolgáltatás tárgyi feltételeinek kialakításához a pályázat benyújtásának időpontját megelőző két évben állami vagy európai uniós támogatásban részesült.

Szakmai cél azon fenntartó támogatása, mely:
-valós szükségletet elégít ki,
-szociálisan rászorult idős embernek, fogyatékos személynek, pszichiátriai betegnek biztosít ellátást,
- legalább az ellátottak 20%-a esetében, olyan gondozási szükségletvizsgálattal rendelkező személyeknek nyújt szolgáltatást, akik napi 2 órát meghaladó gondozást igényelnek, illetve idősek otthonába várakoznak elhelyezésre,
-rugalmas, az ellátás terület adottságait figyelembe vevő, hatékony szolgáltatást nyújt,
-integrált formában működve több szociális alapszolgáltatást/intézményt is biztosít,
-nyitott és együttműködő más szolgáltatóval való közös feladatvégzésre a szociális ágazaton belül és azon túl egyaránt,
- együttműködési megállapodást kötött a székhelyen, telephelyen, nyitva álló helyiségben, szakmai központ helyén lévő települési önkormányzattal,
- megállapodás alapján együttműködik támogató szolgáltatással, illetve pszichiátriai betegek részére közösségi alapellátást nyújtó szolgáltatóval.

Célcsoport:
Az a szociálisan rászorult személy, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatást, továbbá:
-egyedül élő 65 év feletti idős ember,
-egyedül élő súlyosan fogyatékos személy,
-egyedül élő pszichiátriai beteg,
-kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti idős ember, súlyosan fogyatékos személy, pszichiátriai beteg.

Súlyosan fogyatékos: a szociális törvény szerint meghatározott fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy.

Pszichiátriai beteg: a szociális törvényben meghatározott és a gondozási szükséglet, valamint az egészségügyi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007.(XII.22.) SzMM. rendeletben kimondottak szerint pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményében rögzített igazolással rendelkező személy.

Kötelező tevékenységek:
•az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő 30 percen belüli megjelenése,
•a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele,
•a segélyhívás továbbításához, kezeléséhez szükséges műszaki rendszer működtetése,
•szakmai központ/ok működtetése legalább 40 kihelyezett jelzőkészülékkel és legalább két szociális gondozó készenléti rendszerben való foglalkoztatásával.

5. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtó szolgálatok támogatása teljesítmény és idő arányos az adott évre. A vállalt feladategység felett, a fenntartónak az ellátottal érvényes megállapodását, illetve a várólista adatát kell bemutatnia.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás során a teljesítmény támogatás várható összege jelzőkészülékenként 35.000 forint/év. A működési alaptámogatás éves viszonylatban várhatóan: 500.000 Ft.

Az igénybe vehető legmagasabb támogatás összege a szerződés szerinti összeg.

6. Támogatási időszak
A jelen pályázatok esetében 2010. április 1-től 2012. december 31. napjáig terjedő időszak, amennyiben a befogadott folyamatosan teljesíti a kiírás feltételeit.

7. A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázatkezelő rendszerén keresztül, melybe az adatokat 2010. február 05.-től lehet berögzíteni.
A pályázó a https://finanszirozas.afsz.hu honlapra való belépése után a Szociális Regiszter használatához megadott felhasználónevével és jelszavával válik jogosulttá a pályázat beadására.

II. KÖRÖS JELZŐRENDSZRES PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MELLÉKLET PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Forrás: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

 

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra