Hírek: Aktualitások

Havi 143 ezer forintból él a magyar (2012-09-18)

Havi 143 ezer forintból él a magyar A KSH közleményének elemzése az Index-től.

A nemzetgazdaságban a legalább 5 fős vállalkozásoknál, a költségvetési intézmé­nyek­­nél és a meg­figyelt nonprofit szer­ve­zeteknél a bruttó átlag­ke­re­setek 4,8, a csa­ládi ked­vezmény fi­gye­lem­bevé­te­le nélkül számított nettó átlagkeresetek 2 százalékkal ha­ladták meg júliusban a tavalyit, közölte a KSH kedden.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 221 300 forint volt. A keresetek el­térően ala­kultak a gazdaság különböző szektoraiban. A vállal­ko­zá­soknál dolgozók átlagosan 231 600, míg a közszférában - a nem közfoglalkoztatás keretében - foglalkoztatottak 212 800 forintot kerestek. A köz­fog­lalkoztatottak átlag­keresete 73 400 forint volt.

Nem­zetgazdasági szinten a bruttó keresetek 4,8 százalékkal haladták meg a tavalyit, az átlagkeresetek a versenyszférában 7,3 százalékkal nőttek. A költségvetés te­rü­letén a közfoglalkoztatás sú­lyá­nak növekedése miatt csökkent a kereset, ennek hatását kiszűrve átlagosan 3,6 százalékos volt a bruttó keresetek emel­kedése, közölte a KSH. A közfoglalkoztatás kiszűrve mind a versenyszférában, mint a költségvetési szektorban nőttek a bruttó keresetek.

A legtöbbet fi­zető gaz­da­sági ág továbbra is a pén­zü­gyi, biztosítási tevékenység volt (465 700 forint), ezt az információ és kommu­ni­ká­ció (412 100 forint), valamint az ener­giaipar (villamosenergia-, gáz-, gőz­ellátás, légkon­dici­onálás) követte (390 100 forint). A leg­keve­sebbet a szál­láshely-szolgáltatás, vendéglátás (138 800 forint), a humán-egészség­ügyi, szociális ellátás (151 800 fo­rint), illetve a mezőgazdaság, erdő­gaz­dálko­dás, halászat (159 600 fo­rint) ágakban dolgozók kerestek.

Idén január-júliusban a költségvetési szférában a teljes mun­ka­időben dolgozók mintegy 57 százaléka átlagosan 10 300 fo­rintnyi, az adó- és járulékváltozások ellen­­tételezését szolgáló, a keresetbe nem tartozó kompen­zá­cióban ré­szesült. Ez 1,6 százalékponttal mérsékelte a szféra bruttó keresetének csökkenését, ami így az előző év szintjén alakult. Idén januártól a nonprofit szervezetek egyrészénél is része­sül­het­nek az alkalmazásban állók kom­­penzációban, ahol a teljes munkaidőben dolgozók mintegy 8,6 százaléka kapott ezen a cí­men 10 200 forintot.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) keresetek idén január-júliusban átlagosan 5,6 százalékkal, ezen belül a versenyszférában dolgozóké 8,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. A költ­ségvetési intéz­ményeknél dolgozók közfoglalkoztatottak nélkül számított alap­il­let­ménye 4,1 százalékkal nőtt. A növekedés döntően a humán-egészségügyi, szociális ellátás ágak­ban kö­vetkezett be a 2012. évi garantált bérminimum-változás, továbbá a 2012. januártól esedékes, de a 2012. júliusban kifizetett béremelés miatt - olvasható a KSH közleményében.

Nemzetgazdasági szinten az átlagos - családi kedvezmény nélkül számított - nettó kereset 143 000 (ezen belül a fizikai foglalkozásúaké 99 400, a szellemi foglalkozásúaké 189 000) forint volt, 2 százalékkal magasabb az előző évinél. Mivel a KSH adatai szerint a júliusi infláció 5,8 százalékos volt, idén eddig átlagosan 3,7 százalékkal csökkent a keresetek nettó értéke. A 233 300 forintos nemzetgazdasági szintű, átlagos havi munkajövedelem 3,7 százalékkal haladta meg a 2011. ja­nuár-júliusit.

A versenyszféra legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásainál 1 millió 813 ez­er fő volt az alkal­ma­zás­ban állók száma, 33 000-rel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A közszférában 745 ezren dolgoztak, 12 ezerrel többen az egy évvel korábbinál, de ezt a számot jócskán felfelé módosította a 83 ezer köz­foglalkoztatott. Összessé­gé­ben a nemzet­gaz­daságban az 5 fő feletti vállalkozásokban, a költségvetési szférában (a közfog­lalkoztatottakkal együtt) és a megfigyelt nonprofit szerve­ze­teknél 2 millió 663 ezer fő állt alkalmazásban, 20 400-zal fővel kevesebb, mint egy évvel korábban - közölte a statisztikai hivatal.

Forrás: INDEX

 

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra