Hírek: Pályázati információk

Pályázati felhívás szociális alapellátást nyújtó intézmények számára (2009-11-06)

Pályázati felhívás szociális alapellátást nyújtó intézmények számára A SEC Software Technology Studio cégcsoport és a SzocioNet DDRMHSZK partnerségével kialakított pályázati lehetőséget ajánljuk az Önök számára.

Pályázati felhívás szociális alapellátást nyújtó intézmények számára

Az önmagában is bonyolult, és az utóbbi évek tapasztalatai alapján egyre gyakrabban változó törvényi keretrendszer a alapszolgáltatást nyújtó intézmények adminisztratív, jelentési feladatait is folyamatosan növeli. Ilyen folyamatosan változó szabálykörnyezetben a papír alapú nyilvántartás hibamentes, szakszerű vezetése jóval nehézkesebb, mint a számítógépes adatrögzítő rendszerek alkalmazása, melyek a digitális adattárolás minden lehetséges előnyét kihasználva egyszerűsítik a feladatokat. Sokhelyütt a hasonló rendszerek üzembe állításának előnyei évek óta ismertek, a gondot - és emiatt a megvalósulás kudarcát - a bevezetés jelentős költségei jelentették.

Ezen segíthet SEC Software Technology Studio cégcsoport és a SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ összefogásával kialakított pályázati lehetőség, melynek nyertesei jelentős anyagi támogatással vezethetik be a számítógépes nyilvántartási rendszert a település alapszolgáltatást nyújtó intézményeiben.

Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2005. évi CXXXVI. törvény több ponton jelentősen módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (továbbiakban: Szt.)
A módosítások eredményeképp az addigi szociális alapellátási formák meghatározás alapszolgáltatásra módosult, valamint kiegészült egy teljesen új ellátási formával, a szociális információs szolgáltatással is.

A változott és bővült szociális alapszolgáltatások köre az alábbiak szerint meghatározott:

Étkeztetés: napi egyszeri meleg étel biztosítása azoknak, akik azt önmaguknak más módon nem képesek megoldani. A szolgáltatás igénybe vehető helyben fogyasztással, az étel elvitelével, lakásra szállítással, melyről napi nyilvántartást kell vezetni.

Házi segítségnyújtás: olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Szociális és lelki támogatást nyújt. A szolgáltatást több szempont szerint kell nyilvántartani, mint például: egy gondozottra jutó gondozási napok, gondozók által végzett gondozási idők stb.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú vagy fogyatékos személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítására nyújtott ellátás.

Támogató szolgáltatás: célja a fogyatékos személyek ellátása lakókörnyezetükben, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. Szolgáltatásai: információnyújtás, személysegítés, szállítás.

Nappali ellátás (Idősek Klubjai): az ellátást igénybe vevők szociális, egészségügyi, mentális állapotának megfelelő napi életritmust biztosító közösségi szolgáltatás. Célja a hiányzó családi gondoskodás pótlása, az idős ember szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények közé juttatása, egyedüllétének megszüntetése, az elmagányosodással járó káros hatások megelőzése. A szolgáltatás tartalmazhatja az étkeztetést is külön elszámolási rendszerben.


A WYWorg Gondozó 3.5 szoftverrendszer ezen megváltozott szolgáltatás és követelményrendszer áttanulmányozása után gondozási központ vezetők igényei szerint lett kialakítva, és mint ilyen mind működésében, mind felépítésében, rögzített adatstruktúráiban megfelel a legtöbb gondozási központ igényeinek. A kibővült adminisztrációs feladatkör kezelése a rendszer használatával jelentős mértékben egyszerűsödik és gyorsul.

A programrendszer főbb ismérvei:
Szabadon beállíthatóak a Alapszolgáltatási Központ által nyújtott szolgáltatások.
Részletes Gondozotti Kartonrendszer minden szükséges gondozási adattal.
Rögzíthetőek a különböző ellátási formákhoz kapcsolódó adatok.
Reggeli, ebéd, va¬csora, teljes étkezés heti vagy havi rendelése a gondozottak tetszőleges csoportjának, egyszerűen kezelve az ünnepnapok / munkanapok esetleges cseréjét is.

Az ellátottak által igénybe vett szolgáltatásokat egységes megjelenésű felületeken egyszerűen, gyorsan lehet rögzíteni. A szolgáltatás kartonok kitöltését gyorsítja, hogy ahol lehetséges a mezők kitöltése előre meghatározott, de bővíthető listákból, gyakorlatilag egy kattintással történhet.

A szoftver az APEH és Pénzügyminisztérium által megkövetelt formátumú hivatalos számlát készít a felhasználó által meghatározott tetszőleges csoportosításban. A számlakészítéskor a szoftver természetesen figyelembe veszi a törvényben meghatározott százalékos fizetési határokat, és az intézmény által meghatározott sorrendben automatikusan méltányol. (Például, ha egy ellátott esetében a havi étkezési és gondozási díj meghaladja a jövedelme 30%-át, akkor amennyiben a szoftvert úgy állították be, a gondozási díjból automatikusan csökkenti az árat.)
A kiállított számlákon lévő adatok helyességét még a kinyomtatás előtt ellenőrizni lehet. Az elkészített számlákról összesítés is készíthető. A számlák kiegyenlítésének rögzítése alapján lehet listát készíteni a díjfizetéssel esetleg hátralékban lévő ellátottakról.
A téves, vagy ki nem egyenlített számlák sztornózhatók, a csak részben kifizetett díjról is készíthető számla, a korábbi számlák újranyomtathatók. Mindennek természetesen a szoftverben nyoma marad.
A szoftverrel pillanatok alatt, egyszerűen lehet elkészíteni a szükséges kimutatásokat. Valamennyi, az intézmény által nyújtott szolgáltatásról éves, vagy adott időszakra vonatkozó összesítés készíthető, szolgáltatásformától függően különböző szempontok szerint.
A szoftver természetesen a megkövetelt formátumban állítja elő az éves KSH statisztikai adatgyűjtést, a lehető legnagyobb mértékben egyszerűsítve az adatszolgáltatási kötelezettséget.
A szoftverhez kiegészítő modulok is vásárolhatók, tovább egyszerűsítve az adminisztrációt.


Pályázati forma - egyedi előnyökkel
A SEC software Technology Studio cégcsoportnak és a SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ köszönhetően ezen pályázat keretében a WYWorg 3.5 szoftverrendszert valamint informatikai fejlesztést az alábbi támogatott formával lehet bevezetni:
- WYWorg 3.5 lokális szoftverrendszert bruttó 200 000 Ft vissza nem térítendő támogatással.
A támogatás szociális gondozási központonként pályázható, több központot üzemeltető nagyobb települések egyszerre igényelhetnek minden szociális központ számára vissza nem térítendő támogatást.
A WYWorg Gondozó 3.5 lokális rendszer listaára (egy központ számára): bruttó 467.500 Ft.
A nyertes pályázatok esetében a vissza nem térítendő támogatás mértéke: bruttó 200 000 Ft.
Pályázhat:
Minden szociális alapszolgáltatást nyújtó szervezet vagy az azt üzemeltető fenntartó.
Pályázat jele: WYWorg 2009/Kaposvár


A pályázatok beadásának módja, határideje:
Pályázni kitöltött, aláírt adatlappal lehet, melyhez csatolni kell az ott felsorolt okmányok fénymásolatát. Az így létrejövő pályázati anyagot postai úton kell eljuttatni a SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ címére (7400 Kaposvár, Füredi u. 65-67.)

A pályázatok beadási határideje: 2010. március 31.
A kiírás szerint maximálisan 30 WYWorg 3.5 licensz kaphat ilyen formában támogatást. A pályázati útmutató, és adatlap megtalálható és letölthető a SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ honlapján: www.cssk.hu

 

Adatlap

Részletes tájékoztató

Útmutató

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra