Hírek: Pályázati információk

Pályázat az idősek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatására - SZOC-IBL-09 (2010-01-03)

Pályázat az idősek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatására - SZOC-IBL-09 A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az idősek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
idősek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatására
(A pályázat kódja: SZOC-IBL-09)

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.) a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet az idősek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatására.

1.A pályázat célja, kategóriái
A pályázat célja támogatás nyújtása az idős korú személyek ápolását, gondozását végző intézmények számára, figyelemmel arra, hogy a gondozási szükséglet vizsgálat bevezetése óta ezen intézmények ápolási feladatai megnövekedtek, mely által növekedett ezen tevékenység forrásigénye is. Ennek megfelelően jelen pályázat keretében pályázni lehet a 2009. december 1-jén a pályázó által fenntartott idősek otthonában ellátott, 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, nem demens idős emberek ellátásához kapcsolódó ápoló-gondozó tevékenység, valamint az intézmény dolgozói részére (ide értve az ellátottak intézményben történő orvosi ellátását is) munkabér és járulékainak kiegészítő támogatására.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 290 000 000 Ft, azaz kettőszáz-kilencven millió forint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény SZMM fejezet 16/48/2 „Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 266201) terhére.

3.A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton a pályázó által fenntartott, a pályázat tárgyát képező idősek otthonában 2009. december 1-jén ellátott, 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező ellátottanként legalább 5 000 Ft, illetve legfeljebb 50 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás összege a beérkezett, támogatásra javasolt kérelmek és a rendelkezésre álló forrás nagyságának függvényében alakul ki.

4. A támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének 100%-a, a pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

5. A támogatás folyósítása
Egy összegben, utófinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 10. pontja szerint. A pályázatkezelő a támogatási összeget a pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadását követően utalja át. A támogatás folyósítására legkésőbb 2010. június 30. napjáig van lehetőség.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

6. Támogatási időszak
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2009. december 1. és 2010. május 15. közé eső időszak.

7. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy fenntartó több pályázatot is benyújthat a fenntartásában működő, a támogatás alapjául szolgáló valamennyi, egymástól eltérő ágazati azonosítóval rendelkező idősek otthonára vonatkozóan, de ugyanazon intézményre csak egy pályázat nyújtható be.

8. A pályázók köre
8.1. Pályázatot nyújthat be belföldi székhelyű, érvényes működési engedéllyel, a működési engedélyben feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező idősek otthonát fenntartó
•helyi önkormányzat (KSH 321),
•helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulás (KSH 322),
•többcélú kistérségi tárulás (KSH 366),
•egyházi szervezet (KSH 552,553),
•egyéb alapítvány (KSH 569),
•közalapítvány (KSH 561),
•egyéb egyesület (KSH 529),
•egyesülés (KSH 591),
•jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság (KSH 113 Kft., 114 Rt),
•jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (KSH 211 közkereseti társaság, 212 betéti társaság)
•jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság,
•egyéb szövetkezet (KSH 129),
amely a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, továbbiakban: EPER) regisztrált a Pályázati Útmutató 5. pontja szerint.

8.2. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a)a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
b)a korábban nyújtott állami, vagy Európai Uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el,
c)a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d)korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e)szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
f)csőd-, felszámolási- illetve végelszámolási eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
g)korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h)munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek,
i)pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi,
j)amely gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht. 15/D. § (1) bekezdésben, valamint a 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt követelményeknek,
k)az Ámr. 87. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel az adósságrendezési eljárás alatt álló szervezetekkel - függetlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglététől - támogatási szerződés nem köthető..

8.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a)bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b)alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c)a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

9. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a pályázatkezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.esza.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5.2. pontja tartalmazza.

10. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje 2010. január 18., 24:00 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.

11. Pályázatkezelő
ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatósága
1134 Budapest, Váci út 45. „C" épület
www.esza.hu

12. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutató 7. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint.
Amennyiben a pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban, útmutatóban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 10 munkanapon belül.
Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:
a)nem a 8. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot;
b)a teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében;
c)a pályázat tárgyát képező idősek otthona 2009. december 1-je és a benyújtási határidő közötti időszakban nem rendelkezett érvényes működési engedéllyel.

Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen a pályázó a kiértesítéstől számított 8 munkanapon belül panasszal élhet a pályázatkezelőnél megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva. Az elmulasztott hiánypótlás teljesítésére már nincs lehetőség.


13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság a Pályázati Útmutató 8. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint végzi
A Bírálati Bizottság döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétől (hiánypótlás esetén a hiánypótlásra megállapított határidő lejártának napjától) számított 15 napon belül teszi meg. A támogatásokról a szociális és munkaügyi miniszter dönt a Bírálati Bizottság javaslatának megérkezését követő 10 napon belül. A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.

14. A pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális és munkaügyi miniszter döntését követően a pályázatkezelő 5 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.szmm.gov.hu és a www.esza.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.


15. Szerződéskötés
A kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a pályázatkezelő köti meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

A szükséges jogerős hatósági engedélyek hiányában támogatási szerződés nem köthető.


16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap.

A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves és évközi szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó miniszteri rendelet, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 12. pontja tartalmazza.

17. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a www.esza.hu, a www.szmm.gov.hu honlapokról, vagy beszerezhető a pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45. „C" épület címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 273-42-50-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esza.hu e-mail címen.

Budapest, 2009. december 29.

Pályázati felhívás

Pályázati útmutató

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra