Hírek: Képzések

Szocio-TÉKA képzési felhívás (2011-01-21)

Szocio-TÉKA képzési felhívás Szocio-TÉKA Peremhelyzetű társadalmi csoportok társadalmi és munkaerő-piaci integrációját elősegítő képzés- és módszertár c. projekt képzés

KÉPZÉSI FELHÍVÁS
az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott

A családsegítő szolgálatok beilleszkedést segítő szolgáltatásainak fejlesztése c. támogatási program keretében megvalósuló, (CSSK-képzés/2008-8211/1. azonosítójú) Szocio-TÉKA Peremhelyzetű társadalmi csoportok társadalmi és munkaerő-piaci integrációját elősegítő képzés- és módszertár c. projekt képzésére

Előzmények
A Szociális Törvény együttműködési kötelezettséget ír elő az aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülők számára. Az együttműködésre vonatkozó egyes szabályok meghatározása az önkormányzat feladata, melyről rendeletet kell alkotniuk a településeknek. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007-ben készített felmérése alapján a 3167 önkormányzat ¾-e alkotta meg a helyi szabályt. Ezek alapján a beilleszkedési programok megvalósítására és az együttműködésre kijelölt szervezetek 75%-a családsegítő volt.
A családsegítő szolgálatokban a szociális és életvezetési problémák kezelését lehetővé tevő programok széles palettán mozognak, azonban a munkanélküliekkel való szociális munka szakmai kidolgozottsága és megalapozottsága a munkaerőpiac, a munkáltatók elvárásai oldaláról hiányzik. A munkaerő-piaci terület csak periférikusan van jelen a szociális szakember képzésben annak ellenére, hogy a tapasztalatok szerint a rendszeres szociális segélyben részesülők a helyzetük kialakulásának okaként az esetek 70-80%-ában munkával kapcsolatos problémákat, munkaerő-piaci hátrányokat jelölnek meg.
Ezért szükséges a szociális munka eszköztárának és módszertanának bővítése képzések, tréningek nyújtásával.

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány a családsegítő szolgálatok részére 2009-ben két körben (2009. január 23., 2009. április 3.) pályázatot írt ki „A családsegítő szolgálatok foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásainak fejlesztése" címmel.
A program közvetett célcsoportját a családsegítő szolgálatokban dolgozó, beilleszkedési programot végrehajtó diplomás szociális szakemberek alkották.
A program konkrét céljai:
- a pályakezdő diplomás szakemberek (szociálpedagógus, szociális munkás, szociálpolitikus) alkalmazása gyakorlatszerzés és kapacitásbővítés céljából
- a szociális szakemberek, kiemelten a családsegítő szolgáltatásokkal foglalkozó szakemberek részére speciális szolgáltatási csomag kidolgozása a rendszeres szociális segélyezettek foglalkoztatásának elősegítésére.

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány a program keretében a családsegítő szolgálatokban dolgozó szakemberek és vezetők részére biztosított képzési-tanácsadási tevékenység ellátására, a képzési tananyag kidolgozására és a képzések lebonyolítására 2008. december 10-én pályázatot írt ki (pályázati program száma, neve: CSSK-képzés/2008 A családsegítő szolgálatok beilleszkedést segítő szolgáltatásainak fejlesztése) felnőttképzési akkreditációval rendelkező felnőttképzést végző intézmények konzorciumai részére. A programra olyan konzorciumok pályázhattak, amelyben feladatot vállalt legalább egy szociális felsőfokú képző hely is és a konzorciumnak bizonyíthatóan vannak tapasztalataik a szociális és a munkaerő-piaci szakemberek képzése területén és egyéni, valamint csoport konzultációs gyakorlattal rendelkeznek.

A képzések lebonyolítására kiírt pályázatot a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa (Szolnok) és a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke konzorciuma nyerte meg.

A pályázat keretében 2010. januárjától 14 csoportban kezdődött meg a családsegítő szolgálatokban dolgozó szakemberek képzése, illetve 2010. márciusától 4 csoportban a családsegítő szolgálatoknál dolgozó vezető munkatársak tréningje.

A konzorcium CSSK-képzés/2008-8211/1 sz. szerződése alapján jelen felhívás keretében lehetőség van a képzésekben és szolgáltatásokban részt venni külön pályázati eljárás nélkül az alábbi feltételekkel.


A képzési program célja, célcsoportja, kiválasztás, jelentkezés

A képzés célja
A családsegítő szolgálatoknál dolgozó szociális szakemberek és vezető munkatársak részére a szociális munka eszköztárának és módszertanának bővítése, fejlesztése gyakorlatorientált képzések, tréningek, esetmegbeszélések, mentorálás nyújtásával, melyek segítséget adnak a munkanélküliekkel történő mindennapi munkához.

A képzés célcsoportja
Családsegítő szolgálatokban dolgozó diplomás szociális szakemberek és vezető munkatársak.

A bevont szakemberek száma
151 fő családsegítőben dolgozó szakember és 33 fő intézményvezető.

Kiválasztás során előnyt élveznek:
- a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségben működő családsegítő szolgálatok,
- azon intézmények, amelyek nem hátrányos helyzetű kistérségben találhatóak, de magas a beilleszkedési programban érintett kliensek száma,
- azon intézmények, ahonnan a jelentkező szakemberek száma 10-13 fő,
- azon települések, ahonnan a jelenleg futó programban (CSSK-képzés/2008) szakember nem vesz részt, illetve azok a kistérségek, ahol nagyszámú település dolgozik együtt, s a jelenleg futó programba csak néhány szakember bevonására kerülhetett sor,
- azon intézmények, melyek a képzések lebonyolításához térítésmentesen biztosítanak oktatásra alkalmas helyiséget.


A képzés időtartama
2011. január-2011. november

A képzés költségei
A képzésen való részvétel ingyenes, a költségeket a képző intézmény az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásából biztosítja.

A képzési költségek tartalmazzák a következőket:
- oktatók biztosítása,
- képzésen az étkezés biztosítása,
- tankönyv,
- oktatáshoz szükséges eszközök biztosítása.
A képzési helyszínre való utazás költségei a résztvevőt terhelik!

A képzési program rövid bemutatása

Program-akkreditációs lajstromszám
PLM-225

a) a képzés helye
Az adott térségből jelentkező intézmény, illetve térségközpont.

b) az induló csoportok maximum létszáma
szakemberek képzésében: 10-13 fő
intézményvezetők képzésében: 10-12 fő

c) szakemberek képzése
ci) Családsegítők munkatársainak felkészítése a beilleszkedést segítő szolgáltatások biztosítására c. 60 órás akkreditált alapképzés (továbbképzési pontérték: 40 pont)
A képzés célja, megszerezhető kompetencia: Olyan gyakorlatorientált képzés nyújtása a családsegítőkben dolgozó, rendszeres szociális segélyezettek beilleszkedését segítő munkatársaknak, mely a mindennapi munkához, a szolgáltatásfejlesztéshez nyújt aktuális ismereteket, továbbá a segítés eszköztárát bővítő képesség- és kompetenciafejlesztést biztosít.
A képzésben való részvétel feltétele: felsőfokú szociális végzettség, szociális szak-, ill. alapellátást végző intézménnyel létesített munkaviszony, vagy a munkáltató nyilatkozata a beiskolázásról.
A 60 órás akkreditált alapképzés az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság által minősített tanfolyam, az elvégzésért megszerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont. A képzést teljesítők a továbbképzési pontérték megszerzését dokumentáló, a 9/2000. SzCsM rendelet szerinti tanúsítványt kapnak.
A képzés számonkéréssel zárul, jellege írásbeli: a képzésen tárgyalt témák egyikében önálló, saját praxis tapasztalataira épített 6- 8 oldalas írásbeli dolgozat (esszé, esettanulmány, esetelemzés, stb) készítése, majd a csoport előtti prezentációja, és részvétel a prezentációhoz kapcsolódó konzultációban.

A képzés tematikai egységei:
I. Munkaerő-piaci változások, leszakadó társadalmi csoportok 8 óra (1 képzési nap)
II. Az integrált intézményrendszer lehetőségei és korlátai a tartós munkanélküliség kezelésében 12 óra (1,5 képzési nap)
III. A tartós munkanélküliség szociálpszichológiája 8 óra (1 képzési nap)
IV. A rendszeres szociális segélyezettekkel végzett szociális munka sajátosságai, speciális módszerei - fókuszban a közösségi és csoportmunka 16 óra (2 képzési nap)
V. Új szempontok a családsegítő szolgálatok beilleszkedést elősegítő szakmai programja elkészítéséhez16 óra (2 képzési nap)
összesen 60 óra (7,5 képzési nap)

cii)90 órás követőképzés (segítői esetmegbeszélés)

Az alapképzést követően a projekt teljes időtartamát lefedő, ún. követő képzésre kerül sor.

A képzés célja, megszerezhető kompetencia: a Családsegítők munkatársainak felkészítése a beilleszkedést segítő szolgáltatások biztosítására c. képzésben megszerzett új tudáselemek illesztése a készségek és módszerek közvetlen alkalmazásából származó tapasztalatokhoz; gyakorlati példákkal, közös feladatmegoldással, esetelemzéssel, projektek kidolgozásával és megvalósításával a résztvevők ismereteinek elmélyítése.
A képzésben résztvevő teljesítményének értékelése, a vizsgára bocsáthatóság feltételei, a vizsga szervezésének módja: A képzés nem zárul vizsgával. Az igazolás kiadásának feltétele: a képzésen való aktív részvétel, az órák min. 70%-án való megjelenés, a képzési napok közötti hallgatói feladatok igazolt teljesítése.
A képzési követelményeket teljesítő résztvevő a képzés végén igazolást kap.

A követő képzés célja:
- az alapozó képzés keretében szerzett ismeretek és készségek megerősítése a gyakorlati alkalmazás során tapasztaltak alapján,
- gyakorlati példákkal, közös feladatmegoldással, esetelemzéssel, projektek kidolgozásával és megvalósításával az alapozó képzés során szerezett ismeretek és készségek elmélyítése,
- a készségek és módszerek közvetlen alkalmazásából származó tapasztalatokhoz új tudáselemek illesztése,
- a követő képzés lehetőséget ad a résztvevők szakmai hálózatának és szakmai támogató rendszerének kialakítására is a régióban dolgozó, hasonló területen tevékenykedő szociális szakemberek körében.

A követő képzés szakmai tartalma (témakörök):
 Új munkaformák alkalmazásának tapasztalatai a tartósan munka nélkül lévők körében.
 Az első interjú. Az interjú, mint diagnosztikai eszköz és problémamegoldó módszer a segítő szakmában.
 A szociális szolgáltatások adminisztrációja (dokumentumok, szoftwerek, hálózati rendszerek a szociális szolgáltatásban).
 Hálózatépítés, együttműködések, partnerségek a gyakorlatban. (Hálózatelemzés, a személyes hálózatok elemzése, bővítése, az egyén és környezete közötti rendszer elemzése: technikák és eljárások).
 Lokális integrált jóléti rendszerek kialakítása és működése. Példák, jó gyakorlatok, adaptálható modellek.
 A csoportmunka lépésről lépésre. A csoportfoglalkozások módszertana, a csoportvezetői készségek fejlesztése.
 Személyes szakmai kompetencia leltár (kapcsolatépítés, önfeltárás, stresszkezelés, önreflexió, konfliktuskezelés stb.).
 A tervezés mikro és makro környezetben.
 A szakmai program tervezésének alapfogalmai.
 A közösségi szociális munka módszerei.

ciii)mentorálás biztosítása - 24 óra
A résztvevő szakembereket folyamatos mentori támogatással segítjük. A mentorálás személyre szóló szakmai segítséget biztosít az elkezdett innovációs folyamatok során felmerülő akadályok leküzdéséhez, s további, speciális helyzethez illeszthető módszerekkel támogatja a gyakorlati tevékenységet. A mentori munka fókuszában a családsegítők rendszeres szociális segélyben részesülők célcsoportjával végzett mindennapi munkája, az egyéni előrehaladással, kompetenciabővüléssel kapcsolatos dilemmák feldolgozása áll.


d) vezetők tréningje
di) 18 órás alapképzés
A képzés célja, megszerezhető kompetencia: a tréning segíti a vezetőket abban, hogy azonosítsák a külső környezeti változásokat, azok hatásait a szervezetre. A munkaerőpiaci és szociális intézményrendszer és szolgáltatási rendszer körének azonosítása, az együttműködés lehetőségeinek és korlátainak feltárása, a jóléti pluralizmus szereplőinak, szerepvállalásának elemzése. A szakmai programok tervezéséhez szükséges erőforrások bevonásának lehetőségei, a stratégiai és közösségi terezést segítő vezetési módszerek, vezetői hatékonyság a tervezési folyamatban (team fejlesztés, motiválás, csoportos döntéshozatali- kooperációs technikák), vezetői szerepek azonosítása. A szolgáltatásfejlesztéshez szükséges új eljárások, módszerek, készségek fejlesztése, jó gyakorlatok, tapasztalatok elemzése.
A képzésben való részvétel feltétele: felsőfokú szociális végzettség, szociális szak-, ill. alapellátást végző intézménnyel létesített munkaviszony és családsegítő szolgálatban vezetői munkakör betöltése.
A képzésben résztvevő teljesítményének értékelése, a vizsgára bocsáthatóság feltételei, a vizsga szervezésének módja: A képzés nem zárul vizsgával. A képzés elvégzéséről az igazolás kiadásának feltétele: minimum 12 órán való megjelenés és aktív részvétel.
A képzési követelményeket teljesítő résztvevő a képzés végén igazolást kap.


dii) 42 órás követőképzés
A képzés célja, megszerezhető kompetencia: a fejlesztési folyamatok elemzése és értékelése, az intézményekben történő változások, a szakmai program tervezésének és megvalósításának kisérése, a szakmai tapasztalatok megosztása, a tapasztalati tanulás lehetőségének biztosítása, a vezetői készségek fejlesztése.
A képzésben résztvevő teljesítményének értékelése, a vizsgára bocsáthatóság feltételei, a vizsga szervezésének módja: A képzés nem zárul vizsgával. A képzés elvégzéséről az igazolás kiadásának feltétele: minimum 30 órán (70%) való megjelenés és aktív részvétel.
A képzési követelményeket teljesítő résztvevő a képzés végén igazolást kap.
A képzésekben résztvevőkkel felnőttképzési szerződést kötünk, mely tartalmazza a képzésben való részvétel részletes feltételeit.

KÉPZÉSI FELHÍVÁS

JELENTKEZÉSI LAP

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra