Hírek: Pályázati információk

ELŐMINŐSÍTŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására (2009-10-08)

ELŐMINŐSÍTŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására A Szociális és Munkaügyi Miniszter előminősítő pályázatot hirdet 2009. évben jogerős működési engedéllyel rendelkező jelzőrendszeres házi segítségnyújtást végző szolgáltatók működésének támogatására.

A Szociális és Munkaügyi Miniszter előminősítő pályázatot hirdet 2009. évben jogerős működési engedéllyel rendelkező jelzőrendszeres házi segítségnyújtást végző szolgáltatók működésének támogatására. Továbbá az előminősítő pályázat keretében lehetőséget nyújt azon szervezetek regisztrációjára is, melyek Európai Uniós, vagy hazai pályázati forrásokból jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása céljából pénzügyi támogatásban részesülnek 2009. évben, az ellátást új szolgáltatóként (vagy új ellátási területen) kívánják megszervezni 2009. hátralévő részében, vagy 2010.évtől és működési engedély iránti kérelmük folyamatban van.

A Szociális és Munkaügyi Miniszter a pályázat teljes lebonyolításával, lefolytatásával a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt (továbbiakban FSZH) bízza meg.

1. Cél:
Magyarország közigazgatási területén működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtást végző szolgáltatók előminősítése, valamint a szolgáltatást újként működtetni kívánó (különböző pályázati forrásokból eszközberuházással bíró, folyamatban lévő működési engedélyezési kérelemmel rendelkező) szolgáltatók regisztrációja, 2010 évtől a fenntartókkal közvetlenül kötendő finanszírozási szerződés és állami támogatás elnyeréséhez.

Háttér információk:
A folyamatban lévő szociális törvény módosítása alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010-től nem lesz kötelezően ellátandó feladata a települési önkormányzatnak. A szociális szolgáltatás működésének támogatása állami feladattá válik, melyre pályázati forrást a jövő évtől a minisztérium fejezetében fog biztosítani a költségvetés. A befogadott szolgáltató fenntartója részére várhatóan három évre megkötött finanszírozási szerződést ajánlunk, 2010. évre meghatározott keretű támogatással.

A pályáztatási eljárás megegyezik a támogató szolgáltatás és közösségi ellátás 2009-től bevezetett gyakorlatával, mely jogszabály módosításokat von maga után. Tekintettel az idő rövidségére és arra a kormányzati szándékra, mely folyamatos ellátást kíván lehetővé tenni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésében, előminősítő rendszerben várjuk a szolgáltatások értékeléséhez szükséges pályázat beadását a fenntartók részéről.

A pályázat tárgya - kistérségi finanszírozási keret alapján - azon érvényes működési engedéllyel rendelkező jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosító fenntartók támogatása, melyek a szolgáltatás területi lefedettsége érdekében, - szükség szerint ellátási hiányt pótolva is- a hatályos jogszabályokban foglalt feltételek szerint, hatékony szervezeti működés keretében szolgáltatnak.

Jelen pályázati kiíráson sikeres előminősítést elért, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosító fenntartó illetve a szolgáltatást új belépőként ellátni kívánó - sikeres regisztrációval rendelkező -fenntartó egy következő finanszírozási pályázat keretében nyújthatja be a számára megítélt jelzőkészülék számhoz a működési támogatási igényét.

A finanszírozási pályázat a 2010. évi költségvetés elfogadását követően jelenik meg. A finanszírozási pályázat meghívásos, kizárólag a sikeres előminősítést elért pályázó, illetve regisztrált szervezet vehet rajta részt.

2. A pályázók köre

I. kategória:
Pályázatot nyújthat be azon állami, nem állami és egyházi fenntartó, aki 2009-ben érvényes működési engedéllyel rendelkezett és legalább hat hónapig jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtetett és ezen jogcímen normatív állami hozzájárulásban részesült.

II. kategória:
Azon - 2010-ben jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosítani kívánó - állami, nem állami és egyházi fenntartó regisztrálhat, aki Európai Uniós (pl.: Regionális Operatív Program) vagy nemzeti pályázati forrásból jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás nyújtására pénzügyi támogatásban részesülnek (pl.: jelzőkészülék beszerzésére, beruházásra működtetésére) és működési engedély iránti kérelmük folyamatban van.


3. A pályázóval szembeni elvárások
Az a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást végző, a fentiekben részletezett I. és II. kategóriába tartozó fenntartó pályázhat, amely vállalja a minimális teljesítményhatár - éves átlagban 40 ellátott - ellátását, valamint - a pályázati űrlap szerinti adatok pontos szolgáltatását. Egy ellátási területen egy fenntartó egy szolgálattal pályázhat. Ugyanakkor egy ellátási területre több szolgáltató is befogadást nyerhet.

I. kategóriában pályázóval szembeni részletes elvárások:
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működési engedéllyel végző fenntartó házi segítségnyújtásra is kell, hogy működési engedéllyel rendelkezzen, vagy együttműködési megállapodás keretében biztosítja a jogszabály által előírt házi segítségnyújtás ellátási formát. A pályázati elbírálás során előnyt jelent, ha minél kisebb a két ellátotti kör közötti arányszám.

Azon fenntartónak, aki az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 35. §. (5) bekezdése alapján 2009. november 30.-ig a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén kérelmezi a működési engedély módosítását, a pályázatot úgy kell elkészítenie, hogy abból egyértelműen látható legyen, hogy 2010. január 1-ét követően milyen ellátási területen kívánja a szolgáltatást működtetni. Így a fenntartónak a pályázatra 2010.-től várható szolgáltatásonként kell benyújtania az igényét.

Szakmai cél azon fenntartó támogatása, mely:
-valós szükségletet elégít ki,
-elsősorban szociálisan rászorult idős embernek, fogyatékos személynek, pszichiátriai betegnek biztosít ellátást,
-legalább az ellátottak 20 %-a esetében, olyan gondozási szükségletvizsgálattal rendelkező személyeknek nyújt szolgáltatást, akik napi 2 órát meghaladó gondozást igényelnek, illetve idősek otthonába várakoznak elhelyezésre,
-rugalmas, az ellátás terület adottságait figyelembe vevő, hatékony szolgáltatást nyújt,
-integrált formában működve több szociális alapszolgáltatást/intézményt is biztosít,
-nyitott és együttműködő más szolgáltatóval való közös feladatvégzésre a szociális ágazaton belül és azon túl egyaránt,
-együttműködési megállapodást kötött a székhelyen, telephelyen, nyitva álló helyiségben, szakmai központ helyén lévő települési önkormányzattal,
-megállapodás alapján együttműködik támogató szolgáltatással, illetve pszichiátriai betegek részére közösségi alapellátást nyújtó szolgáltatóval.

Célcsoport:
Az a szociálisan rászorult személy, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatást, továbbá:
-egyedül élő 65 év feletti idős ember,
-egyedül élő súlyosan fogyatékos személy,
-egyedül élő pszichiátriai beteg,
-kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti idős ember, súlyosan fogyatékos személy, pszichiátriai beteg.

Súlyosan fogyatékos: a szociális törvény szerint meghatározott fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy.

Pszichiátriai beteg: a szociális törvényben meghatározott és a gondozási szükséglet, valamint az egészségügyi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007.(XII.22.) SzMM. rendeletben kimondottak szerint pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményében rögzített igazolással rendelkező személy.

Kötelező tevékenységek:
•az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő 30 percen belüli megjelenése,
•a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele,
•a segélyhívás továbbításához, kezeléséhez szükséges műszaki rendszer működtetése,
•szakmai központ/ok működtetése legalább 40 kihelyezett jelzőkészülékkel és legalább két szociális gondozó készenléti rendszerben való foglalkoztatásával.

II. kategóriában (regisztrációs) pályázóval szembeni részletes elvárások:
A regisztrációban részt vevők esetében azonosak a célcsoport, szakmai célmeghatározások, kötelező tevékenységek tekintetében az elvárások, mint ami az I. kategóriában résztvevők esetében feltüntetésre került. Esetükben azonban kizárólag a regisztrációs űrlap kitöltése, valamint a 7/II. pontban felsorolt mellékletek elektronikus becsatolása szükséges.

4. A pályázat és a regisztráció benyújtásának határideje
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. november 6. 24 óráig.

5. Minősítés érvényességének időszaka
2010. január 01.-től 2012. december 31. napjáig terjedő időszak.

6. A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázatkezelő rendszerén keresztül, melybe az adatokat 2009. október 15-től lehet berögzíteni. A pályázó a https://finanszirozas.afsz.hu honlapra való belépése után a Szociális Regiszter használatához megadott felhasználónevével és jelszavával válik jogosulttá a pályázat beadására.

Az internetes pályázati adatlapot az I. vagy a II. kategóriában a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz minden kérdésére választ adva kell kitölteni, és a 7. pont szerinti mellékleteket elektronikusan becsatolni.
Benyújtottnak csak az a pályázat minősül, amely az FSZH internetes pályázatkezelő rendszerében a megadott határidőig véglegesítésre került.

7. Az előminősítő pályázathoz elektronikus úton csatolni kell:

I. kategóriában pályázóknak:
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó érvényes működési engedély másolatát, illetve a működési engedély módosítása, ismételt kiadása iránti kérelemnek a működést engedélyező szerv által érkeztetett példányát,
- a házi segítségnyújtásra vonatkozó érvényes működési engedély másolatát, illetve a működési engedély módosítása, ismételt kiadása iránti kérelemnek a működést engedélyező szerv által érkeztetett példányát. Ennek hiányában csatolni szükséges a települési önkormányzattal kötött megállapodást a házi segítségnyújtás szolgáltatásra vonatkozóan.
- a szakmai programot (a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.)SzCsM rendeletben foglaltak szerint),
- 2010. évre vonatkozó szolgáltatás szakmai tervét (milyen szervezettséggel és milyen készülékszámmal kívánja a feladatot ellátni)
- előző évről, 2008-ról szóló szakmai, működési és pénzügyi beszámolót,
- 2009. évi és 2010. évi költségvetési tervet,
- munkatársak szakmai végzettséget igazoló okmányait, tanúsítványait
- támogató szolgálattal és/ vagy pszichiátriai közösségi ellátással kötött együttműködési megállapodást/megállapodásokat (amennyiben rendelkezik vele a fenntartó vagy szolgáltató).


II. kategóriában (regisztrációs) pályázóknak:
- a működési engedély iránti kérelemnek a működést engedélyező szerv által érkeztetett példányát,
- a házi segítségnyújtásra vonatkozó érvényes működési engedély másolatát, illetve a működési engedély kiadása iránti kérelemnek a működést engedélyező szerv által érkeztetett példányát. Ennek hiányában csatolni szükséges a települési önkormányzattal kötött megállapodást vagy a megállapodás megkötésére irányuló szándéknyilatkozatot a házi segítségnyújtás szolgáltatásra vonatkozóan.
- 2010 évre vonatkozó szolgáltatás szakmai tervét (milyen célcsoportra vonatkozóan, milyen szervezettséggel és milyen készülékszámmal, milyen ellátási területen kívánja a feladatot ellátni)
- 2010. évi költségvetési tervet.
- támogató szolgálattal és/ vagy pszichiátriai közösségi ellátással kötött együttműködési megállapodást/megállapodásokat, ezek hiányában szándéknyilatkozatot arról, hogy kivel milyen tartalmú megállapodást kíván kötni (amennyiben tervezi ennek megkötését a fenntartó vagy szolgáltató).


8. A pályázatok/regisztrációk érvényességi ellenőrzése
A benyújtott pályázatokat/regisztrációkat az FSZH iktatja, és pályázati azonosítóval látja el. A pályázatokat, regisztrációkat formailag ellenőrzi a beadási határidő lejártát követő 3 munkanapon belül. A pályázatok/regisztrációk formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:
a)a pályázat kitöltöttsége, megfelelőssége, kötelező mellékletek megléte,
b)a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.
Amennyiben a pályázat/regisztráció érvényességi ellenőrzése során megállapításra kerül, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal 3 napon belül teljesítendő hiánypótlásra hívja fel.
Hiánypótlásnak nincs helye, ha a pályázat/regisztráció érvénytelen, ha nem a fenntartó nyújtotta be a pályázatot.

9. Hiánypótlás módja
A pályázat/regisztráció benyújtásának határidejétől számított 3 munkanapon belül az FSZH a pályázat hiányossága esetén - amennyiben a hiányosság pótolható - a hiányosságok kijavítására, pótlására, csak egy alkalommal, 3 napos határidővel felszólítja a pályázót/regisztrálót. A felszólítás elektronikus formában kerül megküldésre. Az értesítésben megjelöli az összes hiányt, valamint a hiánypótlás módját.

10. A pályázat elbírálásának menete
A pályázat/regisztráció elbírálása bírálati bizottság javaslata alapján történik. A beérkezett pályázatokat/regisztrációkat az FSZH a pályázati bizottság elé terjeszti.

11. További információk
A pályázati felhívás letölthető http://www.afsz.hu és a http://www.szmm.gov.hu honlapokról.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető az FSZH munkatársaitól az alábbi elérhetőségeken:

Név
Györe András 06-1-299-1060/521 gyorea@lab.hu
Dr. Kecskés Péter 06-1/299-1060/507 kecskesp@lab.hu
Kovács Anita 06-1/459-1022 utassyneka@lab.hu
Paári Angéla 06-30/584-6706

 

 

 

A pályázat teljes anyaga

 

Forrás: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra