Hírek: Pályázati információk

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: A közösségi ellátást és alacsonyküszöbű szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására (2010-01-31)

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: A közösségi ellátást és alacsonyküszöbű szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati felhívása

A közösségi ellátást és alacsonyküszöbű szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására

A Szociális és Munkaügyi Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján pályázatot hirdet közösségi ellátások és alacsonyküszöbű szolgáltatások állami finanszírozási rendszerbe történő befogadására és működésének támogatására az ellátatlan és részben ellátatlan területekre.

A Szociális és Munkaügyi Miniszter a pályázat teljes lebonyolításával, lefolytatásával a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt (továbbiakban FSZH) bízza meg.

1. A pályázat célja és kategóriái
Magyarország közigazgatási területén az első körben befogadottak után is ellátatlan, vagy részben ellátatlan területeken közösségi ellátások és alacsonyküszöbű szolgáltatások 2011. december 31-éig történő befogadása az ellátó rendszerbe, továbbá a befogadott intézmények működésének fenntartásához évente teljesítményarányos, illetve a komplex alacsonyküszöbű szolgáltatások esetében alapműködést biztosító pénzügyi források rendelkezésre bocsátása. Az ellátatlan illetve részben ellátatlan területek jegyzékét az 1. számú Függelék tartalmazza.

Közösségi ellátások:
Az a közösségi ellátást működési engedéllyel végző, vagy működési engedélyt kérelmező fenntartó pályázhat, amely vállalja a minimális teljesítményhatár - éves átlagban 40 ellátott - ellátását. Egy fenntartó, egy ellátási területre egy szolgálattal pályázhat. A pályázó - a minimum felett vállaltakat figyelembe véve - teljesítményarányosan kap finanszírozást, figyelemmel a területi mutatókra (ellátási kapacitás, ellátási igény, adott területre eső maximum költségvetési keret).

Alacsonyküszöbű szolgáltatás
Alacsonyküszöbű ellátást egy fenntartó egy ellátási területen egy szolgálattal pályázhat meg, figyelemmel a kormányrendelet szerinti ellátási terület szabályokra. (Pályázati felhívás III. Alacsonyküszöbű szolgáltatás 1. pont). Amennyiben a fenntartó több azonos vagy különböző szolgálatra nyújtja be pályázatát (több működési engedéllyel rendelkezik), akkor szakmai anyagainak bírálatakor a bíráló bizottság a szolgálatok anyagát külön-külön és összességében is bírálja. A Pályázati felhívás 1. számú Függeléke szerinti ellátási területekre adható be pályázatot a Fenntartó.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pótpályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvény SZMM fejezetében erre a célra meghatározott éves előirányzatnak az általános pályázat elbírálását követően fennmaradó része.

3. Pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be azon fenntartók,
•amelyek által fenntartott intézmény már befogadással rendelkezik (a továbbiakban befogadott) vagy
•amelyek az előző pályázati körökben nem pályáztak, vagy nem nyertek befogadást

Előnyben részesül az a már befogadott fenntartó, vagy a szolgáltatás tárgyi feltételeinek kialakításához a pályázat benyújtásának időpontját megelőző két évben állami vagy európai uniós támogatásban részesült.

4. Támogatási időszak
Jelen pályázati kiírásra benyújtott pályázatok esetében a finanszírozási időszak 2010. április 1-től 2011. december 31. napjáig terjedő időtartam, amennyiben a befogadott folyamatosan teljesíti a kiírás feltételeit.

5. A pályázatok benyújtásának módja és helye
Minden szolgáltatásra külön pályázatot kell benyújtani. A pályázatot a szolgáltató Fenntartója A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázatkezelő rendszerén keresztül, melybe az adatokat 2010. február 05.-től lehet berögzíteni.
A pályázó a https://finanszirozas.afsz.hu honlapra való belépése után a Szociális Regiszter használatához megadott felhasználónevével és jelszavával válik jogosulttá a pályázat beadására.

6. A pályázathoz csatolni kell:
•a szolgáltató szakmai programját, mely összhangban van az ellátási terület szükségleteivel és a vállalt feladattal,
•a fenntartó a működési engedély másolatát vagy a működési engedély iránti kérelemnek, illetve a működési engedély módosítása, ismételt kiadása iránti kérelemnek a működést engedélyező szerv által érkeztetett példányát,
•a szolgáltatónak a finanszírozási időszakra (3 évre), illetve annak hátralévő részére elkészített pénzügyi-gazdálkodási tervét,
•a már működő alacsonyküszöbű szolgáltatások esetében az egészségügyi - szociális intézményekkel kötött együttműködési megállapodások tartalmát,
•már működő szolgáltatások esetén az előző évről készített szakmai, működési és pénzügyi beszámolót,
•munkatársak - szolgáltatással összefüggésben lévő - végzettséget igazoló tanúsítványait,
•A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) 8. §. (1) bekezdés szerinti érintettségéről szóló közzétételi kérelmet (3 számú melléklet), valamint ugyanezen jogszabály 6. § (1) bekezdés szerint az összeférhetetlenség, illetve a 8. § (1) bekezdés szerint érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozatot (4. számú melléklet). A közzétételi kérelemmel a pályázó a pályázat benyújtásakor - vagy ha az érintettség a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, az ettől számított 8 munkanapon belül - kezdeményezi érintettségének közzétételét. Ez a kötelezettség az államháztartáson kívüli természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek - ide nem értve a társasházat - terheli.
•A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról szóló 1/2006. (II.2.) FMM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot

7. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 28. 24 óráig.

8. A pályázatok érvényességi ellenőrzése
A benyújtott pályázatokat az FSZH elektronikus rendszere iktatja, pályázati azonosítóval látja el, majd formailag ellenőrzi a beadási határidő lejártát követő 3 munkanapon belül. A pályázatok formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:
a)a pályázat kitöltöttsége, megfelelőssége, kötelező mellékletek megléte,
b)a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.

Amennyiben a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapításra kerül, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, az FSZH a pályázót egy alkalommal 3 napon belül teljesítendő hiánypótlásra hívja fel, elektronikus úton értesítve.

Ha nem a fenntartó nyújtotta be a pályázatot, az érvénytelen, hiánypótlásnak nincs helye.

Pályázati felhívás

Függelék

 

Forrás: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

 

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra